Klassificering, mærkning og emballering

Det er dig som ansøger, der skal klassificere det plantebeskyttelsesmiddel, der søges om godkendelse til. Det gælder både nye og eksisterende midler.

Hvis ansøgning om godkendelse af et middel behandles efter pesticidforordningen, skal mærkning og emballering ske efter reglerne i denne, samt kravene i CLP-forordningen.

Klassificering

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til hjælp ved CLP klassificering. Det stilles til rådighed for ansøger for at skabe gennemskuelighed og vejlede om klassificering og mærkning af plantebeskyttelsesmidler.

Vejledningen er gældende for plantebeskyttelsesmidler og er opdateret i februar 2018 i forbindelse med opdateret guidance dokument fra ECHA vedr. mærkning og emballering. 

Link til vejledning: Vejledning til CLP klassificering P&B pest MST maj 2020

Har du spørgsmål om klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og produkter kan du kontakte Miljøstyrelsens CLP-helpdesk. Helpdesk’en samarbejder med øvrige CLP-helpdeske i EU for at sikre harmoniseret vejledning af virksomheder og borgerne. Skriv til helpdesken på: .

Læs mere om helpdesken og de forskellige regler for klassificering m.v.

Vejledning til udarbejdelse af etiketter

Kravene til etiketter følger forordningen om mærkningskrav vedr. plantebeskyttelsesmidler (Kommissionens forordning (EU) Nr. 547/2011), som følger af plantebeskyttelsesmiddelforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009) og reglerne om CLP-klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om ”klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.”

Link til vejledning: Vejledning om udarbejdelse af etiketter for plantebeskyttelsesmidler med CLP-klassificering. Miljøstyrelsen 05. februar 2018.

Denne vejledning er opdateret i 2018 og erstatter tidligere retningslinjer for udarbejdelse af etiketter fra februar 2013.

Bejdset korn, frø og kartofler

Bejdset korn, frø og kartofler skal mærkes med navnet på det pågældende plantebeskyttelsesmiddel, aktivstoffet, samt relevante sikkerhedsforanstaltninger og restriktioner i forhold til anvendelsen af det bejdsede produkt. I øvrigt skal mærkningen være i overensstemmelse med andre EU-regler på området for frø, planter mv. Ønskes nærmere information om denne mærkning kan der fås yderligere information ved henvendelse til Landbrugsstyrelsen. 

Ændring af klassificering af eksisterende produkter

Efter godkendelsen er givet, er det godkendelsesindehaver, der er ansvarlig for opdatering af klassificering og mærkning af plantebeskyttelsesmidlet. Ændringer til klassificeringen skal indsendes til Miljøstyrelsen på . En ændret klassificering eller omklassificering kan medføre en ny godkendelsessituation. Ved modtagelse af ansøgning vil der blive opkrævet et gebyr. Efter sagsbehandlingen vil ansøger få et etiketbrev og skal herefter fremsende en etiket til godkendelse.