Regulering af hormonforstyrrende stoffer

Det mere langsigtede mål med indsatsen er at sikre, at risikoen ved udsættelse for hormonforstyrrende stoffer og kombinationseffekter er reguleret på tilstrækkelig vis gennem relevant lovgivning.

I takt med at vi har fået mere viden om de enkelte stoffers hormonforstyrrende effekter, har den danske indsats været rettet mod regulering.  Hvis der er dokumentation for, at et stof er hormonforstyrrende, arbejdes der på at få regulering af stoffet på EU-niveau. Når der er mistanke om at et stof har hormonforstyrrende effekter, og der er utilstrækkeligt grundlag til at lovgive, sættes så vidt muligt nationale initiativer i gang for sikre beskyttelsen af mennesker og miljø. Det kan eksempelvis være informationskampagner, frivillige udfasningsaftaler, etc.

Danmark deltager aktivt i arbejdet med at opnå enighed i EU om kriterier til at kunne identificere hormonforstyrrende stoffer med henblik på regulering. I et nordisk samarbejde har Danmark udarbejdet rapporten ” cost of inaction ”, som sætter fokus på de socioøkonomiske omkostninger ved at man udsættes for hormonforstyrrende stoffer. 

Se menuen Identifikation af hormonforstyrrende stoffer for yderligere viden om regulering af hormonforstyrrende stoffer under REACH

Siden er opdateret 20. december 2020