tatoveringsblæk

Få overblik over reglerne

Kemikaliereglerne begrænser og forbyder anvendelsen af problematiske kemikalier i blæk til tatoveringer og permanent make-up.

Fra den 5. januar 2022 gælder kemikalieregler for stoffer i tatoveringsblæk – ikke bare i Danmark, men i hele EU. Reglerne omfatter både hvilke kemiske stoffer, der ikke må være i tatoveringsblæk og mærkningen af blækket, du tatoverer med.

Kemikalie reglerne omfatter specifikt kemiske stoffer, som er klassificeret til at være:

  • kræftfremkaldende (Carc. 1A, 1B eller 2) eller skadelige for arveanlæggene (Mut. 1A, 1B eller 2) med en grænseværdi på 0,00005% eller derover (undtaget er stoffer, som kun er klassificeret ved inhalation)
  • skadelige for forplantningsevnen (Repr. 1A, 1B eller 2) med en grænseværdi på 0,001% eller derover (undtaget er stoffer, som kun er klassificeret ved inhalation)
  •  hudsensibiliserende (Skin Sens. 1, 1A eller 1B) med en grænseværdi på 0,001% eller derover
  • Hudætsende (Skin Corr. 1, 1A, 1B eller 1C) eller hudirriterende (Skin Irrit. 2) med en grænseværdi på 0,01% eller derover (anvendes stoffet til regulering af pH er grænseværdien 0,1%) og
  •  Alvorlig øjenskadende (Eye Dam. 1) eller øjenirriterende (Eye Irrit. 2) med en grænseværdi på 0,01% eller derover (anvendes stoffet til regulering af pH er grænseværdien 0,1%)

Derudover er der en liste over 91 stoffer, som fastsætter grænseværdier for blandt andet azo-farvestoffer/pigmenter, der anvendes i tatoveringsblæk, og som kan nedbrydes til allergi- og kræftfremkaldende PAA’er. De 91 stoffer omfatter: 13 metaller, benz(a)pyren, metanol, 31 PAA’er og 44 pigmenter (hovedsageligt røde azo-farvestoffer). Du kan finde de 91 stoffer i Tillæg 13 her.

Mærkning af tatoveringsblæk

EU-reglerne fastsætter krav til mærkningen af tatoveringsblæk. Som importør skal du sørge for at blækket er mærket korrekt, og som downstream bruger og/eller professionel slutbruger skal du tjekke, at mærkningen er korrekt samt oplyse dine kunder om indholdsstoffer mm. inden du begynder at tatovere.

Tatoveringsflasken skal være mærket på dansk med følgende:

»Blanding til brug ved tatoveringer eller permanent makeup«,

og på flasken eller i medfølgende brugsanvisning skal følgende være angivet:

-      et referencenummer til entydig identifikation af partiet,

-      ingrediensliste, herunder eventuelle PH-regulatorer,

-      hvis der er nikkel i blækket: »Indeholder nikkel. Kan forårsage allergiske reaktioner«,

-      hvis der er chrom (VI) i blækket: »Indeholder chrom (VI). Kan forårsage allergiske reaktioner«, og

-      sikkerhedsforskrifter.

Pigment Blue 15:3 og Pigment Green 7

De to pigmenter Blue 15.3 (CAS-nr. 147-14-8) og Green 7 (CAS-nr. 1328-53-6) har en længere overgangsperiode end resten af kemikaliereglerne for at give industrien mulighed for at udvikle sikre alternativer til disse. Det betyder, at de to stoffer er tilladt at anvende i tatoveringsblæk til d. 4. januar 2023. tatoveringsblæk indeholdende pigment Blue 15:3 og Pigment Gren 7 skal dog mærkes efter gældende regler efter 5. januar 2022. Overgangsperioden indtil 4. januar 2023 gælder udelukkende for de to nævnte pigmenter og altså ikke for øvrige indholdsstoffer i tatoveringsblækket. Eksempelvis er kræftfremkaldende opløsningsmidler forbudt at bruge i tatoveringsblæk, hvis koncentrationen overstiger 0,00005% fra d. 5. januar 2022.

Formålet med reglerne

Kemikaliereglerne for tatoveringsblæk skal beskytte mennesker, som ønsker at blive tatoveret, mod at udvikle f.eks. allergi, kræft eller nedsat fertilitet. 

Blæk til tatovering og permanent make-up indeholder bl.a. forskellige hjælpestoffer. I tatoveringsprocessen lagres faste pigmentpartikler i huden, mens de opløselige hjælpestoffer bliver transporteret rundt i kroppen. Over tid bliver pigmenterne nedbrudt af sollys og kroppens egne forsvarsmekanismer. Det kan føre til frigivelse af kemiske stoffer, som vides eller mistænkes for at kunne forårsage uønskede virkninger såsom kræft, hudallergi og nedsat fertilitet.

Brugen af disse problematiske stoffer kan først og fremmest skade tatoveringskunden, men i sidste ende kan det også skade din forretning, distributørerne og hele tatoveringsbranchen.

Læs mere om, hvad du kan gøre.

 

 

 

mand taovering

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på spørgsmål om de nye regler for kemiske stoffer i tatoveringsblæk. 

Myndigheder og regler

Se den nye lovgivning  - På dansk       På engelsk:

Der er flere myndigheder på tatoveringsområdet. Her får du som tatovør et overblik over tatoveringsloven og de myndigheder, som fastsætter reglerne for blandt andet hygiejnekursus, tatoveringsfarver med videre.

Tatoveringsloven er Sundheds- og Ældreministeriets ressortområde 

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at kemikalielovgivningen er overholdt for tatoveringsfarverne

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder regler om infektionshygiejne for tatoveringsstederne og fastsætter regler for informationsmateriale til forbrugerne

Statens Serum Institut fastsætter regler om hygiejnekursus for tatovører

Sikkerhedsstyrelsen står for registrering af tatoveringssteder og fører tilsyn med tatoveringsstederne. Det er også Sikkerhedsstyrelsen, som fører tilsyn med om tatoveringsstederne udleverer informationsmaterialet. 

Think before you ink er en forbruger-informationsside fra Miljøstyrelsen