Elektrisk og elektronisk legetøj

Elektrisk og elektronisk legetøj er legetøj, der forsynes med strøm via batterier eller tilsluttes via en stikkontakt. Det kan fx være legetøjsinstrumenter, legetøjstelefoner, discokugler og bamser med lyd.

Elektrisk og elektronisk legetøj kan udgøre en fare for børn, hvis det giver stød eller forbrændinger, hvis det indeholder små dele – eller hvis det indeholder problematiske kemikalier, der kan afgives fra legetøjet. 

Vær opmærksom på, at hvis legetøjet er til børn under tre år, må man ikke kunne åbne ind til batterierne uden brug af værktøj.

Nogle af de ting, du skal være opmærksom på ved elektrisk og elektronisk legetøj

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de ting, der er vigtige at være opmærksom på ved elektrisk og elektronisk legetøj. Det er vigtigt at understrege, at beskrivelserne ikke er fyldestgørende, og at listen ikke er komplet. Det er udelukkende eksempler. Og legetøjet skal naturligvis leve op til alle de regler, der gælder for legetøj.

1. Legetøjsbekendtgørelsen – især kravene til elektriske egenskaber

Kravene til elektriske egenskaber skal sikre, at børn ikke får stød eller forbrændinger af at lege med legetøjet. Læs mere EU-kommissionens vejledning til legetøjsdirektivet

2. Europæiske standarder

Der findes flere europæiske standarder, som er relevante for elektrisk og elektronisk legetøj. Bl.a. EN 71-2 og EN 62115, som du kan købe hos Dansk Standard

3. RoHS-bekendtgørelsen

Elektrisk og elektronisk legetøj skal leve op til den såkaldte RoHS-bekendtgørelse, som er en implementering af de fælles EU-regler for elektrisk og elektronisk udstyr. Det betyder, at bl.a. følgende stoffer er forbudt: bly, kviksølv, cadmium, Chrom VI og to grupper – PBB og PBDE – af bromerede flammehæmmere.

4. WEEE

Elektrisk og elektronisk legetøj er også omfattet af WEEE, dvs. elskrotbekendtgørelsen.  Det betyder bl.a. at du skal mærke legetøjet med et piktogram, der viser, at det ikke må smides i skraldespanden, men derimod skal bortskaffes som elektronikaffald.

5. REACH og kandidatlisten

Legetøj er omfattet af REACH, som er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning. Se listen over regulerede stoffer i bilag XVII til REACH .

Vær også opmærksom på, om legetøjet indeholder problematiske stoffer, der er nævnt på kandidatlisten  – og på, hvilke pligter du dermed får.

6. EU-Kommissionens vejledning om elektronisk legetøj

I EU-Kommissionens vejledning nr. 16  om brug af legetøjsdirektivet på elektronisk udstyr kan du bl.a. se en masse eksempler på, hvornår elektronik er legetøj og derfor skal leve op til legetøjsreglerne. Eksemplerne er vist med billeder.

7. EMC-direktivet

Den danske bekendtgørelse om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold  implementerer EMC-direktivet,  som er den europæiske lovgivning for elektromagnetisk kompatibilitet.  

Direktivet fastsætter beskyttelseskrav og bestemmelser om kontrolforanstaltninger for udstyr i form af apparater og faste anlæg, der kan tænkes at fremkalde elektromagnetiske forstyrrelser, eller hvis funktion kan tænkes at blive påvirket af sådanne forstyrrelser. Direktivet gælder også for legetøj og er fx relevant for fjernstyret legetøj.

8. Lavspændingsdirektivet

Lavspændingsdirektivet  dækker elektrisk materiel til brug ved en mærkespænding på mellem 50 V og 1000 V vekselspænding eller mellem 75 V og 1500 V jævnspænding. Direktivet udstikker krav om brug af CE-mærkning og udarbejdelse af overensstemmelseserklæring. Vær opmærksom på, at der ved elektrisk legetøj i gråzonen over mod fx lamper kan opstå tvivl om, hvorvidt CE-mærket kan tages som en erklæring om, at der er tale om et stykke legetøj.