Dispensation

Hvis du ønsker at bruge et biocidholdigt produkt, der ikke er godkendt, eller bruge biocidproduktet på en anden måde end det er godkendt til, kan du søge om dispensation.

Der gælder særlige regler for dispensationer til brug af bundmaling for langturssejlere og fabriksnye både til eksport.

Du kan bl.a. søge om dispensation for brug af rotte- og musemidler

Betingelserne for at få en dispensation fremgår af Biocidforordningens artikel 55, stk. 1, der bestemmer, at Miljøstyrelsen kun kan give dispensation:

 • i en periode på indtil 180 dage,
 • til en begrænset og kontrolleret anvendelse under den kompetente myndigheds tilsyn,
 • hvis det skønnes nødvendigt på grund af hensyn til folkesundheden, dyrs sundhed eller miljøet, som ikke kan bekæmpes på anden vis.

Reglerne for dispensation tillader ikke en generel dispensation til salg eller anvendelse. Miljøstyrelsen skal vurdere om alle disse betingelser er opfyldt, før Miljøstyrelsen må give en dispensation. Når Miljøstyrelsen giver en dispensation, skal de øvrige EU-medlemslande og EU-Kommissionen informeres om dispensationen og begrundelsen for denne.

Betingelser for en eventuel forlængelse af dispensationen

Det er muligt at få en dispensation forlænget. For at få en dispensation forlænget skal Miljøstyrelsen sende EU-Kommissionen en begrundet anmodning om forlængelse og Kommissionen skal derefter hurtigt – efter en bestemt procedure – træffe afgørelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser dispensationen kan videreføres i en nærmere fastsat periode. En dispensation kan forlænges op til 550 dage.

Hvordan ansøger du om dispensation

Dispensation skal i princippet søges gennem EU IT-systemet R4BP (Registeret over Biocid Produkter). Men da dette IT-system ikke er færdigudviklet mht. dispensationer, så er vi tilfredse med en ansøgning på mail til Obfuscated Email.

En ansøgning skal opfylde følgende krav 

Ansøger skal besvare en række spørgsmål i ansøgningen til Miljøstyrelsen, som vurderer, om betingelserne er opfyldt:

 • Hvilket konkret sted eller steder søges der om dispensation til at bruge biocidproduktet? Bekæmpelsen skal være begrænset, så ansøgningen må ikke være for generel. 
 • Hvorfor er det ikke muligt at bekæmpe problemet (målorganismen – altså fx rotter, væggelus eller bakterier) effektivt på anden vis end ved den måde, der søges dispensation til? 
 • Hvorfor er det nødvendigt at anvende et biocidprodukt, der ikke er godkendt – eller anvende et godkendt produkt på en måde, det ikke er godkendt til? Det skal beskrives, hvilken bekæmpelse, der allerede har været forsøgt, og hvorfor denne ikke er tilstrækkelig, på det konkrete sted. 
 • Hvorfor er det nødvendigt af hensyn til folkesundheden, dyrs sundhed eller miljøet på det konkrete sted at få dispensationen. Bemærk, at Miljøstyrelsen ikke kan give dispensation pga. økonomiske hensyn.
 • Hvordan vil det blive sikret, at bekæmpelsen sker kontrolleret? Der skal redegøres for antal udlægninger/doseringer af produktet, og hvis relevant tidspunkter, placering, mængde og begrundelse herfor. Hvilke risikobegrænsende foranstaltninger vil gennemføres ved brug, og hvilken kontrol føres hermed?
 • Vil bekæmpelsen ske et sted, hvor der kommer mennesker, børn, kæledyr, andre dyr? Hvordan vil det blive sikret, at mennesker og andre dyr ikke udsættes for risici?
 • Hvad er langtidsstrategien med hensyn til at håndtere det konkrete problem?
 • Hvis der søges om dispensation til at bruge et produkt der ikke er godkendt i EU (eller ikke godkendt til at bekæmpe den konkrete målorganisme), vil der sandsynligvis kræves dokumentation for at produktets anvendelse er sikker for miljø og sundhed, og effektiv over for målorganismen.

Gebyr

Se mere om gebyrer her