Gebyrer

Den, der søger om at få godkendt et biocidholdigt produkt, skal betale gebyr for at få behandlet ansøgningen. Gebyrerne afhænger af ansøgningstypen og opkræves både af det europæiske kemikalieagentur ECHA og af de nationale myndigheder, der skal behandle ansøgningen

Med biocidforordningen er der indført en fælles struktur for de biocidgebyrer, som skal betales af virksomhederne. Gebyrerne skal bl.a. finansiere ECHA's og medlemsstaternes arbejde med forordningen.

Både Miljøstyrelsen, det europæiske kemikalieagentur, ECHA, og de relevante myndigheder i andre EU-lande opkræver gebyr. 

Danske gebyrer 

Gebyr for godkendelse af biocidaktivstoffer og biocidholdige produkter 

Der skal betales gebyrer for arbejdet med godkendelse af biocidaktivstoffer og biocidholdige produkter. Størrelsen af de danske gebyrer afhænger af ansøgningens indhold. De kan reguleres en gang om året, jf. bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Se oversigten over gebyrer pr. 01. januar 2024

Andre danske gebyrer 

Udover gebyrer for behandling af ansøgninger og godkendelse af aktivstoffer og biocidholdige produkter skal virksomheder betale et gebyr for tilladelse til forhandling af giftige og meget giftige biocidholdige produkter samt en årlig afgift.

Se disse gebyrsatser i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

ECHA’s gebyrer i henhold til biocidforordningen 

Der skal betales gebyr til ECHA, blandt andet for følgende ansøgninger:

  • Godkendelse af et aktivstof,
  • fornyelse af en godkendelse,
  • optagelse af et aktivstof i bilag I og
  • EU-godkendelse, enkelt produkt.

ECHA opkræver også et årligt gebyr for EU-godkendte biocidholdige produkter. 

Se hele Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 564/2013 af 18. juni 2013 om gebyrer og afgifter efter biocidforordningen til det europæiske kemikalieagentur ECHA.

Ændringer efter biocidforordningen

Administrative produktændringer, godkendt efter biocidforordningen, følger Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 354/2013, jf. forordningens bilag, afsnit 1, afdeling 1 og 2.

Efter ændringsforordningen skal nogle ændringer anmeldes, før de kan gennemføres, mens andre ændringer blot skal meddeles, efter at de er gennemført.

Miljøstyrelsen opkræver gebyrer, der fremgår af bilag 4 til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, se del I.G, pkt. 1-3, i den gældende danske gebyroversigt (se ovenfor). De følger som udgangspunkt ændringsforordningens opdeling, men der er undtagelser.

Her er nogle eksempler på ændringer under de enkelte gebyrer:

1. Større administrative produktændringer, der kræver meddelelse forud for gennemførelsen:

  • Omklassificering af produkter til CLP
  • Ændringer, der kræver en tilrettet SPC
  • Overdragelse af en godkendelse til en anden juridisk person (en anden virksomhed)

2. Administrative produktændringer, der kan meddeles efter gennemførelsen:

  • Visse betingelser for brug, såsom mere præcis brugsanvisning, sletning af bestemte krav og visse tilføjelser, der ikke er relevante for risikovurderingen

3. Mindre administrativ ændring:

  • Alle ændringer i oplysninger om godkendelsesindehaver: Navn og adresse på disse samt på produktionsanlæg, ændringer i produkt- og aktivstofproducent hvor procedurerne forbliver de samme.
  • Tilføjelse af ekstra handelsnavn, eller navneændring af produkt.