Ansøgning om dispensation for brug af rottemidler pga. fare for folkesundheden mv.

Kemiske midler til at bekæmpe rotter og mus må kun sælges og anvendes i Danmark, hvis de er godkendt af Miljøstyrelsen. De må kun anvendes på den måde, de er godkendt til, som fremgår af etiketten.

Rottemidler er meget giftige for mennesker og dyr. Derfor er der altid strenge vilkår i godkendelserne for, hvordan rottemidler må bruges – og af hvem – for at nedsætte risikoen for utilsigtet forgiftning af mennesker og dyr.

Godkendelsen sker efter biocidforordningens regler.

Betingelser for dispensation for brug af rotte- og musemidler

Der kan opstå situationer, hvor det er nødvendigt af hensyn til folkesundheden eller dyrs sundhed, at bekæmpe rotter med et rottemiddel på en anden måde, end det er godkendt til. Eller det kan være nødvendigt, at anvende et rottemiddel, der ikke længere er godkendt.

I de situationer kan der søges om en dispensation. Man kan dog kun få en dispensation, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 1. Den konkrete bekæmpelse skal være nødvendig på grund af hensyn til folkesundheden, dyrs sundhed eller miljøet,
 2. Det er ikke muligt at bekæmpe rotterne på en anden måde (fx med et godkendt middel eller med ikke-kemiske alternativer),
 3. Bekæmpelsen kan højst vare i en periode på op til 180 dage,
 4. Bekæmpelsen skal være begrænset og kontrolleret og vil ske under Miljøstyrelsens tilsyn. 

Miljøstyrelsen skal vurdere om alle ovenstående betingelser er opfyldt før Miljøstyrelsen må give en dispensation.

Når Miljøstyrelsen giver en dispensation skal Miljøstyrelsen give de øvrige EU-medlemslande samt Kommissionen meddelelse om dispensationen og begrundelsen for dispensationen.

Gebyr

Miljøstyrelsen har tre forskellige gebyrer for dispensationer, alt efter hvor omfattende vurderingen forventes at være.

Søges der dispensation om at bruge et produkt, der ikke er godkendt til det konkrete formål i Danmark eller andre steder i EU, vil Miljøstyrelsen skulle foretage en omfattende vurdering af risici for sundhed og miljø, og gebyret for denne type dispensation er 224.000 kr.

Hvis produktet er godkendt efter biocidforordningen til det konkrete formål i et andet EU-land er gebyret på 69.600 kr.

En dispensation på baggrund af en tidligere vurdering som Miljøstyrelsen har foretaget er 2.500 kr. Det betyder, at Miljøstyrelsen skal have vurderet produktet i forhold til det, som skal bekæmpes (altså fx brun rotte) og under lignende forhold.

Miljøstyrelsen går i gang med, at behandle ansøgningen, når gebyret er betalt. Gebyret betales som udgangspunkt ikke tilbage, hvis ansøgningen ender med et afslag. Gebyrer under 15.000 kr. betales aldrig tilbage.

Det koster ikke et nyt gebyr, hvis der bliver behov for forlængelse, som vil iværksætte en forlængelsesprocedure hos EU-kommissionen.

En ansøgning skal opfylde følgende krav

Ansøger skal besvare en række spørgsmål i ansøgningen til Miljøstyrelsen, som vurderer, om betingelserne er opfyldt:

 • Præcis hvilket konkret sted søges der om dispensation til at bekæmpe rotter? Bekæmpelsen skal være begrænset, så ansøgningen må ikke være for generel.
 • Hvorfor er det ikke muligt at bekæmpe rotterne effektivt på anden vis end ved den måde, der søges dispensation til? Hvorfor er det nødvendigt at anvende et rottemiddel, der ikke længere er godkendt – eller anvende et godkendt rottemiddel på en måde, det ikke er godkendt til? Det skal beskrives, hvilken bekæmpelse, der allerede har været forsøgt, og hvorfor denne ikke er tilstrækkelig, på det konkrete sted.
 • Hvorfor er det nødvendigt af hensyn til folkesundheden, dyrs sundhed eller miljøet på det konkrete sted at få dispensationen. Bemærk, at Miljøstyrelsen ikke kan give dispensation pga. økonomiske hensyn.
 • Hvordan vil det blive sikret, at bekæmpelsen sker kontrolleret? Der skal redegøres for antal udlægninger af rottemidlet, tidspunkter, placering, mængde og begrundelse herfor. Vil der blive anvendt foderstationer? Hvordan vil regelmæssig kontrol blive foretaget? Hvor ofte vil der ske indsamling af døde rotter - og hvor hyppigt - af hensyn til at sikre, at der ikke sker unødig spredning af giften?
 • Vil bekæmpelsen ske et sted, hvor der kommer mennesker, kæledyr, andre dyr? Hvordan vil det blive sikret, at mennesker og andre dyr ikke rører rottegiften – eller at vilde dyr ikke æder giftdøde rotter?
 • Hvis der er meget konkurrerende mad i området (skraldespande mv.), hvordan vil det blive sikret, at rottemidlet er interessant for rotter på det konkrete sted, så giften ikke bare ligger tilgængeligt uden, at rotterne rør den.
 • Hvad er langtidsstrategien med hensyn til bekæmpelsen af rotter på det konkrete sted? Hvordan vil det blive sikret, at problemet ikke opstår igen, når den aktuelle rottebestand er bekæmpet?