Importørens rolle og ansvar under REACH og CLP

Som importør er det dit ansvar at tjekke, om du skal registrere kemiske stoffer, som du indfører til EU som enkeltstoffer eller i blandinger eller andre varer artikler. Du skal også vurdere, om stofferne er farlige og beskrive, hvordan de kan anvendes forsvarligt.

Hvem er importør?

Du er importør, hvis du køber kemiske stoffer, blandinger eller andre varer af en leverandør uden for EU, og indfører varerne til EU. Selvom du ikke rent fysisk modtager varen fra en leverandør uden for EU, men i stedet lader varen sende direkte videre til din kunde, kan du stadig være importør, fordi du er ansvarlig for importen.

Hvilke regler gælder for importører?

EU-lovgivningen stiller høje krav til kemikaliesikkerhed. Som importør er det dit ansvar, at de kemiske stoffer, blandinger eller varer, som du indfører til EU, overholder reglerne. Importører har som udgangspunkt pligt til at:

Registrere kemiske stoffer, uanset om de importeres som enkeltstof, i en blanding eller i en artikel
Mange af reglerne i REACH er ens for producenter og importører af kemiske stoffer og blandinger. Det gælder bl.a. regler om registrering, udarbejdelse af sikkerhedsdatablad og anmeldelse af klassificering og mærkning til EU’s Kemikalieagentur (ECHA).

Hvis du importerer kemiske stoffer og blandinger fra lande uden for EU, skal du registrere kemiske stoffer, der importeres i mængder over 1 ton pr. år.

Hvis du importerer artikler fra lande uden for EU, skal du registrere kemiske stoffer, der indgår i artiklen, hvis stofferne er beregnet til at blive frigivet under brug, og hvis indholdet i den samlede mængde artikler er over 1 ton pr. år.

REACH definerer nogle artikler som en beholder, hvori der indgår en kemisk blanding. Det kan f.eks. være blækket i kuglepenne og printerpatroner og stearinlys. Her skal de enkelte stoffer i blandingen også registreres, hvis indholdet i den samlede mængde artikler er over 1 ton pr. år.

Bemærk, at mængdegrænsen på 1 ton pr. stof pr. importør pr. år skal regnes sammen for det enkelte stof på tværs af de artikler eller kemiske stoffer eller kemiske blandinger stoffet findes i.

Registrering af kemiske stoffer kan tage meget lang tid, så du kan have travlt, hvis du skal kunne overholde tidsfristerne.
Læs mere om registrering og tidsfrister. 

Sørge for korrekt klassificering, mærkning og emballering
Du skal vurdere om stoffer eller blandinger er farlige, inden du begynder at markedsføre dem. Det gør du ved hjælp af klassificeringskriterierne i CLP. Alle stoffer og blandinger skal klassificeres uanset mængde. En klassificering udløser særlige krav til mærkning og emballering. Du skal kommunikere de farlige egenskaber via faremærkning på etiketten. Sælger du kemikalier til professionel brug, skal oplysningerne også skrives ind i sikkerhedsdatabladet.

Du skal underrette ECHA om klassificeringen og mærkningen senest én måned efter, at stoffet eller blandingen er markedsført. Har du allerede anmeldt et stof i forbindelse med registrering under REACH, så skal du ikke anmelde det igen.
Læs mere om klassificering, mærkning og emballering.    

Videregive information i leverandørkæden om særligt problematiske stoffer
ECHA opdaterer løbende en liste over særligt problematiske stoffer, der senere kan komme på listen over stoffer, der kræver godkendelse under REACH. Denne liste kaldes for kandidatlisten.
Hvis du importerer og videresælger en artikel, der indeholder mere end 0,1 % af et stof fra kandidatlisten, skal du informere kunderne og om nødvendigt også vejlede om sikker brug.

    • Hvis du leverer til professionelle brugere, skal de have oplysninger om indholdet af kandidatlistestoffer i artikler senest ved levering.
    • Hvis en forbruger spørger om der er kandidatlistestoffer i en artikel, skal du som leverandør svare inden 45 dage. 
    • Du skal være opmærksom på, at du som importør skal registrere din artikel, hvis dele af den indeholder mere end 0,1% af et stof fra kandidatlisten i ECHAs SCIP database, før du leverer dem videre i forsyningskæden eller til forbrugere.

Hvis du leverer blandinger, der indeholder stoffer på kandidatlisten eller godkendelsesordningen, vil der være yderligere krav om information. 
Læs mere om kandidatlistestoffer og informationspligter.  

Anmelde særligt problematiske stoffer i artikler til ECHA
Du skal også anmelde indholdet af kandidatlistestoffer i artikler til EU’s Kemikalieagentur, ECHA, hvis den samlede mængde af stoffet i de importerede artikler overstiger 1 ton pr. år og koncentrationen er over 0,1 %. Det skal ske senest et halvt år efter, at et stof er optaget på kandidatlisten.

Sikre at produktet er lovligt
Inden du importerer et stof, en blanding eller en artikel, skal du sikre dig, at det er lovligt. Kontroller, om dit produkt overholder reglerne, herunder bl.a. om det indeholder stoffer, der er forbudt eller anvendelsesbegrænset eller som er optaget på Listen over stoffer, der kræver godkendelse.

Spørg Miljøstyrelsen

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk på reachspm@mst.dk.Eller CLP helpdesk på CLPHelpdesk@mst.dk.

Du kan også læse vores faktaark om REACH og CLP for en hurtig indføring i reglerne. 

Vi har også udarbejdet en liste med spørgsmål og svar om REACH og CLP

Kvikguide til central lovgivning

Kemikalielovgivningen er et stort og komplekst område. Derfor har Miljøstyrelsen udarbejdet en guide, som giver et overblik over de vigtigste regler for virksomheder under både REACH, CLP og andre lovgivninger. Læs videre