Form og informationskrav til ansøgningerne

Hvis du søger om godkendelse under biocidforordningen, fremgår informationskravene for biocidaktivstoffer og biocidprodukter af biocidforordningens bilag II og III. Termen datakrav er i biocidforordningen blevet erstattet med ordet informationskrav.

Hent bilag II (aktivstoffer) og III (produkter) på EU-kommissionens hjemmeside

Hent bilag III på EU-kommissionens hjemmeside (produkter) 

Informationskravene for biocidaktivstoffer og biocidprodukter er blevet opdateret i 2021

Hvis du skal søge om godkendelse under den hidtidige danske godkendelsesordning kan du finde informationer om informationskrav i Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, § 15 og bilag 1. 

Omfattende krav til dokumentation 

Der er omfattende krav til dokumentation, både når du søger om godkendelse af et aktivstof i EU, og når du søger om godkendelse af et produkt hos Miljøstyrelsen.

En ansøgning for godkendelse af et aktivstof skal f.eks. indeholde mindst følgende elementer:

  • Et dossier der opfylder kravene i Bilag II
  • Et dossier der opfylder kravene beskrevet i Bilag III for mindst et repræsentativt biocidprodukt
  • Hvis aktivstoffet opfylder mindst et af udelukkelseskriterierne opstillet i biocidforordningens artikel 5(1), skal der være bevis for at Artikel 5(2) gælder.
  • Tilstrækkelige data til at bestemme om kriterierne refereret i biocidforordningens artikel 10(1) er til stede (kandidat for substitution).