Fortidsmindebeskyttelseslinjer (§18)

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer, herunder at sikre indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. Beskyttelseszonen forløber 100 meter fra fortidsmindets ydergrænse.

Inden for beskyttelseszonen må der ikke foretages ændringer i tilstanden, dvs. for eksempel tilplantninger eller ændringer i terrænet (heller ikke midlertidige ændringer). Der er endvidere forbud mod at placere bebyggelse, f.eks. bygninger, skure campingvogne og master. Undtaget er dog landbrugsmæssig drift, bortset fra tilplantning f.eks. med juletræer, pyntegrønt, flerårige energiafgrøder, frugttræer og lignende, gentilplantning af skovarealer, beplantning i eksisterende haver samt sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme.

Der er efter museumsloven fastlagt en bræmme på to meter rundt om fortidsmindet, hvor der ikke må foretages jordbehandling, tilplantes eller bruges metaldetektorer. Museumsloven administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Dispensation

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse om dispensation kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af bl.a. ejeren af ejendommen, adressaten og en række myndigheder og organisationer. For yderligere oplysninger om dispensation bør den pågældende kommune kontaktes.

Reduktion

Miljøstyrelsen træffer afgørelse om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen. En reduktion kan ske efter ansøgning fra kommunen og kan i øvrigt kun ske, hvis den ikke er i strid med enten de landskabelige interesser eller andre naturbeskyttelsesinteresser, som fortidsmindebeskyttelseslinjen har til formål at beskytte. Det er et hovedprincip, at reduktion kun kan ske, hvis der er tale om en administrativ lettelse. Det er således en forudsætning, at kommunen via planlægning (normalt ved lokalplan) tilvejebringer en samlet regulering af arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene, der kan erstatte et antal konkrete afgørelser om dispensation og dermed medføre en administrativ lettelse for kommunen. Dette betyder, at en reduktion for eksempel kan komme på tale for områder, hvor der over en længere periode skal ske byudvikling (typisk boligområde eller erhvervsområde). Derimod vil opførelse af et mindre antal bygninger eller opførelse af enkeltbebyggelse (dagligvarebutik, tankstation, fritidscenter og lign.) som hovedregel ikke kunne danne grundlag for reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen.

I forbindelse med en anmodning om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen vil styrelsen bede om følgende oplysninger:

  • Begrundelse for anmodning om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen
  • Beskrivelse af den påtænkte anvendelse af området
  • Kortmateriale der angiver både den eksisterende beskyttelseslinje og hvor kommunen ønsker linjen reduceret til
  • Redegørelse for internationale beskyttelsesområder og bilag IV-arter iht. habitatbekendtgørelsen
  • Evt. øvrige forhold som vurderes relevant

I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen vil  Miljøstyrelsen sende ansøgningen til høring hos Slots- og Kulturstyrelsen. Kommunen kan dog med fordel rette henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen inden sagen indsendes til Miljøstyrelsen .

Naturbeskyttelsesloven indeholder en mulighed for at ændre grænserne for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Det er en forudsætning for sådan en ændring, at der opretholdes en beskyttelseszone med arealmæssigt set samme størrelse som hidtil, jf. § 69 stk. 1, 2. pkt.

Miljøstyrelsens afgørelser om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vilkår

Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen kan være betinget af et eller flere vilkår.

Et vilkår kan være, at en reduktion af en beskyttelseslinje kun gælder for en nærmere beskrevet lokalplan. Det vil fremgå af afgørelsen, om beskyttelseslinjen igen træder i kraft, hvis lokalplanen ændres eller ophæves.