Bygge- og beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer (§§ 16-19) er udtryk for en generel beskyttelse af en række markante landskabselementer. Bestemmelserne om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre søer og åer, skove, fortidsminder og kirker som værdifulde landskabselementer og for sø- og åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Fortidsmindelinjen skal samtidig sikre de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne.

De forskellige bygge- eller beskyttelseslinjer

Sø- og åbeskyttelseslinjen

Naturbeskyttelseslovens § 16 omhandler sø- og åbeskyttelseslinjen. Her fastsættes en 150 m beskyttelseslinje om søer over 3 ha og vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje efter tidligere lovgivning.

Der må ikke placeres bebyggelse og lignende, etableres beplantning og foretages terrænændringer inden for linjen.

Læs mere om Sø- og åbeskyttelseslinjen

Skovbyggelinjen

Naturbeskyttelseslovens § 17 omhandler skovbyggelinjen. Her fastsættes en 300 m byggelinje omkring offentlige skove og om private skove på samlet over 20 ha.

Der ikke må placeres ny bebyggelse, campingvogne og lignende inden for linjen.

Læs mere om Skovbyggelinjen

Fortidsmindebeskyttelseslinjen

Naturbeskyttelseslovens § 18 omhandler fortidsmindebeskyttelseslinjen. Her fastsættes en 100 m beskyttelseslinje omkring fortidsminder.

Der må ikke foretages tilstandsændringer f.eks. terrænændringer, tilplantning, bebyggelse, herunder om- og tilbygning, hegning samt opsætning af skilte mv inden for linjen.

Læs mere om fortidsmindebeskyttelseslinjen

Kirkebyggelinjen

Naturbeskyttelseslovens § 19 omhandler kirkebyggelinjen. Her fastsættes en 300 m byggelinje om kirkerbortset fra kirker, der er omgivet af bebyggelse i hele beskyttelseszonen.

Der må ikke placeres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for linjen.

Læs mere om Kirkebyggelinjen

Vejledning om bygge- og beskyttelseslinjer, naturbeskyttelseslovens § 16-19

Hvis du vil vide mere om bygge- og beskyttelseslinjerne, kan du finde flere oplysninger i Vejledning om bygge- og beskyttelseslinjer, naturbeskyttelseslovens §§ 16-19

Dispensation

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om dispensation inden for bygge- og beskyttelseslinjer. Det er kommunen, der påser, at reglerne overholdes.

Reduktion af bygge- og beskyttelseslinjer

Miljøstyrelsen træffer afgørelse om reduktion af bygge- og beskyttelseslinjer med undtagelse af kirkebyggelinjen, der ikke kan reduceres. En reduktion af bygge- og beskyttelseslinjer inden for et konkret lokalplanområde kan kun ske, når reduktion ikke vil være i strid med de landskabelige interesser eller andre naturbeskyttelsesinteresser, som den eller de pågældende linjer har til formål at beskytte, og når der med afgørelsen vil være tale om en administrativ lettelse, dvs. at en række dispensationssager afløses af én afgørelse, en reduktion. Miljøstyrelsens afgørelser om reduktion af bygge- og beskyttelseslinjer kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.