Det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Tyskland, Holland og Danmark har siden 1978 samarbejdet om at beskytte Vadehavet. Landene samarbejder blandt andet om natur- og miljøovervågning. De tre lande har underskrevet en Vadehavsplan og en Fælleserklæring, som udstikker retningslinjer for forvaltningen af Vadehavet.

Verdensarven

Vadehavet er et enestående naturområde af international betydning. Det strækker sig som et ca. 500 km langt bånd fra Blåvandshuk i Danmark gennem Tyskland til Den Helder i Holland. Den danske del af Vadehavet blev i juni 2014 udpeget som UNESCO Verdensarv, hvor det samme var tilfældet for den tyske og hollands del af Vadehavet i 2009. Vadehavet er et af verdens 10 vigtigste levesteder for vandfugle og en uundværlig rasteplads for fugle på træk. Både spættet sæl og gråsæl holder til i Vadehavet, og området er opvækstområde for mange fiskearter.

Tidevandet skifter vandet to gange dagligt, og derfor er Vadehavet en højproduktivt økosystem. Områdets særlige værdi skyldes også, at mindre åer og store floder løber ud i Nordsøen gennem Vadehavet.

Internationalt samarbejde om beskyttelse af Vadehavet

For at beskytte Vadehavet har Tyskland, Holland og Danmark siden 1978 arbejdet sammen i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. Samarbejdet drejer sig primært om natur- og miljøovervågning, administration og planlægning, men landene inddrager også kulturhistoriske og befolkningsmæssige forhold og tager sig af kystsikkerheden.

Det trilaterale samarbejde om Vadehavet har til formål at beskytte Vadehavsområdet mod forurening og nedslidning, samtidig med at der skal være plads til landbrug, fiskeri, turisme og andre erhverv.

De tre lande i samarbejdet, Tyskland, Holland og Danmark, har vedtaget et fælles forvaltningsgrundlag for Vadehavet i form af en Vadehavsplan og en Fælleserklæring. Den fælles forvaltningsplan forpligter landene til at arbejde for at mindske forureningen af Vadehavet udefra, f.eks. fra de store europæiske floder.

Vadehavsplanen er indarbejdet i den danske forvaltning af Vadehavet.

Sådan er samarbejdet organiseret

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde varetages af miljøministrene i Danmark og Tyskland og ministeren for økonomiske anliggender i Holland.

Ministrene mødes med fire års mellemrum på en regeringskonference. Imellem regeringskonferencerne forvaltes samarbejdet på embedsmandsplan, og formandskabet varetages af det land, der skal arrangere den næste konference. Samarbejdet har et fælles sekretariat, Common Wadden Sea Secretariat, CWSS.

I det danske samarbejde indgår Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet, der er sammensat af repræsentanter fra de fire Vadehavskommuner, lokale organisationer, Nationalpark Vadehavet og Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen. Det rådgivende udvalg har sekretariat hos Kommunernes Vadehavssekretariat.

En lang række interessenter har nedsat Vadehavsforum, Wadden Sea Forum, WSF, der er en uafhængig organisation for interessenter i Vadehavet, herunder lokale myndigheder, erhverv og interesseorganisationer. Vadehavsforum har bl.a. til formål at udvikle scenarier for en bæredygtig udvikling i vadehavsregionen og kigge på risikohåndtering.

Wadden Sea Forum