§ 3-Erstatningsnatur

Miljøstyrelsen har udarbejdet en separat opgørelse af dispensationspraksis for § 3-sager, der medfører krav om etablering af erstatningsbiotop.

I 2016 var der 65 ud i af alt 1466 § 3-dispensationsansøgninger, der resulterede i vilkår om etablering af erstatningsbiotop. Lodsejere står bag den største andel af ansøgningerne, mens myndigheder og virksomheder/organisationer står for henholdsvis 30 % og 27 % af ansøgninger.

Myndigheder søger ofte om tilladelse til at foretage tilstandsændringer i kategorien etablering af vej-/baneanlæg, mens lodsejere især søger om tilladelse til opdyrkning eller opfyldning/sløjfning af sø, og private virksomheder/organisationer søger primært om tilladelse til at etablere tekniske anlæg eller bebyggelse.

Figur 8. Fordeling af ansøgere til § 3-dispensationer vedrørende erstatningsbiotoper. Til højre er ansøgere fordelt efter kategori på den ansøgte tilstandsændring.

Kravet om at etablere erstatningsbiotop vil oftest følges af en række vilkår der stiller krav til etableringen af erstatningsbiotopen. Kategorierne af disse vilkår har stor lighed med de vilkår der generelt stilles ved dispensationer til tilstandsændringer på § 3-natur. De vilkår der hyppigst angives, stiller fx. krav til ingen tilplantning/beplantning på § 3-området, udformning/fysiske forhold, og at fjerne opgravet materiale fra § 3-areal. 

Figur 9. Kategorier af vilkår der angives i dispensationer, hvor der stilles krav om erstatningsbiotop.

Dispensationer med krav om erstatningsbiotop begrundes ofte med at det ’ødelagte’ område vurderes at have en ’begrænset biologisk værdi’. Også begrundelser der vedrører særlig samfundsmæssige interesser, anvendes i mange af de registrerede sager vedr. erstatningsbiotoper. Det vil ofte være dispensationer der tildeles myndigheder, der ønsker at foretage tilstandsændringer i § 3-natur pga. projekter, der menes at komme samfundet til gode, fx i form af etablering af motorveje, banestrækninger etc. I enkelte sager angives der ingen begrundelse for den tildelte dispensation.

Figur 10. Begrundelser der ligges til grund for dispensationer med krav om erstatningsbiotop.

Tidligere års dispensationspraksis

I 2006 var der 74, ud af i alt 1391 sager, som resulterede i vilkår om erstatningsbiotop, mens der i 2008 var 47 ud af i alt 1085 sager, der resulterede i vilkår om erstatningsbiotop. I 2006 stod myndigheder bag størstedelen af ansøgningerne vedr. erstatningsbiotoper, mens en mindre del af ansøgningerne kom fra lodsejere og en ganske lille andel af ansøgere var virksomheder/organisationer. I 2006 er fordelingen af ansøgere meget lig 2008, mens andelen af lodsejere dog er lidt lavere end i 2008, og andelen af ansøgninger fra myndigheder samt virksomheder og organisation er tilsvarende højere.