TREFOR Vand A/S' regionale vandindvinding i Trekantområdet

TREFOR Vand A/S leverer rent drikkevand til Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle. I den forbindelse har TREFOR Vand A/S ansøgt om at få fornyet deres tilladelser til vandindvinding til de 10 regionale vandværker.    

Der skal ikke etableres nye anlæg, og miljøkonsekvensvurderingen gælder således alene den fremtidige indvinding på det eksisterende anlæg.

Inden kommunerne kan forny tilladelserne til TREFOR Vand A/S’ indvinding, skal det vurderes, hvilken betydning vandindvindingen vil få på miljøet. Dette sker gennem udarbejdelse af en miljøkonse­kvens­rapport jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017). Miljøstyrelsen er myndighed for infrastrukturanlæg, der i sin udstrækning berører mere end 2 kommuner.

Miljøkonsekvensrapporten giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser. Rapporten danner grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse.

Aktuel status for sagen (opdateret d. 22. november 2017)

Indkaldelse af idéer og forslag er udsendt i offentlig høring fra d. 22. november 2017 til d. 8. januar 2018.