Nordre Flint Havvindmøllepark - Landanlæg

Miljøstyrelsen har igangsat en miljøvurdering af HOFORs havvindmølle-projekt "Nordre Flint" øst for Saltholm i Øresund. Der planlægges opstillet op til 40 vindmøller med en samlet effekt på op til 160 MW.

Kortet viser det mulige område for opstilling af vindmøller (mørk grøn) samt området for ilandføringskabler (lys grøn)

Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) har fået tildelt forundersøgelsestilladelse med hjemmel i lov om fremme af vedvarende energi § 22 til at igangsætte forundersøgelserne for etablering af Nordre Flint Havvindmøllepark. Projektet behandles af Energistyrelsen efter en såkaldt ”åben-dør-procedure”, der omfatter ansøgninger fra private initiativer for etablering af vindmølleprojekter på havet.

Projektet består dels af et anlæg på havet (vindmøller, fundamenter og interne kabler mellem møller, eksport kabler fra vindmøllerne til kysten) og et anlæg på land (transformerstation og nettilslutning ved Amagerværket).

Vindmøllerne planlægges etableret i Øresund, cirka 4-5 kilometer øst for Saltholm. Der ønskes opstillet op til 40 vindmøller med en samlet effekt på op til 160 MW. Møllerne vil have en maksimal højde på 220 meter og en effekt på mellem 4 og 10 MW.

Afstanden fra vindmøllerne til nærmeste bebyggede kyst ved København vil være mere end 11 kilometer.

Strømmen fra vindmøllerne på havet vil blive ført i land med søkabler til Amagerværket, hvorfra nedgravede landkabler vil føre strømmen frem til en af HOFOR nyopført transformerstation, hvor spændingen transformeres op til 132 kV. Herfra føres strømmen videre i landkabler og tilsluttes det eksisterende el-net ved Energinets 132 kV station, som er beliggende i en eksisterende bygning.

Myndighedsroller

Energistyrelsen er myndighed for miljøvurderingen på havdelen og for tildeling af tilladelsen til etablering af vindmølleparken. Tilladelsen vil også dække søkablerne mellem møllerne og ind til kysten. Den 6. marts 2019 har Energistyrelsen i forbindelse med forundersøgelsestilladelsen meddelt miljøvurderingspligt for Nordre Flint Havvindmøllepark.

Miljøstyrelsen er myndighed for de landanlæg der etableres for nettilslutning af Nordre Flint Havvindmøllepark. Landanlæggene vil bestå af et antal nedgravede kabler og muligvis et stationsanlæg for transformation af netspændingen til 132 kV for nettilslutning ved Amagerværket.

For at lette håndteringen af høringsprocessen for borgere og andre interessenter, har Energistyrelsen og Miljøstyrelsen aftalt en koordineret høringsproces gennem Energistyrelsen. Det betyder, at der kun vil være én indgang til indsendelse af høringssvar. Energistyrelsen sørger herefter for at fordele de indkomne høringssvar til den rette part.

Afgrænsningsnotatet, som beskriver myndighedernes krav til indholdet i bygherres miljøkonskevensrapport, har Energistyrelsen og Miljøstyrelsen således udarbejdet som et fælles notat omhandlende både hav- og landdelen.

For yderligere information om projektet henvises til Energistyrelsens hjemmeside. Bemærk - projektet findes i fold-ud menuen, nederst på Energistyrelsens hjemmeside.

Energistyrelsens hjemmeside

Proces og status (opdateret den 14. december 2020)

Første skridt i miljøvurderingsprocessen er 1. offentlighedsfasen (idéfase), hvor du kan komme med idéer og forslag til indholdet og afgrænsningen af den miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal udarbejde.

1. offentlighedsfasen er overstået og blev gennemført fra den 21. oktober til 18. november 2019.

Efter 1. offentlighedsfasen har Energistyrelsen og Miljøstyrelsen gennemgået og behandlet de indkomne høringssvar og udarbejdet en afgrænsningsudtalelse. Af udtalelsen fremgår det, hvor omfattende og detaljeret HOFOR skal redegøre for og vurdere de miljømæssige påvirkning i deres miljøkonsekvensrapport.

Afgrænsningsudtalelsen blev sendt til HOFOR den 4. december 2020.

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen afventer nu, at HOFOR udarbejde en færdig miljøkonsekvensrapport.