Landanlæg for Lillebælt Syd Havvindmøllepark

Lillebælt syd havvindmøllepark er en kystnær havvindmøllepark bestående af et anlæg på havet og et anlæg på land. Landanlægget er beliggende i den nordøstlige ende af Als og beliggende i Sønderborg kommune. Anlægget omfatter en undersøgelseskorridor for landkabler, som strækker sig fra ilandføringsstedet ved kysten mod syd frem til transformerstationen ved Lavensby Strand, der etableres på land på, og videre mod øst/sydøst frem til en ny transformerstation ved Svenstrup og derfra videre til en ny transformerstation ved Gyden.

Kort om projektet

Lillebælt syd havvindmøllepark er en kystnær havvindmøllepark bestående af et anlæg på havet og et anlæg på land. Landanlægget er beliggende i den nordøstlige ende af Als og beliggende i Sønderborg kommune. 

Projektet omfatter konkret opførelses af:

  • et ilandføringsanlæg med kabel samlemuffer på kysten ved Lavensby
  • en transformerstation ved Lavensby Strand, Havnbjerg
  • et 6 km kabeltracé fra Lavensby strand til højspændingsstation ved Danfoss, Svenstrup
  • en højspændingsstation ved Danfoss, Svenstrup
  • en højspændingsstation ved Gyden, Fynshav
  • et ca. 12 km kabeltracé mellem stationen ved Danfoss og stationen ved Fynshav

 

Myndighedsroller og bygherreroller

Lillebælt Vind A/S og Energinet er bygherrer for kabeltracéet samt højspændingsstationerne. Miljøvurderingen af projektet har delt myndighedskompetence, idet Energistyrelsen er myndighed for aktiviteter på vand, mens Miljøstyrelsen er myndighed for aktiviteter på land. Miljøstyrelsen er ansvarlig for at meddele en §25 tilladelse for landanlæg i henhold til Miljøvurderingsloven, og Energistyrelsen er ansvarlig for §25-tilladelsen på havet.

Før myndighederne kan afgøre, om et projekt af denne karakter kan gennemføres, skal projektet gennemgå en miljøvurdering. 

Du kan finde oplysninger om hav-delen af projektet på Energistyrelsen hjemmeside:

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindmoeller-paa-hav

Proces

Miljøvurderingsprocessen for landanlæg Lillebælt Syd.

Idefase: 2. kvartal 2022

Afgrænsningsnotat. 2. kvartal 2022. 

Miljøkonsekvensrapport og § 25-tilladelse: 1. kvartal 2024

Aktuel status (opdateret 1. marts 2024)

Sagens dokumenter

2. offentlighedsfase (1. marts 2024 - 26. april 2024)

Miljøstyrelsen har udarbejdet et udkast til §25-tilladelse landanlægget til Lillebælt Syd havvindmøllepark, beliggende i Sønderborg Kommune. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

2. offentlighedsfase starter d. 1. marts 2024 og forløber til og med d. 26. april 2024. I dette tidsrum er du velkommen til at sende dine bemærkninger til projektet til Miljøstyrelsens postkasse: mst@mst.dk. Angiv venligst journal nr. "2022 - 22246"

Udkast til § 25-tilladelsen inkl. bilag kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til MST via mail: mst@mst.dk, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

- Udkast til §25-tilladelse 

- Miljøkonsekvensrapport

- Bilag A – Visualiseringer

- Bilag B – Naturkortlægning

- Bilag C – Kortlægning af yngle- og rasteområde for padder

 

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af § 25-tilladelsen.