Klima-lavbundsprojekt Kvorning

Klima-lavbundsprojektet Kvorning er et projekt, hvor Naturstyrelsen (NST) er bygherre. Formålet med klima-lavbundsprojektet Kvorning (KLP) er CO2 reduktion, men der opnås også større sammenhæng natur i området, som er mere varieret og dynamisk. Dette vil ske ved, at hydrologien bliver mere naturlig, og landbrugsarealerne tages ud af drift. Inden for Kvorning KLP etableres nogle få nye stistrækninger, der gør stinettet mere sammenhængende i området.

Klima-lavbundsprojektet ved Kvorning i Nørreådalen er et projekt under Klima-Lavbundsordningen. Klima-lavbundsprojekter skal generelt sikre udtag af lavbundsjorder gennem vådgøring og permanent ekstensivering af arealdriften, samt skabe synergi til øvrige natur-, miljø- og klimaformål.

Kort om projektet

Projektet er placeret i Nørreådalen i Viborg Kommune og indgår som et væsentligt element i den regionale landskabsstrategi for Nørreådalens fremtidige udvikling. Landskabsstrategien er udarbejdet af Københavns Universitet i samarbejde med lokalsamfundet og Viborg Kommune.

Klima-lavbundsprojektet har til formål at genoprette den naturlige hydrologi og herunder særligt at fjerne kunstigt drænende elementer i projektområdet på ca. 507 ha. Projektområdet afvandes i dag af et stort antal grøfter og dræn som har afløb til Søbæk og Nørreå. De tørveholdige jorde har et højt indhold af organisk kulstof, som under de nuværende drænede forhold nedbrydes og frigives til atmosfæren som drivhusgasser. Ved at blokere afvandingssystemerne hæves det terrænnære grundvandsspejl og nedbrydningen af tørvejorderne stoppes, hvorved udledningen af drivhusgasser reduceres til gavn for klimaet.

Før myndighederne kan afgøre, om et projekt af denne karakter kan gennemføres, skal projektet gennemgå en miljøvurdering. 

Aktuel status (opdateret 04. juli 2023)