Hesselø Havvindmøllepark - Landanlæg

Med Energiaftale 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker frem mod 2030 som led i den grønne omstilling af Danmark. Den første, Thor Havvindmøllepark, er under planlægning, og skal stå færdig i slutningen af 2027. Hesselø Havvindmøllepark er den anden havvindmøllepark, som skal bygges som en del af Energiaftale 2018. Med Klimaaftalen fra juni 2020 blev det besluttet, at Hesselø Havvindmøllepark skal fremrykkes et år, så denne park også står færdig ved udgangen af 2027. I juni 2021 blev udbudsprocessen for Hesselø Havvindmøllepark dog sat på pause, efter at forundersøgelser viste, at der var blød havbund i store dele af området. Med Klimaaftalen fra juni 2022 blev det besluttet, at Hesselø Havvindmøllepark flyttes til et område syd for det oprindelige Hesselø-område på havet. Der er ikke foretaget ændringer for projektet på land.

Hesselø Havvindmøllepark består af anlæg på såvel havet som på land. Anlæg på havet udgøres af havvindmøller, transformerplatform og søkabler, mens anlæg på land udgøres af nedgravede kabler og højspændingsstationer. Havvindmølleparken vil blive tilsluttet det eksisterende højspændingsnet ved Hovegård højspændingsstation, vest for Ballerup. Dette vil medføre, at der skal ske en væsentlig udbygning af stationen.

Energinets anlæg på land, der skal modtage strømmen fra havvindmølleparken, skal forberedes til nettilslutning i god tid for at sikre, at havvindmøllerne kan blive tilsluttet det eksisterende elnet fra den 1. april 2028 som planlagt. Det er derfor nødvendigt, at Energinet får tilladelse til at påbegynde udbygningen af Hovegård højspændingsstation, inden etablering af selve havvindmølleparken starter.

På Energinets hjemmeside findes et interaktivt kort over strækningen. Her er det muligt at søge på en konkret adresse og se dennes placering i forhold til undersøgelseskorridoren. 

Myndighedsroller og bygherreroller

Energistyrelsen er myndighed for den strategiske miljøvurdering (SMV) og den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af havvindmølleparken. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af landanlæggene. Det er budvinderen, der skal etablere anlægget på havet samt kabelføring mv. frem til Hovegård højspændingsstation. Udbygningen af Hovegård vil blive gennemført delvis af budvinderen og delvis af Energinet (som er et selvstændigt statsligt selskab, som ejer og driver el og gas-nettet i Danmark).

For at lette håndteringen af høringsprocessen for borgere og andre interessenter, har Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Energinet aftalt en koordineret høringsproces gennem Energistyrelsen. Det betyder, at der kun vil være én indgang til indsendelse af høringssvar. Energistyrelsen sørger herefter for, at fordele de indkomne høringssvar til de rette parter.

Da Energinet er bygherre for dele af anlægget er Miljøstyrelsen myndighed for miljøkonsekvensvurderingen af landanlægget. Der henvises til Energistyrelsens hjemmeside for yderligere materiale og information om høringen.

Proces

Miljøvurderingsprocessen for Hesselø Havvindmøllepark består af flere elementer:

  • Udarbejdelsen af en strategisk miljøvurdering (SMV) af den samlede plan for Hesselø Havvindmøllepark: Tidspunkt: 2021 - 1. halvår 2024.

  • Udarbejdelsen af en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlægget. Tidspunkt: Februar 2021 - 1. halvår 2024.

  • Efter budfristen i 2. halvår 2024, når koncessionsvinderen til byggeriet af havmølleparken er udpeget, skal koncessionsvinderen gennemføre en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet på havet. Tidspunkt: 2025-2026.

Status (Opdateret den 5. oktober 2022)

 Bygherre udarbejder pt. miljøkonsekvensrapport for projektet.

Sagens dokumenter  

Her findes en samlet liste over de dokumenter, som offentliggøres i sagen. 

Supplerende idéhøring (4.-18. november 2021)

På baggrund af projektændringer er der foretaget en supplerende idéhøring i perioden 4.-18. november 2021. 

Afgrænsning (31. maj 2021)

Idéfase (12.-19. februar 2021)

I perioden 12. februar - 19. marts 2021 var det muligt at indsende ideer og forslag til miljøvurderingerne til Miljøstyrelsens og Energistyrelsens fælles postkasse: hoeringhesseloe@ens.dk

Høringen blev gennemført via høringsportalen.

Ansøgning