Landanlæg for Vesterhav Syd Havmøllepark - Fornyet behandling

Vesterhav Syd Havmøllepark er en del af udbuddet af kystnære havmølleparker som følge af Energiaftalen fra 2012. Landanlægget for Vesterhav Syd Havmøllepark indeholder bl.a. ilandføringen på Klegod Strand ved Søndervig, hvorfra kablet føres ca. 7 km til en ny station ved Søndervig og videre ca. 41 km til Station Stovstrup.

Vesterhav Syd er en havvindmøllepark med en kapacitet på 168 MW, som skal producere grøn strøm svarende til ca. 170.000 husholdningers årlige elforbrug. Projektet er et konkret resultat af Folketingets energi-politiske aftale af 22. marts 2012, der skal sikre, at en stadig større del af energiforbruget i Danmark fremover kan dækkes af vedvarende energi.

Den tidligere proces

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA, nu Miljøstyrelsen) meddelte den 18. januar 2017 tilladelse til etablering af landanlægget. Hovedparten af landanlægget skulle opføres af Energinet, mens en mindre del skulle opføres af Vattenfall under samme tilladelse.

SVANAs VVM-tilladelse af 18. januar 2017 til opførelse af Vesterhav SydHavmøllepark landanlæg blev imidlertid påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Idet klagerne ikke havde opsættende virkning, valgte Vattenfall og Energinet at igangsætte anlægsarbejdet. Langt det meste af landanlægget blev således anlagt i perioden 2018 til 2020. Miljø- og Fødevareklagenævnet traf den 31. maj 2021 afgørelse i sagen, og ophævede og hjemviste VVM-tilladelse til fornyet behandling hos Miljøstyrelsen.

Kort om projektet

Energinet har etableret en ny kystnær højspændingsstation i Søndervig og anlagt et ca. 41 km langt kabel herfra til den eksisterende højspændingsstation Stovstrup, som er blevet udbygget. Anlæggene indgår i nettilslutningen af den kystnære havmøllepark Vesterhav Syd, som etableres af Vattenfall. Vattenfall etablerer tilslutning af søkabler til landkabler på stranden ved Klegod og fører kabler på en ca. 7 km lang strækning frem til stationen ved Søndervig. Hele landanlægget er beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune, og tracéet for projektet kan ses på billedet herunder.

Miljøstyrelsen er myndighed for anlæg på land og ansvarlig for miljøvurderingstilladelsen for landanlæggene. Energistyrelsen er myndighed for så vidt angår anlæg på havet og meddelte den 14. december 2020 tilladelse til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v. 

Før myndighederne kan afgøre, om et projekt af denne karakter kan gennemføres, skal projektet gennemgå en miljøvurdering. 

Du kan også finde oplysninger om projektet på Vattenfalls og Energinets hjemmeside:

https://group.vattenfall.com/dk/vores-forretning/vindprojekter-i-danmark/vesterhav-syd

https://energinet.dk/vesterhav-syd

 

Aktuel status (opdateret 27. februar 2023)