Kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg - Nymindegab

Kystdirektoratet, Drift og Anlæg har søgt om tilladelse til kystbeskyttelse på strækningen mellem Lodbjerg-Nymindegab, beliggende i Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Kystbeskyttelsen vil bestå af sandfodring enten på stranden eller kystnært, hvor vanddybden er mindre end 6 meter.

I forbindelse med ansøgningen har Kystdirektoratet, Drift og Anlæg bedt om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektets virkninger på miljøet og de eventuelle afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse potentielle skader.  

Da den kystbeskyttelse som projektet omfatter, skal ske både på land og til vands, er myndighedskompetencen for miljøvurderingsprocessen(VVM) og de evt. tilhørende tilladelser delt mellem to myndigheder. Det betyder, at Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet på landdelen, og Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning er VVM-myndighed for vanddelen.

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale.

Aktuel status i sagen (opdateret d. 28-08-2020)

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25. Klagefristen herfor er den 25. september 2020.

KDI - Kystzoneforvaltning har på vegne af begge myndigheder udsendt tilladelser til berørte parter. Miljøstyrelsen og KDI-Kystzoneforvaltning har foretaget separat orientering af myndigheder.

Afgørelsen er annonceret den 28. august 2020 på Miljøstyrelsens hjemmeside. Annonceringen kan findes her.