Tilsyn med Den Danske Klimaskovfond

Den Danske Klimaskovfond er underlagt Miljøstyrelsens tilsyn. Miljøstyrelsen fører et løbende og overordnet tilsyn med, at fonden udøver sit virke lovligt i henhold til lov om Den Danske Klimaskovfond (legalitetstilsyn) og disponerer økonomisk forsvarligt (økonomisk tilsyn).

Miljøstyrelsen afholder 2-4 årlige tilsynsmøder med Klimaskovfonden for status om fondens virksomhed og aktiviteter. Fonden revideres af Rigsrevisionen og Miljøstyrelsen tager i sit tilsyn bl.a. udgangspunkt i fondens reviderede årlige redegørelse. Tilsynet føres desuden på baggrund af løbende oplysninger om fondens dispositioner eller undladelser fx fra medier, borgerhenvendelser, andre myndigheder m.v.

Om Den Danske Klimaskovfond

Den Danske Klimaskovfond blev oprettet i december 2020 ved lov om Den Danske Klimaskovfond og ledes af en selvstændig bestyrelse, som træffer beslutning om fondens aktiviteter og disponerer over fondens midler inden for rammerne af de politisk besluttede temaer og iht. lov om Den Danske Klimaskovfond. Bestyrelsen har ansat en direktør til at lede fondens sekretariat, og den rådgives af et Rådgivende Udvalg, som er udpeget af miljøministeren. Fonden skal fremme og finansiere omkostningseffektiv skovrejsning med etablering af skovbryn og udtagning af lavbundsjorder, primært inden for LULUCF-sektoren, med henblik på at reducere CO2-udledninger.

Læs mere på Klimaskovfondens hjemmeside.

Lovgivning

Kontakt

Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov; landskabogskov@mst.dk