Nationalt skovprogram 2018

Danmarks nationale skovprogram (2018) sætter en kurs for bæredygtig skovforvaltning, der sikrer god balance mellem benyttelse og beskyttelse, og understøtter skovens mange forskellige funktioner.

Skovprogrammet indeholder to langsigtede mål om mere skov og om natur og biodiversitet i skov, en ny vision, nye strategiske pejlemærker, og flere konkrete mål, der understøtter den ønskede udvikling.

Miljøstyrelsen følger op på skovprogrammet og bidrager til at gennemføre skovprogrammets konkrete handlinger.

Læs en kort præsentation af skovprogrammet i faktaarket

Læs skovprogrammet

Vision

Et skovareal i vækst med sunde og robuste skove, hvor der er plads til forskellighed, og hvor der er gode muligheder for at producere bæredygtigt træ og skabe arbejdspladser, tage hånd om biodiversiteten og beskytte naturperler, modvirke klimaændringer og beskytte grundvand og for at tilbyde gode oplevelser for friluftslivet. I nye og gamle skove og til gavn og glæde for både nuværende og kommende generationer. Dette er visionen for Danmarks skove.

Langsigtede mål

  • at skovlandskaber dækker 20-25 pct. af Danmarks areal inden udgangen af det 21. århundrede.
  • at 10 pct. af det samlede skovareal inden 2040 har natur og biologisk mangfoldighed som det primære driftsformål.

Digitalisering af viden om skovbevoksede arealer, der har driftsrestriktioner, som tilgodeser biodiversitet

I delaftale om Investeringer i et fortsat grønnere Danmark (4. december 2021) indgår udarbejdelsen af en skovplan, herunder en digitalisering af viden om skovbevoksede arealer, der har driftsrestriktioner, som tilgodeser biodiversitet. Denne opgave er tidligere anbefalet af Skovrådet (2020) og leverancen er ligeledes beskrevet i det nationale skovprogram (2018).

Som en del af opgaven har Miljøstyrelsen udarbejdet en rapport, som beskriver opgørelsen af skovbevoksede arealer, der har driftsrestriktioner, som tilgodeser biodiversitet. Opgørelsen har samlet og kvalitetssikret data fra tilgængelige kilder i et fælles kortlag, der senere vil blive offentliggjort på MiljøGIS og Danmarks Miljøportal.

Læs rapporten her

Strategiske pejlemærker