Gyllebeholderkontrol

Beholderkontrolordningen

For at forebygge udslip af gylle til vandløb og søer skal landmænd lade deres beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft kontrollere for skader og nedbrydning, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. Ifølge bekendtgørelsen skal alle beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet på 100 m3 eller derover kontrolleres mindst hvert 10. år. Beholdere på 100 m3 eller derover, som er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m2, skal dog kontrolleres hvert 5. år. For beholdere med en kapacitet på under 100m3 kan kommunen beslutte, at beholderen skal kontrolleres, hvis der er begrundet tvivl om dens styrke og tæthed. Kontrollerne skal gennemføres af en autoriseret kontrollant.

Teknologisk Institut varetager sekretariatet for beholderkontrol for bestyrelsen for beholderkontrolordningen. Miljøstyrelsen varetager formandskabet for bestyrelsen. Sekretariatet står for uddannelse af autoriserede kontrollanter, kvalitetssikring af kontrollanternes arbejde, samt registreringer af gennemførte kontroller og sekretariatsbetjening af bestyrelsen for beholderkontrolordningen.

Beholderkontrollen gennemføres efter gældende vejledning, der kan hentes her.

Resultatet af beholderkontrollen indsendes til kommunen, som er myndighed for tilsynet med, at beholderne er i god stand. Når kommunen modtager kontrolrapporten, skal kommunen på baggrund af kontrollantens indstilling vurdere, om beholderen lever op til husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til styrke og tæthed. Det er nærmere beskrevet i vejledning til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 8.

Vejledende byggeblad for gyllebeholdere

Miljøstyrelsen har i marts 2015 offentliggjort et vejledende byggeblad for gyllebeholdere. Det vejledende byggeblad er udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut og SEGES. Det vejledende byggeblad for gyllebeholdere indeholder præcise tekniske anvisninger på, hvorledes beholdere kan opføres for at overholde gældende normer og bestemmelser vedrørende beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft.

Det vejledende byggeblad medvirker til at forebygge gylleudslip, fordi opførelsen af nye beholdere kan følge en standardiseret og kvalitetssikret proces.