Hyppigste overtrædelser i naturplejen

De hyppigste § 3-overtrædelser i naturplejen sker ved tiltag relateret til søer, tilplantning og vandstandsregulering samt rydning af vegetationen.

Potentiel udfordring:

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at værne om den særlige natur, er en række naturtyper derfor beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3. Ønsker om at øge de rekreative værdier eller forbedre vilkårene for jagtbare arter eller græssende dyr, er ikke altid forenelige med reglerne ift. naturbeskyttelseslovens § 3.

Vedligeholdende pleje, der klart tjener til at opretholde tilstanden, er tilladt, men mere indgribende tiltag, kræver dispensation fra kommunen. Der gives sædvanligvis kun dispensation til tiltag, der genopretter eller forbedrer naturtypernes tilstand. Der gives normalt ikke dispensation til et indgreb, der ændrer en naturtype til en anden. Hvis du er i tvivl om et plejetiltag på et § 3-beskyttet område kræver dispensation, så spørg kommunen.

Gode intentioner eller manglende viden om at arealerne er beskyttede kan således blive til overtrædelser, fordi man ikke er tilstrækkelig opmærksom på naturbeskyttelseslovens bestemmelser og generelle forbud mod at ændre tilstanden.

Miljøstyrelsens stikprøveundersøgelse af kommunernes § 3-afgørelser fra 2016 viste, at top 5 for de hyppigste overtrædelser ift. plejetiltag, der foretages af private lodsejere var:

  1. At udgrave/etablere søer
  2. (delt) Tilplantning
  3. (delt) Oprensning af søer
  4. Vandstandsregulering
  5. Rydning, slåning eller beskæring af vegetationen

Gode løsninger:

Spørg altid din kommune, hvis du er i tvivl om et tiltag er foreneligt med beskyttelsen og søg dispensation til tiltaget, hvis det er påkrævet. Normalt vil der blive givet dispensation til indgreb, der har et naturforbedrende formål og fastholder eller forbedrer naturtypens kvalitet. Spørg desuden kommunen hvis du er i tvivl om hvilke arealer der er § 3-beskyttede.