Husdyrbrug og ny natur

Udviklingen af ny eller bedre natur kan i særlige tilfælde få konsekvenser for miljøgodkendelsen eller revurdering af nærliggende husdyrbrug

Potentiel udfordring:

Ved ekstensivering, rydning, fællesgræsning og anden naturpleje kan arealer over en årrække ændre karakter og bliver omfattet af skærpede krav til beskyttelsen, når der skal søges miljøgodkendelse til husdyrbrug. Det vil sige nye eller skærpede krav til husdyrbrugets udledning af ammoniak. Denne regulering har til formål at beskytte de særligt næringsfattige og ammoniakfølsomme naturtyper. Øget ammoniakdeposition fremmer, at naturområder vokser til med høje urter og krat. Derved forsvinder en række af de levevilkår, som er forudsætningen for en del af Danmarks biodiversitet.

Naturen er dynamisk og arealer kan vokse sig ind og ud af beskyttelse. Det er altid de faktiske forhold på arealerne, der er afgørende for om arealet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 – ikke om arealet er registreret eller ej. Dette gælder dog ikke for § 3 beskyttede vandløb. I forbindelse med en konkret sagsbehandling af en ansøgning, kan det derfor ske at kommunen besigtiger nærliggende natur og konstaterer, at der er flere særligt ammoniakfølsomme naturområder nære husdyrbruget, end der var registreret på ansøgningstidspunktet. Det er naturens faktiske tilstand, der er afgørende for beskyttelsesniveauet.

Det tager almindeligvist en lang årrække, før der kan udvikles en næringsfattig tilstand på et nyt naturareal, der kan begrunde eller føre til skærpede vilkår for husdyrbruget. I Naturstyrelsens opdateringsprojekt blev der vejledende registreret 304 hedearealer, 440 overdrev og 506 moser, som er opstået i årene 1995 – 2014. Dette svarer til en relativ lille arealændring på hhv. 0,7, 3,4 og 0,8 pct. af naturtyperne. Disse nyopståede arealer kan i visse tilfælde medføre krav til husdyrbruget ved miljøgodkendelse.

Naturarealer, der samhegnes og plejes, kan ligeledes føre til at arealer afkaster krav eller skærpede krav til husdyrbrug pga. størrelse (se afsnit om Husdyrbrug, husdyrgødning m.m.). Dette er dog kun tilfældet hvor en hede sammenbindes med en anden hede, således at arealet tilsammen bliver over 10 ha, eller hvor et overdrev sammenbindes med et andet overdrev således at disse tilsammen bliver over 2,5 ha.

Gode løsninger:

Det er vigtigt, at risici afdækkes ved de konkrete projekter, og at der er en dialog mellem de involverede parter om eventuelle konsekvenser og alternative muligheder ved udvikling af ny, mere og bedre natur. F.eks. ved at holde en fornuftig afstand til husdyrbrug og udvide eller sammenknytte naturarealer i retning væk fra anlæg til husdyr.

I miljøgodkendelser vurderes den konkrete ammoniakbelastning som en udvidelse af bedriften vil medføre på de nærliggende naturområder. Vær opmærksom på, at hvis kategori 1 natur afgræsses med dyr fra det husdyrbrug, der søger miljøgodkendelse, og afgræsningen skønnes netto at fjerne kvælstof fra naturområdet, reduceres totaldepositionskravet på kategori 1 natur, så det bliver henholdsvis 0,3, 0,5 og 1,0 kg N pr. ha pr. år. Der kan også fjernes kvælstof fra arealet ved en kombination af afgræsning og høslæt.

Minivådområder er et midlertidigt miljøtiltag, som forventes at ville blive omfattet af undtagelsesbestemmelsen i naturtypebekendtgørelsen. Således kan arealerne hvorpå der etableres minivådområder ikke vokse ind i en § 3-beskyttelse. Minivådområder vil dog ikke være undtaget reglerne for bilag IV-arter, hvis disse indvandrer til minivådområdet.