Grænseværdier for jord

Grænseværdier for kemikalier i jord bliver brugt, når man vurderer forurenet jord, rydder op på forurenede grunde, og når man rådgiver mennesker, der bor på lettere forurenede grunde - det kan for eksempel være gamle fabriksgrunde og nedlagte benzinstationer, men også jord der er forurenet af trafik og luftforurening.

Miljøstyrelsen udarbejder grænseværdier, kaldet kvalitetskriterier, for kemiske forureninger, der kan forekomme i jorden. Et kvalitetskriterium fortæller, hvilken mængde af et kemisk stof der er acceptabelt i bestemte sammenhænge. Der er to grænseværdier for indholdet i jord: Jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet. Desuden findes kvalitetskriterier for afdampning (afdampningskriteriet) og påvirkningen af grundvandet (grundvandskvalitetskriteriet).

Det forebyggende niveau

Kvalitetskriteriet er den grænseværdi, som angiver den højeste koncentration af kemiske stoffer, hvor vi ikke forventer negative effekter på miljøet eller på menneskers sundhed. Heller ikke hvis man er udsat for stofferne gennem et helt liv.

Hvis jordkvalitetskriterierne ikke er overskredet, betragtes grunden som uforurenet, hvad angår arealanvendelsen. Der er ikke grund til at tage særlige forholdsregler i den daglige omgang med jorden.

Mellem det forebyggende niveau og indsatsniveauet

Er der et eller flere stoffer i jorden, der overskrider jordkvalitetskriteriet, men ligger under afskæringskriteriet, er jorden lettere forurenet.

Lettere forurenet jord skal hverken kortlægges eller fjernes. Men det er en god idé at følge råd og vejledning her på hjemmesiden.

Indsatsniveauet

Afskæringskriteriet er den grænseværdi, som angiver den koncentration af kemiske stoffer, hvor der er sket en forurening af jorden – og hvor man bør gøre en indsats af hensyn til arealanvendelsen. Hvis afskæringskriterierne for et eller flere stoffer er overskredet, betyder det, at forureningen skal kortlægges, og at der skal ryddes op, hvis jorden bliver anvendt til bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads.

Kvalitetskriterier

De gældende kvalitetskriterier (grænseværdier) findes her:

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord

Se desuden datablade for stoffer med kvalitetskriterier for jord og drikkevand

Specielt om kulbrinter

Miljøstyrelsen har modtaget spørgsmålet, om det vil være acceptabelt at anvende målemetoden "Reflab metode 1" til bestemmelse af BTEX i jordprøver i stedet for "Reflab metode 4", som er metoden anført i jordflytningsbekendtgørelsen, BEK nr. 1479 af 12/12/2007, til bestemmelse af parameteren.

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger har oplyst, at Reflab 1 måler BTEX lige så godt som Reflab metode 4. Dog er måling i henhold til Reflab 1 med anvendelse af FI-detektor mindre specifik end måling med MS-detektor, som beskrives i både Reflab 4 og Reflab 1. Benzen er særlig ramt af kendte interferenser. Målinger over detektionsgrænsen af benzen med FI-detektion, skal derfor bekræftes med anvendelse af MS-detektor. Det er derfor Miljøstyrelsens opfattelse, at Reflab metode 1 kan anvendes i stedet for Reflab metode 4 til måling af BTEX, forudsat at målinger af benzen over detektionsgrænsen er udført med anvendelse af MS-detektor.

Det bemærkes, at det af jordflytningsbekendtgørelsens bilag 2 fremgår, at ”Reflab metode 4” skal anvendes til bestemmelse af BTEX, men at andre kemiske analyser kan anvendes, hvis det over for kommunalbestyrelsen kan dokumenteres, at metoden giver lige så gode resultater

Historisk materiale om kulbrinter

Liste over kvalitetskriterier for kulbrinter (olie- og/eller benzinprodukter), januar 2008

I forbindelse med reformulering af jordkvalitetskriteriernes opdeling for kulbrinter i jord og skift til ny analysemetode, blev kriterierværdier og grænser ændret i januar 2008 (se ovenfor).

Læs mere herom i dette orienteringsbrev til kommunerne fra januar 2008

Yderligere sendte Miljøstyrelsen i marts 2008, et orienteringsbrev til kommuner og regioner, om konvertering af analyseresultater mellem ny og gammel metode for analyse af olie/benzin i jord.

Læs orienteringsbrev af marts 2008

Ændring af grænseværdier for tjære i jord

Miljøministeren besluttede den 22. december 2005, at hæve kriterierne for tjære (PAH) i jord med en faktor 3.

I tilknytning til kriteriegruppens forslag stillede Miljøstyrelsen, støttet af Sundhedsstyrelsen og embedslægerne, forslag om at hæve jordkvalitetskriteriet for tjærestoffer (PAH) med en faktor 3. EU's fødevarekomité har den 3. november 2005 anbefalet den metode, som var grundlag for Miljøstyrelsens forslag.

Miljøministeren har herefter i december 2005, i forståelse med et bredt udsnit af Folketingets partier, besluttet at hæve tjærekriteriet med en faktor 3.

Miljøstyrelsen har den 22. december 2005 skriftligt underrettet samtlige kommuner og amter om ændringen af tjærekriteriet, og ændringen er dermed trådt i kraft. Beslutningen om at hæve tjærekriteriet betyder, at arealer, der er kortlagt på grund af tjærekoncentrationer, der ligger i intervallet mellem de gamle og de reviderede kriterier, skal udtages af kortlægningen. Revurderingen af kortlægningen blev indtil 1. januar 2007 foretaget af amterne og derefter af regionerne.