Klassificering af affald

Med klassificering menes her både at afgøre, om et stof eller en genstand overhovedet er affald, og at afgøre, hvilken type affald der er tale om:

  • Farligt affald.
  • Emballageaffald.
  • Affald egnet til materialenyttiggørelse.
  • Forbrændingsegnet affald.
  • Deponeringsegnet affald.

Det er kommunen, der klassificerer affaldet – også det farlige affald.

Kommunens klassificering skal ske i overensstemmelse med affaldshierarkiet .Kommunen skal altså kun klassificere affald som forbrændings- eller deponeringsegnet, hvis det ikke er egnet til materialenyttiggørelse.

Virksomheder skal kildesortere deres affald. Det er kun bygge- og anlægsaffald og fødevareaffald i originalemballage, der i visse tilfælde er undtaget fra kravet om kildesortering.

Hvis den virksomhed, der har produceret affaldet, kan godtgøre, at affaldet kan nyttiggøres, skal kommunen klassificere det som kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse (genanvendeligt erhvervsaffald). Det gælder også sammenblandinger af affald til materialenyttiggørelse, hvis det kan dokumenteres, at sammenblandingen ikke forringer materialenyttiggørelsen af hvert enkelt materiale.

Hvis der er tvivl om klassificeringen af en bestemt affaldstype eller måske en blanding af affaldstyper, så kontakt kommunen.

Det er også kommunen, der, hvis der er tvivl om det, klassificerer affald, når affaldet for eksempel skal eksporteres til nyttiggørelse, f.eks. grønlistet affald.

Når man skal klassificere, kan man bruge listen over affald i bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen. 

Der er også hjælp at hente i følgende vejledninger:

Indsamlingsvirksomheder må håndtere genanvendeligt erhvervsaffald i henhold til affaldsbekendtgørelsen . Genanvendeligt erhvervsaffald er typisk det, som kan håndteres eller afsættes til andre til anden brug, f.eks. papir fra makuleringsbureau til genanvendelse i en papirfabrik.  Hvis der er tale om blandinger af affald, hvor det meste af affaldet kan genanvendes, så bør det håndteres, så det kan genanvendes, eventuelt efter en yderligere sortering, f.eks. rockwool, hvoraf en del kan udskilles til genanvendelse, og resten skal deponeres. Det er ikke et krav, at den genanvendelige del skal være hel ren, før den kan klassificeres som genanvendelig.

Ingen klagemulighed

Du kan ikke klage over kommunens klassificering – heller ikke til Miljøstyrelsen.