Klassificering af affald

Med klassificeringen menes her både at afgøre, om et stof eller en genstand overhovedet er affald og at afgøre, hvilken type affald der er tale om:

  • Farligt affald.
  • Emballageaffald.
  • Affald egnet til materialenyttiggørelse.
  • Forbrændingsegnet affald.
  • Deponeringsegnet affald.

Det er kommunen, der klassificerer affaldet, dvs. også det farlige affald.

Kommunernes klassificering skal ske i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

Kommunen skal derfor kun klassificere affald som forbrændingsegnet- eller deponeringsegnet, hvis det ikke er egnet til materialenyttiggørelse.

Virksomheder skal sortere deres affald til særskilt indsamling, jf. affaldsbekendtgørelsen. Det er kun bygge- og anlægsaffald og fødevareaffald i originalemballage, der i visse tilfælde er undtaget fra kravet om sortering til særskilt indsamling.

Hvis den virksomhed der har produceret affaldet, kan godtgøre, at affaldet kan nyttigøres skal kommunen klassificere det som sorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse. Det gælder også sammenblandinger af affald egnet til materialenyttiggørelse, hvis det kan dokumenteres, at sammenblandingen ikke forringer materialenyttiggørelsen af hvert enkelt materiale, jf. affaldsbekendtgørelsens.

Hvis der er tvivl om klassificeringen af en bestemt affaldstype eller måske en blanding af affaldstyper, kan du kontakte kommunen.

Det er også kommunen man skal kontakte, hvis der er tvivl om klassificeringen ved eksport af affald til nyttiggørelse.

Når man skal klassificere, kan man bruge listen over affald i bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen.

Hvis der er tale om blandinger af affald, hvor det meste af affaldet kan genanvendes, bør det håndteres så det kan materialenyttiggøres, eventuelt efter en yderligere sortering.

Det er ikke nødvendigvis et krav, at affaldet skal være helt rent før det kan klassificeres som egnet til materialenyttiggørelse.

Ingen klagemulighed

Du kan ikke klage over kommunens klassificering – heller ikke til Miljøstyrelsen.