Procedure

""

Her kan du læse, hvilke regler I skal følge, alt efter om det er et EU- eller OECD-land, I vil eksportere til, eller et ikke-OECD-land, og efter om affaldet er grønlistet, orangelistet eller ulistet.

Her er det kun reglerne for eksport af affald til nyttiggørelse, der beskrives.

I oversigten nedenfor kan du se hvilken procedure, I skal følge.

Procedurer ved eksport til nyttiggørelse

EU- og OECD-land

Ikke-OECD-land

Grønlistet

Bilag-VII procedure
(dog ikke for Rumænien indtil 31. december 2015)

Er forskelligt fra land til land.
Tjek "Den grønne forordning"
Tjek landets egne regler

Orangelistet

 

Ulistet

Anmeldelsesprocedure

Anmeldelsesprocedure: Ikke farligt affald


Forbud mod eksport:  Farligt affald og hvis modtagerlandet har indført importforbud.

 

Anmeldelsesprocedure:

Efter anmeldelsesproceduren skal i ansøge om (indsende en anmeldelse) og have godkendelse til eksporten af affaldet.

I skal derfor fremsende en anmeldelse og den krævede dokumentation til Miljøstyrelsen.

I skal bestille et anmeldelses nr. (DK XXXXXX) per mail på:

De vigtigste dokumenter i forbindelse med anmeldelsen er:

Derudover skal I vedlægge de dokumenter og oplysninger, som er listet i bilag II til Transportforordningen. ( Her )

Jeres anmeldelse skal behandles af Miljøstyrelsen og af modtagelandets myndigheder. Hvis affaldet skal transporteres igennem andre lande skal anmeldelsen også behandles af transitlandes myndigheder. Der er Miljøstyrelsen, som sender anmeldelsen videre til de andre involverede lande.

Alle involverede lande skal give tilladelse til eksporten, inden I må begynde at transportere affaldet til modtagerlandet.

Det kan tage tid for myndighederne at behandle jeres anmeldelse, og det kræver at alle oplysninger er til stede og er korrekte. Så derfor er det en god ide at søge i god tid.

Tilladelsen  kan være gyldig i op til 12 eller  op til 36 måneder. En tilladelse kan kun være gyldig i 36 måneder, hvis modtageranlægget er forhåndsgodkendt efter reglerne i Transportforordningen. Tilladelsen dækker hele den mængde affald og det antal transporter, I har ansøgt om, dvs. I kan eksportere affald på den samme tilladelse flere gange til det samme behandlingsanlæg.

I skal betale et gebyr for Miljøstyrelsens behandling af en anmeldelse. I 2014 er gebyret på 13.400 kr. Der kan også skulle betales et gebyr i modtagelandet og i eventuelle transitlande.

I skal stille sikkerhed, f.eks. en bankgaranti, for eksporten af affaldet. Som udgangspunkt skal sikkerhedsstillelsen være på 3.000 kr./ton, I eksporterer. Der kan kræves enten en lavere eller højere sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillelsen behøver ikke at dække hele den mængde affald I har ansøgt om at eksportere, men kun  den mængde affald I har undervejs, og som ikke er behandlet endnu

Når eksporten er godkendt af alle lande, kan I begynde at transportere affaldet. Hvert enkelt læs affald skal være ledsaget af et transportdokument og kopier af anmeldelsesformularen med de involverede landes tilladelse (stempel og underskrift).

I skal varsle transporten af affaldet til myndighederne i Danmark, modtagelandet, og eventuelle transitlande mindst 3  arbejdsdage før I starter transporten på

Bilag-VII procedure
Når bilag-VII proceduren gælder, er der ikke krav om, at I skal ansøge om og have tilladelse til eksporten af affaldet.

Hvis I vil eksportere grønlistet affald til nyttiggørelse i et EU- eller OECD-land skal affaldet i stedet under transporten være ledsaget af et udfyldt bilag-VII . Derfor kaldes proceduren for en sådan eksport af affald for en bilag-VII procedure.

Det er også et krav, at I har indgået en kontrakt med modtageren af affaldet.

I skal gemme bilag-VII i 3 år som dokumentation for at eksporten har fundet sted.

"Den grønne forordning" (eksport af grønlistet affald til ikke-OECD-lande) -
Hvis I vil eksportere grønlistet affald til nyttiggørelse i et ikke-OECD-land, skal I undersøge, hvilke regler der gælder for det land, som I vil eksportere til. Det skyldes, at reglerne herfor er forskellige fra land til land.

Reglerne er beskrevet i bilaget til "Den grønne forordning".

I bilaget er der for hvert enkelt land markeret, om eksport af affaldet:

  1. er forbudt
  2. om anmeldelsesproceduren gælder, eller
  3. om bilag-VII proceduren gælder

Nogle lande har også skrevet, om de har særlige krav i deres egen lovgivning, som skal følges ved eksporten til dette land.

Hvis det land, I ønsker at eksportere til, ikke findes på bilaget til "Den grønne forordning" betyder det, at anmeldelsesproceduren gælder for eksport af grønlistet affald til dette land.

Du kan finde mere om reglerne for eksport og import på Miljøstyrelsens hjemmeside

Transportforordningen

Link til Transportforordningen

OECD

Et økonomisk samarbejde mellem lande, inkl. Danmark.

Se hvilke lande der er OECD lande

OBS: I forhold til reglerne om eksport af affald er Chile ikke et OECD-land, selvom landet er medlem af OECD.