Procedure

Anmeldelsesprocedure

Ved anmeldelsesproceduren skal I ansøge om (dvs. indsende en anmeldelse) og have godkendelse til eksporten af affaldet. 

I skal fremsende anmeldelse og den krævede dokumentation til Miljøstyrelsen.

De vigtigste dokumenter i forbindelse med anmeldelsen er:

  • Anmeldelsesformular
  • Transportformular
  • Skriftlig kontrakt med modtageranlæg
  • Bankgaranti/sikkerhedsstillelse

Derudover skal du vedlægge de dokumenter og oplysninger, som er listet i bilag II til Transportforordningen. Find de relevante formularer her.

Din anmeldelse skal behandles af Miljøstyrelsen og af modtagerlandets myndigheder. Hvis affaldet skal transporteres igennem andre lande, skal anmeldelsen også behandles af transitlandets myndigheder. Miljøstyrelsen sender anmeldelsen videre til de andre involverede lande.

Alle involverede lande skal give tilladelse til eksporten, inden du må begynde at transportere affaldet til modtagerlandet.

Det kan tage tid for myndighederne at behandle jeres anmeldelse og det kræver, at alle oplysninger er til stede og korrekte. Så derfor er det en god ide at søge i god tid.

Tilladelsen kan være gyldig i op til 12 eller op til 36 måneder. En tilladelse kan være gyldig i 36 måneder, hvis modtageranlægget er forhåndsgodkendt efter reglerne i Transportforordningen og affaldet skal nyttiggøres. Det kan du læse mere om her.

Tilladelsen dækker hele den mængde affald og det antal transporter, som I har ansøgt om, dvs. I kan eksportere affald på den samme tilladelse flere gange til det samme behandlingsanlæg.

I skal betale et gebyr for Miljøstyrelsens behandling af en anmeldelse. Gebyret er i 2022 på kr. 32.740,- Der kan også skulle betales et gebyr i modtagelandet og i eventuelle transitlande.

I skal stille sikkerhed f.eks. en bankgaranti, for eksporten af affaldet. Som udgangspunkt skal sikkerhedsstillelsen være på 3.000 kr./pr. ton, som du eksporterer.  Der kan kræves enten en lavere eller højere sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillelsen behøver ikke at dække hele den mængde affald I har ansøgt om at eksportere men kun den mængde affald I har undervejs og som ikke er behandlet endnu.

Når eksporten er godkendt af alle lande, kan I begynde at transportere affaldet. Hvert enkelt læs affald skal være ledsaget af et transportdokument og kopier af anmeldelsesformularen med de involveredes landes tilladelse (stempel og underskrift).

I skal varsle transporterne af affaldet til myndigheden i Danmark, modtagelandet, og eventuelle transitlande mindst 3 arbejdsdage før i starter transporten.

Bilag VII procedure

Når bilag VII-proceduren gælder er der ikke krav om, at I skal ansøge om, og have tilladelse til, eksporten af affaldet.

Hvis I vil eksportere grønlistet affald til nyttiggørelse i et EU-, EØS- eller OECD-land skal transporten være ledsaget af et udfyldt bilag VII.

Det er også et krav, at I har indgået en kontrakt med modtageren af affaldet.

I skal gemme bilag-VII i 3 år som dokumentation for at eksporten har fundet sted.

Den grønne forordning (eksport af grønlistet affald til ikke-OECD-lande)

Hvis I vil eksportere grønlistet affald til nyttiggørelse i et ikke-OECD-land skal I undersøge, hvilke regler der gælder for det land, som I vil eksportere til. Det skyldes, at reglerne herfor er forskellige fra land til land.

Reglerne er beskrevet i bilaget til "den grønne forordning".

I bilaget er der for hvert enkelt land markeret om eksport af affaldet:

  1. Er forbudt
  2. Om anmeldelsesproceduren gælder
  3. Om bilag-VII proceduren gælder

Nogle lande har også skrevet om de har særlige krav i deres egen lovgivning, som skal følges ved eksporten til dette land. 

Hvis det land, I ønsker at eksportere til, ikke findes på bilaget til "den grønne forordning" betyder det, at anmeldelsesproceduren gælder for eksport af grønlistet affald.

Transportforordningen

Læs Transportforordningen.

OECD

Et økonomisk samarbejde mellem lande inkl. Danmark.

Se hvilke lande, der er OECD lande

OBS
I forhold til reglerne om eksport af affald er Chile ikke et OECD-land, selvom landet er medlem af OECD.