Affaldsregulering

Hvis affald ikke håndteres korrekt, kan det medføre forurening af miljøet. Der findes derfor regler, som stiller krav til, hvor affaldet sendes hen og hvordan det håndteres til gavn for miljøet.

Affald kan også være en værdifuld ressource, som kan bruges igen og være med til at spare på råstoffer og fremstillingsomkostninger.

Affaldshåndtering er et af de områder som EU-landene er blevet enige om at sætte fælles rammer for, for at sikre at de virksomheder som beskæftiger sig med det, har så ens vilkår som muligt.

Siden 2010 har sorteret erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, været konkurrenceudsat. Det betyder, at det ikke længere er kommunerne men i stedet virksomhederne som producerer affaldet, der er ansvarlige for at det bliver håndteret korrekt. De kan håndtere det selv eller overdrage det til andre virksomheder, som kan håndtere det for dem. Det gælder også farligt affald, såfremt affaldet er egnet til materialenyttiggørelse. Reglerne skal sikre, at de private aktørers håndtering af affaldet sker miljømæssigt forsvarligt.

Kommunens opgaver

Læs mere om kommunens opgaver.