Affaldsregulering

Hvis ikke affald håndteres rigtigt, kan det medføre forurening af miljøet. Der findes derfor en lovgivning, som stiller krav til, hvor affaldet sendes hen og hvordan, det håndteres, til gavn for miljøet.

Affald kan også være en værdifuld ressource, som kan bruges igen og være med til at spare på råstoffer og fremstillingsomkostninger.

Affaldshåndtering er et af de områder, som EU- landene er blevet enige om at sætte fælles rammer for - også for at sikre, at de virksomheder, som beskæftiger sig med det, har så ens vilkår som muligt.

I alle lande er der en national lovgivning, som udmønter de fælleseuropæiske bestemmelser, og som borgere, myndigheder og virksomheder i det pågældende land skal følge.

Siden 2010 har kildesorteret erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse (herefter kaldet genanvendeligt erhvervsaffald) været konkurrenceudsat. Det betyder, at det ikke længere er kommunerne men virksomhederne, som producerer det genanvendelige affald, der selv er ansvarlige for, at det bliver håndteret korrekt. De kan håndtere det selv eller overdrage det til andre virksomheder, som kan håndtere det for dem. Det gælder også genanvendeligt farligt erhvervsaffald. Reglerne skal sikre, at de private aktørers håndtering af affaldet sker miljømæssigt forsvarligt.

 

Kommunens opgaver

Læs mere om kommunens opgaver under afsnittet ” Kommunale opgaver ”.