Generel information, love og regler

Miljøstyrelsen har samlet en række vigtige informationer om love og regler for overførsel affald. Informationerne gælder for både grønlistet og anmeldepligtigt affald.

Internationale regler

EU Kommissionen har den 17. november 2021 fremlagt forslag til revision af Transportforordningen. Inden forslaget med eventuelle ændringer kan træde i kraft, skal det også vedtages af EU Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union. Miljøministeriet sørger for interessentinddragelse i forbindelse med forslag til eventuelle ændringer med bl.a. Dansk Industri og Dansk Erhverv.

For mere information om emnet, kan du læse forslaget til den nye forordning og se Kommissionens spørgsmål/svar om revisionen. Derudover er der udarbejdet en tidslinje for revisionen af den nye Transportforordning.

EU-Kommissionens hjemmeside om import/eksport af affald kan du bl.a. se en liste over kompetente myndigheder i EU og EEA landene, se hvilke sprog de kompetente myndigheder accepterer, samt finde EU- og international lovgivning om affaldstransporter .

Du kan også finde listen over forhåndsgodkendte anlæg  og en række oversigter over medlemslandenes implementering af reglerne om bl.a. sikkerhedssstillelse, stiltiende samtykke, registrering og sondringen mellem grønlistet affald og anmeldepligtigt affald.

Denne liste med FAQ's er den nyeste der findes, men vær opmærksom på at den er fra 2010.

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/faq.pdf

Vejledninger fra EU-Kommissionen og medlemslandene om overførsel af affald og klassificering også kaldet "Waste shipments correspondents' guidelines".

 

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtrædelse af EU har ført til ændret retsstilling ved import, eksport og transit af affald pr. 1. januar 2021. Dette er nærmere beskrevet i EU Kommissionens Meddelelse til interessenter – Det Forenede Kongeriges udtræden og EU-reglerne om grænseoverskridende overførsel af affald af 29. juni 2020 (REV2).

Storbritannien betragtes nu som tredjeland (ikke medlem af EU), men som fortsat medlem af OECD og Basel-konventionen. Med status som tredjeland betyder det, at forordning om overførsel af affald nr. 1013/2006 (transportforordningen) ikke gælder i Storbritannien.

Der er dog særlige regler vedr. Nordirland, som resulterer i, at Nordirland i nogle tilfælde skal betragtes som en EU-medlemsstat i forbindelse med grænseoverskridende affaldstransport.

Klassificering af affald

Fra 1. januar 2016 gælder supplerende regler i transportforordningens artikel 50 om, hvilke oplysninger myndighederne kan kræve til brug for klassificering af stoffer og genstande som affald ved grænseoverskridende transport. Reglerne , som findes i et nyt stykke 4a - 4d i artikel 50, er indført for at gøre det sværere at maskere affald som varer til genbrug og for at sætte visse minimumsstandarder for tilsynsmyndighedernes beføjelser.

Nye regler om klassifikation af affald

Myndigheder, som udøver tilsyn, kan på baggrund af transportforordningen forlange, at den, som er i besiddelse af stoffet eller genstanden, eller som står for transporten af det, skal fremlægge dokumentation for indholdets oprindelses- og bestemmelsessted, og dokumentation for, at indholdet i transporten ikke er affald, herunder dokumentation for funktionsduelighed, hvor dette er relevant. I den forbindelse kontrolleres indholdets beskyttelse mod skader under transport, lastning og losning, f.eks. tilstrækkelig emballage og passende stabling.

 Det er derfor muligt, at en virksomhed vil blive bedt om at fremskaffe denne dokumentation i forbindelse med et tilsyn.

 Indholdet af en forsendelse kan blive klassificeret som affald af tilsynsmyndigheden:

- hvis den person, som er i besiddelse af stoffet eller genstanden, eller som står for transporten, ikke inden for en given frist forelægger

* dokumentation for indholdets oprindelses- og bestemmelsessted,

* dokumentation for, at der ikke er tale om affald, herunder dokumentation for funktionsduelighed, hvor dette er relevant, eller

* dokumentation som kræves i henhold til anden EU-lovgivning for at fastslå, at et stof eller en genstand ikke er affald.

 Indholdet af en forsendelse kan også blive klassificeret som affald af tilsynsmyndigheden:

- hvis tilsynsmyndighederne finder, at den dokumentation og de oplysninger, som de har adgang til, er utilstrækkelige til at nå til en konklusion, eller

- hvis den beskyttelse, der ydes mod skader på indholdet (emballage og stabling), er utilstrækkelig.

 De nye regler gælder parallelt med reglerne om overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Efter reglerne for overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal udstyret i visse tilfælde under hele transporten være ledsaget af dokumentation for, at udstyret virker. Dokumentationen skal således være til stede undervejs, da der ikke bliver fastsat en frist.

Se mere herom på siden om EEE/WEEE.

Nye regler om dokumentation

En overførsel af affald kan blive mødt af krav om dokumentation med henblik på at fastslå, om overførslen overholder forordningens regler.

I henhold til art. 50, stk. 4, litra c, har tilsynsmyndigheden mulighed for at bede alle involverede i en overførsel af affald om relevant dokumentation, som kan belyse overførslens lovlighed. 

Artikel 50, stk. 4, litra c, indeholder endvidere en særregel om, at den, der står for overførslen af grønlistet affald, skal kunne fremlægge relevant dokumentation fra modtageanlægget om, at affaldet håndteres på miljømæssigt forsvarlig måde under overførslen og på modtageanlægget.

Tilsynsmyndigheden fastsætter i alle tilfælde en frist. Hvis tilsynsmyndigheden ikke modtager den efterspurgte dokumentation inden for den fastsatte frist, er overførslen ulovlig, jf. art. 50, stk. 4, litra d. Der gælder således en omvendt bevisbyrde efter art. 50, hvorefter det er virksomheden, som skal fremskaffe den relevante dokumentation, og passivitet medfører, at overførslen er ulovlig.

Information om anmeldelsesprocedure (gælder kun for anmeldepligtigt affald)

To undtagelser til forordningen er særligt relevante for skibe, som sejler med olie og olieaffald. Affald opstået på boreplatforme og affald opstået på skibe er undtaget forordningen, indtil affaldet når land. Det betyder, at affald, som er anmeldepligtigt, ikke kræver anmeldelse i den situation, hvor det overføres til land fra hav (skib eller boreplatform). Se transportforordningens artikel 1, stk. 3, litra a) og b).

 Affaldet er ikke nået land, blot fordi skibet lægger til i en havn. Undtagelserne gælder, indtil affaldet er over skibssiden. Forordningen finder således anvendelse fra det øjeblik affaldet er afleveret til modtagestationen eller på anden måde ikke længere befinder sig på skibet, fx hvis det bliver hældt på en tankvogn. Hvis affaldet herefter overføres til et andet land, er det anmeldepligtigt på samme måde som hvis det var opstået i det land, hvor affaldet er landet.

 Eksempler:

 • Olieaffald der sejles til Danmark fra en norsk boreplatform: Undtaget
 • Olieaffald der sejles til Norge fra en norsk boreplatform og derefter overføres til Danmark: Anmeldepligt.
 • Olieaffald, som via et rør pumpes fra en dansk boreplatform til Holland: Undtaget.
 • Affald opstået ved rengøring af skibs tank- og lastrum (slopolie), der samles sammen i skibets sloptank i løbet af flere sejladser i flere nationers farvande, og på et tidspunkt afleveres til dansk modtagestation: Undtaget.
 • Affald fra skibets sloptank (som i ovenstående tilfælde), der fyldes på en tankvogn og kører over en grænse, fx over Øresundsbroen: Anmeldepligt.
 • Affald fra skibets sloptank, der beholdes om bord på skibet mens skibet er i havn: Undtaget. 

Hvis du overfører animalsk biprodukt til biogasanlæg, skal du ikke anmelde det ifølge transportforordningen. Ret henvendelse til Fødevarestyrelsen, som afgør, om overførslen er omfattet af reglerne om animalske biprodukter. Hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at overførslen ikke er omfattet af reglerne om animalsk biprodukt, skal du indgive anmeldelse ifølge transportforordningen. Bemærk, at vi i tidligere tilfælde er blevet opmærksomme på, at Sverige og Norge kan stille krav om notifikation selv om Danmark ikke gør.

 

Danmark giver som regel stiltiende samtykke til transit, når afsender og modtagerland ligger inden for EU.

Som virksomhed kan du antage, at det stiltiende samtykke til transit indenfor EU er gyldigt, så snart alle andre kompetente myndigheder har givet deres samtykke. Det er derfor ikke nødvendigt at vente til fristen på 30 dage ifølge forordningens art. 9 er udløbet (den frist der løber fra vi modtager den kompetente bestemmelsesmyndigheds bekræftelse på, at anmeldelsen er korrekt og endeligt udført), hvis de andre lande har givet samtykke før udløbet af de 30 dage.

Danmarks stiltiende samtykke er gyldigt så længe de øvrige kompetente myndigheders samtykke er gyldigt. Bemærk, at gyldighedsperioden for Danmarks stiltiende samtykke ikke har betydning for, hvor længe andre landes eventuelle stiltiende samtykke er gældende. Tjek gyldighedsperioden af det stiltiende samtykke for alle de transitlande, transporten går igennem, før du sender den første transport.

Vi giver ikke automatisk meddelelse til virksomheder om denne gyldighedsperiode. Hvis transporten kører, før de 30 dage er gået, og du ønsker dokumentation for, at det stiltiende samtykke er gyldigt, anbefaler vi at tage et print af denne side med til dokumentation for, at Danmark har givet stiltiende samtykke. 

Anmeldere af overførsler af affald ud af Danmark skal som udgangspunkt have en fast forretnings- eller privatadresse i Danmark. 

Dette skal sikre at Miljøstyrelsen har jurisdiktion over anmelderen.

I praksis kan en dansk virksomhed der ønsker at overføre/eksportere affald ud af Danmark, dog bemyndige en udenlandsk virksomhed, for eksempel via en fuldmagt eller kontrakttil at forestå papirarbejdet ved anmeldelse af affaldet. Det vil dog fortsat være den danske virksomhed, som har ansvaret for eksporterne og være den danske virksomhedsom er angivet som sådan på anmeldelsesformularen i rubrik 1 (bilag 1A fra Transportforordningen) og med de juridiske konsekvenser det har efter forordningen.

Opdateret d. 9. februar 2022

Ved fremsendelse af anmeldelse om overførsel af affald, hvor Danmark er afsendelsesland, skal anmeldelsen ledsages af en bekræftelse fra kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori affaldsproducenten er beliggende. Kommunen skal her bekræfte affaldets klassificering i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af elektrisk og elektronisk udstyr1.

Kommunen påser således, at reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr overholdes, herunder at de relevante regler i Transportforordningen og affaldsbekendtgørelsen overholdes.

Kommunebrevet skal beskrive det specifikke affald oplyst i anmeldelsesformularens (bilag 1A) rubrik 12, 13 og 14:

 • Affaldsbeskrivelsen i rubrik 12
 • Affaldets fysiske karakteristik i rubrik 13
 • Affaldets klassificering i rubrik 14:
  • Basel kode/OECD kode
  • EAK kode(r)
  • Y-kode (r) 
  • H-kode (r)
  • Evt. UN-numre og UN-klasser

Såfremt kommunen ikke kan bekræfte den klassificering, som anmelder har oplyst, skal kommunen i stedet anføre den korrekte klassificering.

Hvis anmeldelsen omhandler eksport af træ til R1-operation skal kommunen tillige lave en § 42 og § 13 erklæring3.

 

1 BEK nr. 1031 af 27/05/2021 om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

§ 4 i BEK. nr. 2159 af 09. december 2020 (Bekræftelse på, at det farlige affald er forbrændingsegnet).

3 § 13 i BEK. nr. 2159 af 09. december 2020 (Bekræftelse på, at affaldshåndteringen sker i overensstemmelse med affaldshierarkiet).

Anmeldelse, oplysninger, dokumenter og andre meddelelser, der indsendes sammen med en anmeldelse accepteres på et af følgende sprog:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Svensk
 • Norsk

Miljøstyrelsens krav til accepterede sprog fremgår af § 4 i Import-/eksportbekendtgørelsen (bek. 1229 af 29. november 2019), jf. artikel 27 i Transportforordningen (Forordning (EU) nr. 1306/2006).

I henhold til bilag 1c, afsnit III, pkt. 20 i transportforordningen (Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste) skal der være en liste over affaldets producenter.

I de tilfælde hvor producenten i rubrik 9 er ny producent eller indsamler, skal der som udgangspunkt medfølge en kunde-/producentliste over de respektive firmaer, som affaldet oprindeligt kommer fra. Alternativt kan der vedlægges en dækkende beskrivelse af affaldets oprindelse (typer af brancher, industrier, indsamlingssteder). MST kan dog altid kræve en kunde-/producentliste, hvis det er nødvendigt. Det er også vigtigt at understrege, at kunde-/producentlisten kan være et krav fra andre involverede kompetente myndigheder, det kan derfor være det nemmeste at vedlægge en sådan fra starten.

Dette ændrer ikke på, at der i henhold til transportforordningens bilag 2 pkt. 16 altid skal følge en detaljeret beskrivelse af kilder, sammensætning og egenskaber.

Affald er i transit i Danmark, når skibet er i havn, uanset om affaldet bliver på skibet. Hvis forordningen finder anvendelse for affaldet, gælder reglerne om anmeldepligt til transitlandet også.

Eksempler:

 • Slopolie fra et skib, der afleveres til en norsk modtagestation og derefter overføres til Tyskland via sejlads gennem Øresund: Anmeldepligt til Norge og Tyskland, men ikke til Danmark, der ikke er transitland, fordi skibet ikke er gået i havn.
 • Slopolie fra et skib, der afleveres til en norsk modtagestation og derefter overføres til Tyskland og undervejs går i havn i Helsingør: Anmeldepligt, og Danmark er transitland.

Transporter af affald på en anmeldelse skal varsles mindst 3 arbejdsdage inden de skal påbegyndes. Den dag varslingen indsendes, tæller, efter Miljøstyrelsens vurdering, med i de 3 arbejdsdage.

Miljøstyrelsen accepterer, at transporten påbegyndes på den varslede transportdag, eller på en dag i løbet af de følgende 2 uger. Tjek dog om de andre berørte lande også tillader dette.

Du kan se mere om beregningen af varslingsperioden, og hvilke dage affaldet må transporteres i henhold til dansk praksis her: Varslingsskema

Når en transport varsles, accepterer Miljøstyrelsen, at transportørens oplysninger ikke er udfyldt på transportformularen. Miljøstyrelsen kræver, at transportørens oplysninger er påført transportformularen, når transporten påbegyndes. Det er kun transportører, som er godkendt på anmeldelsen, som må anvendes.

Vær opmærksom på at dette er Miljøstyrelsens fortolkning og accept af, hvad der skal skrives på transportformularen ved varslingen. Miljøstyrelsen er blevet orienteret om, at  det ikke er alle lande, som har samme fortolkning. Hvis du ikke ved varslingen kan skrive den transportør på, som kommer til at blive brugt, skal du derfor tjekke om, de andre berørte lande også tillader, at du venter med at skrive transportøren på, indtil transporten påbegyndes.

Digitale varslinger

Miljøstyrelsen ønsker at fremme anvendelsen af digitale løsninger og ser ingen hindring for, at transporter af affald kan varsles og bekræftes modtaget eller behandlet ved brug af et digitalt system. Blot skal det være let læseligt, det vil sige at dokumentet skal stadig kunne genkendes som et transportdokument i for eksempel pdf-format og kan derfor (endnu) ikke være i XML- eller CSV-format.

Det følger af EU Parlamentets og Rådets Forordning nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (Transportforordningen), at der skal stilles finansiel sikkerhed ved overførsel af affald, der er omfattet af anmeldelseskravet.

I Miljøministeriets Vejledning om sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald kan man blandt andet orienterer sig om, hvad sikkerhedsstillelsen dækker, hvordan sikkerhedsstillelsen beregnes, hvornår den kan nedsættes eller forhøjes, og hvornår sikkerhedsstillelsen kan frigives.

Tidspunkter for sikkerhedsstillelsen:

En sikkerhedsstillelse, der stilles i medfør af artikel 6 i Transportforordningen, skal være gyldig på tidspunktet for anmeldelsen. Såfremt gyldig sikkerhedsstillelse ikke foreligger på anmeldelsestidspunktet, skal denne fremsendes på Miljøstyrelsens forlangende. Det giver reelt anmelderen mulighed for at vente med at indsende gyldig sikkerhedsstillelse.

Sikkerhedsstillelse ved forsikring:

Miljøstyrelsen kan anerkende, at sikkerhed bliver stillet ved forsikring, så længe affaldstransporterne bliver finansielt dækket på samme måde, som det er tilfældet i dag. Det vil sige, at kravene til sikkerhedsstillelser efter forordningen og import/eksport-bekendtgørelsen fortsat bliver overholdt.

Miljøstyrelsen kan ikke pt. henvise til konkrete forsikringsselskaber. Anmeldere skal derfor selv etablere kontakt og indgå aftale med et forsikringsselskab om finansiel dækning af deres affaldstransporter.

Miljøstyrelsen er dog bekendt med, at Tryg Garanti udbyder en garantiløsning, der kan fungere som alternativ til de mere traditionelle former for sikkerhedsstillelse, som fx bankgarantier. Miljøstyrelsen accepterer allerede denne løsning. 

Hvis der på en anmeldelse, efter samtykke, opstår behov for ændringer, er man som anmelder velkommen til at sende Miljøstyrelsen en begrundelse, og vi vil herefter vurdere om dette kan accepteres.

Vær dog opmærksom på, at de andre involverede kompetente myndigheder også skal tillade disse ændringer.

 

Send dine ændringer på mail til Obfuscated Email.

Yderligere informationer

To undtagelser til Transportforordningen er særligt relevante for skibe, som sejler med olie og olieaffald. Affald opstået på boreplatforme og affald opstået på skibe er undtaget transportforordningen, indtil affaldet når land. Det betyder, at affald, som er anmeldepligtigt, ikke kræver anmeldelse i den situation, hvor det overføres til land fra hav (skib eller boreplatform). Se Transportforordningens artikel 1, stk. 3, litra a) og b).

Affaldet er ikke nået land, blot fordi skibet lægger til i en havn. Undtagelserne gælder, indtil affaldet er over skibssiden. Transportforordningen finder således anvendelse fra det øjeblik affaldet er afleveret til modtagestationen eller på anden måde ikke længere befinder sig på skibet, for eksempel hvis det bliver hældt på en tankvogn. Hvis affaldet herefter overføres til et andet land, er det anmeldepligtigt på samme måde som hvis det var opstået i det land, hvor affaldet er landet.

Et par eksempler:

 • Olieaffald der sejles til Danmark fra en norsk boreplatform: Undtaget
 • Olieaffald der sejles til Norge fra en norsk boreplatform og derefter overføres til Danmark: Anmeldepligt
 • Olieaffald, som via et rør pumpes fra en dansk boreplatform til Holland: Undtaget
 • Affald opstået ved rengøring af skibs tank- og lastrum (slopolie), der samles sammen i skibets sloptank i løbet af flere sejladser i flere nationers farvande, og på et tidspunkt afleveres til dansk modtagestation: Undtaget
 • Affald fra skibets sloptank (som i ovenstående tilfælde), der fyldes på en tankvogn og kører over en grænse, for eksempel over Øresundsbroen: Anmeldepligt
 • Affald fra skibets sloptank, der beholdes ombord på skibet mens skibet er i havn: Undtaget

Hvis du overfører et animalsk biprodukt til et biogasanlæg, skal du ikke anmelde det ifølge Transportforordningen. Ret henvendelse til Fødevarestyrelsen, som afgør, om overførslen er omfattet af reglerne om animalske biprodukter. Hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at overførslen ikke er omfattet af reglerne om animalsk biprodukt, skal du indgive anmeldelse ifølge Transportforordningen. Bemærk, at vi i tidligere tilfælde er blevet opmærksomme på, at Sverige og Norge kan stille krav om en notifikation/anmeldelse selv om Danmark ikke gør.

Gå til trin for trin vejledning til udfyldelse af en anmeldelse.

EU-Kommissionen har henstillet til medlemslandene at de i henhold til transportforordningen (Forordning 1013/2006 om overførsel af affald) bruger koderne Y46 og Y47 i overensstemmelse med om affaldet er farligt eller ikke farligt. Koderne Y46 og Y 47 må kun anvendes for ikke-farligt affald.

Miljøstyrelsen har derfor besluttet, at der ændres i klassificering ved overførsel af røggasrensningsaffald (RGA) fra Y47 til Y18.

Hvis affald der består af restprodukter fra forbrænding af husholdningsaffald (Y47) er forurenet og farligt, så skal Y18 anvendes sammen med det relevante bilag VIII kode (Basel kode) og EAK kode for farligt affald.  

Det vil sige at:

 • Koden Y47 må kun anvendes for ikke-farligt affald
 • Følgende koder skal anvendes: Y18, A4100 og 190105 eller 190107, bemærk at der kan være andre relevante EAK-koder

Miljøstyrelsen har besluttet at tillade import til forbrænding på flere forbrændingsanlæg (R1-operation) via et fælles mellemoplag (R13-operation). 

Dette svarer til nuværende praksis hvor et anlæg sorterer (R12) og efterfølgende leverer forskellige fraktioner til forskellige anlæg. Pt. tillader Miljøstyrelsen også at importere til oplag (R13-operation) med ét efterfølgende forbrændingsanlæg (R1-operation). Det nye er, at det nu tillades mellemoplaget at levere til mere end ét forbrændingsanlæg.

 

I forbindelse med import af farligt affald til nyttiggørelse (R1-operation) skal visse betingelser være opfyldt, for at importen kan anses for at ske med henblik på nyttiggørelse. Ligeledes stiller Miljøstyrelsen visse krav til den dokumentation, der skal godtgøre, at betingelserne er opfyldt. Hvis ikke disse krav er opfyldt, betragter Miljøstyrelsen anmeldelsen som mangelfuld. Betingelserne gælder for alle typer anlæg, der forbrænder farligt affald. Af konkurrencemæssige hensyn skal de samme betingelser være opfyldt, når farligt affald eksporteres til nyttiggørelse (R1-operation).

Krav til dokumentation.

Bøder ved overtrædelser

Der er vejledende bødestørrelser for overtrædelser, hvor der ikke er sket nævneværdig skade på miljøet, og hvor der ikke i øvrigt foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.

Det er domstolene, der vurderer, hvad bøden skal være i en konkret sag ud fra en samlet vurdering af den. Det betyder, at der kan udmåles højere eller lavere bøder end de vejledende bødestørrelser. Det afhænger af, om der er skærpende eller formildende omstændigheder i den konkrete sag.

De vejledende bødestørrelser stammer fra bemærkningerne til lov nr. 173 af 12. marts 2008 om ændring af miljøbeskyttelsesloven (strafskærpelse):

 • Hvis en eksport af grønlistet affald til nyttiggørelse ikke ledsages af et korrekt udfyldt bilag VII, bør bøden i almindelighed være på minimum 10.000 kr.
 • Hvis en eksport af affald er omfattet af anmeldelsesproceduren, og tilladelse til eksport ikke er givet, bør bøden i almindelighed være på minimum 20.000 kr. samt et tillæg på 3.000 kr. pr. påbegyndt ton.
 • Hvis der er givet tilladelse til eksporten, men kopi af tilladelsen med myndighedernes stempler og/eller transportdokumentet ikke er medbragt ved transporten, bør bøden i almindelighed være på minimum 10.000 kr.

 • Ved gentagelsestilfælde bør de vejledende bødestørrelser fordobles.