Generel information, love og regler

Her finder du informationer, som gælder både for grønlistet og anmeldepligtigt affald.

Forenkling af regler om overførsel af affald

Danske virksomheder og andre aktører inden for affaldsområdet vurderer, at administrationen af Transportforordningen i Danmark er strengere end i andre lande. Det gælder bl.a. i forhold til procedurer for opnåelse af tilladelse til import/eksport af affald, og i forhold til klassificering af affald. 

Regeringen har nedsat en Task Force for øget Ressourceeffektivitet med repræsentation af Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen med henblik på at afdække barriererne for virksomheders ressourceeffektivitet og komme med forslag til konkrete løsninger.

Som led i taskforcen er der foretaget nabotjek på udvalgte områder.

Rapporten præsenterer resultatet af et nabotjek af, hvorledes myndighederne i Tyskland og Sverige arbejder med klassificering af affald generelt, særligt grønlistet affald, samt med overførsel af grønlistet affald mellem EU-lande. Endvidere berøres praksis for ændringer i en anmeldelse om overførsel af affald i medfør af Transportforordningen.

Til brug for undersøgelsen er der foretaget en screening af dokumenter udarbejdet af eller for EU-Kommissionen (DG Miljø og Eurostat). Med henblik på at få et indblik i myndighedernes praksis på området i Tyskland og Sverige, er der gennemført interviews med udvalgte personer på centralt og decentralt niveau.

Læs rapporten: Nabotjek af praksis vedrørende transportforordningen og klassificering af affald

Generelt om EU regler for overførsel af affald - samt regler for BASEL og OECD

EU Kommissionen har den 17. november 2021 fremlagt forslag til revision af Transportforordningen. Inden forslaget med eventuelle ændringer kan træde i kraft, skal det også vedtages af EU Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union. Miljøministeriet sørger for interessentinddragelse i forbindelse med forslag til eventuelle ændringer med bl.a. Dansk Industri og Dansk Erhverv.

For mere information om emnet, kan du læse forslaget til den nye forordning og se Kommissionens spørgsmål/svar om revisionen. Derudover er der udarbejdet en tidslinje for revisionen af den nye Transportforordning.

Du kan få yderligere information på EU Kommissionens hjemmeside om overførsel af affald.

Her kan du bl.a. se en liste over kompetente myndigheder i EU og EEA landene, se hvilke sprog de kompetente myndigheder accepterer, samt finde EU- og international lovgivning om affaldstransporter .

Du kan også finde listen over forhåndsgodkendte anlæg  og en række oversigter over medlemslandenes implementering af reglerne om bl.a. sikkerhedssstillelse, stiltiende samtykke, registrering og sondringen mellem grønlistet affald og anmeldepligtigt affald.

Tilgængelige vejledninger fra correspondent gruppen 

Guideline nr. 10 om overførsel af grønlistet affald:

Guideline nr. 10 handler om overførsel af det grønlistede affald, og hvordan man opfylder de formelle krav til at udfylde bilag VII. Guidelinen er målrettet de professionelle affaldsaktører, først og fremmest de som har ansvaret for overførslen af affaldet, men også transportører og mellemhandlere. Guidelinen er også et værktøj i håndhævelsen. Guideline no. 10 omfatter bl.a. hvordan man udfylder bilaget, hvem der skal udfylde det, kontrakter, tilbagetagelse, og hvordan man arbejder med at foretage flere overførsler ad gangen. Guidelinen kommer også ind på, hvordan man anvender listerne i transportforordningens bilag III, IIIA og IIIB.

Dansk oversættelse af guideline nr. 10

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtrædelse af EU har ført til ændret retsstilling ved import, eksport og transit af affald pr. 1. januar 2021. Dette er nærmere beskrevet i EU Kommissionens Meddelelse til interessenter – Det Forenede Kongeriges udtræden og EU-reglerne om grænseoverskridende overførsel af affald af 29. juni 2020 (REV2).

Storbritannien betragtes nu som tredjeland (ikke medlem af EU), men som fortsat medlem af OECD og Basel-konventionen. Med status som tredjeland betyder det, at forordning om overførsel af affald nr. 1013/2006 (transportforordningen) ikke gælder i Storbritannien.

Der er dog særlige regler vedr. Nordirland, som resulterer i, at Nordirland i nogle tilfælde skal betragtes som en EU-medlemsstat i forbindelse med grænseoverskridende affaldstransport.

Læs mere på EU Kommissionens hjemmeside om konsekvenser af Brexit.

Klassificering af affald

Fra 1. januar 2016 gælder supplerende regler i transportforordningens artikel 50 om, hvilke oplysninger myndighederne kan kræve til brug for klassificering af stoffer og genstande som affald ved grænseoverskridende transport. Reglerne , som findes i et nyt stykke 4a - 4d i artikel 50, er indført for at gøre det sværere at maskere affald som varer til genbrug og for at sætte visse minimumsstandarder for tilsynsmyndighedernes beføjelser.

Nye regler om klassifikation af affald

Myndigheder, som udøver tilsyn, kan på baggrund af transportforordningen forlange, at den, som er i besiddelse af stoffet eller genstanden, eller som står for transporten af det, skal fremlægge dokumentation for indholdets oprindelses- og bestemmelsessted, og dokumentation for, at indholdet i transporten ikke er affald, herunder dokumentation for funktionsduelighed, hvor dette er relevant. I den forbindelse kontrolleres indholdets beskyttelse mod skader under transport, lastning og losning, f.eks. tilstrækkelig emballage og passende stabling.

 Det er derfor muligt, at en virksomhed vil blive bedt om at fremskaffe denne dokumentation i forbindelse med et tilsyn.

 Indholdet af en forsendelse kan blive klassificeret som affald af tilsynsmyndigheden:

- hvis den person, som er i besiddelse af stoffet eller genstanden, eller som står for transporten, ikke inden for en given frist forelægger

* dokumentation for indholdets oprindelses- og bestemmelsessted,

* dokumentation for, at der ikke er tale om affald, herunder dokumentation for funktionsduelighed, hvor dette er relevant, eller

* dokumentation som kræves i henhold til anden EU-lovgivning for at fastslå, at et stof eller en genstand ikke er affald.

 Indholdet af en forsendelse kan også blive klassificeret som affald af tilsynsmyndigheden:

- hvis tilsynsmyndighederne finder, at den dokumentation og de oplysninger, som de har adgang til, er utilstrækkelige til at nå til en konklusion, eller

- hvis den beskyttelse, der ydes mod skader på indholdet (emballage og stabling), er utilstrækkelig.

 De nye regler gælder parallelt med reglerne om overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Efter reglerne for overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal udstyret i visse tilfælde under hele transporten være ledsaget af dokumentation for, at udstyret virker. Dokumentationen skal således være til stede undervejs, da der ikke bliver fastsat en frist.

Se mere herom på siden om EEE/WEEE.

Nye regler om dokumentation

En overførsel af affald kan blive mødt af krav om dokumentation med henblik på at fastslå, om overførslen overholder forordningens regler.

I henhold til art. 50, stk. 4, litra c, har tilsynsmyndigheden mulighed for at bede alle involverede i en overførsel af affald om relevant dokumentation, som kan belyse overførslens lovlighed. 

Artikel 50, stk. 4, litra c, indeholder endvidere en særregel om, at den, der står for overførslen af grønlistet affald, skal kunne fremlægge relevant dokumentation fra modtageanlægget om, at affaldet håndteres på miljømæssigt forsvarlig måde under overførslen og på modtageanlægget.

Tilsynsmyndigheden fastsætter i alle tilfælde en frist. Hvis tilsynsmyndigheden ikke modtager den efterspurgte dokumentation inden for den fastsatte frist, er overførslen ulovlig, jf. art. 50, stk. 4, litra d. Der gælder således en omvendt bevisbyrde efter art. 50, hvorefter det er virksomheden, som skal fremskaffe den relevante dokumentation, og passivitet medfører, at overførslen er ulovlig.

Eksport af brugt elektronik

Tilsyn og domme ved import og eksport af affald

Tilsynsplanen beskriver, hvordan og på hvilken baggrund Miljøstyrelsen vil løse sin opgave med tilsyn af import, eksport og transit af affald i Danmark. Med denne plan lever Danmark op til kravet i EU-forordning nr. 660/2014 om at udarbejde en plan for tilsyn af affaldstransport. Den første tilsynsplan skulle foreligge pr. 1. januar 2017. Tilsynsplanen skal revideres hvert tredje år og opdateres efter behov. Den første tilsynsplan dækkede perioden 2017-2019, mens den seneste plan dækker perioden 2020-2022. Danmark skal ligesom øvrige medlemsstater årligt rapportere årets tilsynsarbejde til EU-Kommission. Rapportering skal ske pr. den 1. januar.

Tilsynsplan 2017-2019

Tilsynsplan 2020-2022