Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne

Natura 2000-områderne består af habitatområder og fuglebeskyttelsesområder - herunder ramsarområder. Hvert område er udpeget i for at beskytte bestemte arter og naturtyper, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det står opført på områdets udpegningsgrundlag, hvilke arter og naturtyper, der er beskyttet i netop dette område.

Ramsarområderne er udpeget på grundlag af den international konvention Ramsarkonventionen. Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er udpeget på grundlag af EU-direktiver. 

Ramsarkonventionen

EU's naturbeskyttelsesdirektiver

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområderne

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne justeres med jævne mellemrum. Den seneste opdatering er sket i 2012 på baggrund af en analyse i samarbejde med DCE og på grundlag af en offentlig høring. Udpegningsgrundlaget er offentliggjort i december 2012 og gældende fra 2013.

Udpegningsgrundlag for habitatområderne

Udpegningsgrundlagene for habitatområderne justeres med jævne mellemrum og som udgangspunkt hvert sjette år. Den seneste opdatering er sket i 2012 på baggrund af en gennemgang af områderne og på grundlag af en offentlig høring. Det reviderede udpegningsgrundlag trådte i kraft i 2013.

Tidligere udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlag for ramsarområder

Alle danske ramsarområder indgår i netværket af fuglebeskyttelsesområder, og indgår derfor også i Natura 2000. Et ramsasrområde er et vådområde af international betydning. Vådområder omfatter strandenge, moser, søer, fjorde og lavvandede havområder med en vanddybde på under 6 meter.

Et vådområde udpeges som ramsaromåde, hvis

  • der i området regelmæssigt opholder sig mindst 20.000 vandfugle
  • der i området regelmæssigt opholder sig 1 % af en population af en art eller underart af vandfugle