Bliv klogere på PFAS-forurening

Brandslukningsskum indeholdt tidligere PFOS, men nu er det forbudt. Arkivfoto: Piqsels.com

På denne side kan du finde links til nyheder, publikationer og fakta om PFAS-forurening. Per- og polyfluoralkyl stoffer (PFAS) er en samlebetegnelse for flere tusinde fluorholdige, svært nedbrydelige stoffer, hvoraf nogle er miljøfarlige og sundhedsskadelige. De mest velundersøgte er perfluoroktansulfonsyre (PFOS) og perfluoroktansyre (PFOA).

Miljøstyrelsens viden om PFAS-forurening bliver delt med andre myndigheder. Til brug herfor har Miljøstyrelsen taget initiativ til en tværgående koordineringsgruppe bestående af Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Styrelsen for Patientsikkerhed, Fødevarestyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Beredskabsstyrelsen.

Det er kommunernes og regionernes ansvar at håndtere de lokaliteter, der er under mistanke for PFAS-forurening. I den forbindelse opsporer man forureningskilden og indhenter viden og vejledning fra andre myndigheder såsom Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er Miljøstyrelsens ansvar at føre tilsyn med renseanlæggenes udledninger af PFAS, når kommunen har stillet vilkår om dette i udledningstilladelsen. Det sker ved både et generelt administrativt tilsyn og et prioriteret fysisk tilsyn. Som en del af den nationale overvågning (NOVANA) overvåger Miljøstyrelsen PFOS og andre miljøfarlige stoffer i overfladevand og grundvand.

Klogere på PFAS-forureningen ved Korsør

I december 2020 målte Slagelse Kommune høje koncentrationer af PFOS på Korsør Renseanlæg. Siden er der kommet meget viden frem om forureningen, der stammer fra den lokale brandøvelsesplads.

Find Slagelse Kommunes rapporter, undersøgelser og de seneste nyheder om PFOS-forureningen fra Slagelse Kommune 

Fakta om PFAS-forurening

Hvem gør hvad, når der bliver fundet PFOS-forurening? (Tjeklisten)

Liste med brandøvelsespladser (opdateret 21. marts 2023) NB: Excel-ark med fire faneblade

Gældende grænseværdier for udvalgte PFAS

Virksomheder med brandøvelsespladser

Opfølgende brev om brandøvelsespladser, 13. oktober 2021

Bilag til brev: MST Overblik over brandøvelsespladser samlede

Bilag til brev: MST PFAS screening udvalgte stationer 2021

Bilag til brev: Oversigt over virksomheder med brandøvelsespladser

Bilag til brev: Skabelon Overblik over brandøvelsespladser.xlsx

Fakta om PFAS

PFAS (Per- og polyfluoralkyl stoffer) er en samlebetegnelse for flere tusinde fluorholdige stoffer. Fælles for stofferne er, at de enten i sig selv er svært nedbrydelige, eller kan nedbrydes til svært nedbrydelige stoffer. Derudover er de ofte mobile i vandmiljøet eller bioakkumulerende (ophobes i dyr og mennesker).  Om de mest velundersøgte stoffer, PFOS  og PFOA, ved man blandt andet at de kan svække vaccine respons, kan skade det ufødte barn, kan give lever effekter og derudover er de under mistanke for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Det er generelt forbudt at fremstille, markedsføre og anvende PFOS og PFOA eller kemiske produkter, der indeholder PFOS og PFOA (med enkelte tidsbegrænsede undtagelser). Dette gælder også stoffer, der kan nedbrydes til PFOS eller PFOA.

Læs mere

Læs om reguleringen og arbejdet med PFAS i EU, MST

Perfluoroktansulfonater (PFOS), faktaark

Perfluoroctansyre (PFOA), faktaark

C9-C14 PFCA, faktaark

Tekniske oplysninger om PFOS, PFOA og PFOSA (Datablad, 2019) (pdf)

Læs mere om PFAS (ECHA's hjemmeside)