Vandløbsrestaurering -EHFF

Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i de danske vandløb og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

Tilskudsordningen har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbene, så vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv om minimum god økologisk tilstand.

Tilskudsordningen for vandløbsrestaurering tager afsæt i Vandområdeplanerne 2015-21 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og omfatter 11 forskellige fastlagte restaureringstyper, der kan anvendes enkeltvist eller i kombination, indenfor de målsatte vandområder. Tilskudsordningen understøtter dermed vandløbsrestaureringsprojekter, der virker for større, sammenhængende vandløbsstrækninger, så der opnås optimal effekt af tiltagene.

Det er kommunerne, der som vandløbsmyndighed kan søge om tilskud. Der kan ansøges om tilskud til 100 pct. finansiering af udpegede vandløbsrestaureringer. Læs mere om ansøgningsprocessen og vejledning til tilskudsordningen.

Ansøgningsrunden er pt. lukket.

Næste ansøgningsrunde forventes at være i efteråret 2022.

Yderligere informationer vedr. ansøgningsrunde vil blive annonceret her. 

I 2. vandplanperiode er der afsat 630 mio. kr. til vandløbsrestaureringsindsatsen. Ordningen medfinansieres af EU’s Hav- og Fiskerifond.

Lovgivning

Vandløbsrestaureringsindsatsen tager afsæt i Vandområdeplanerne 2015-2021 og bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Listen over de fastlagte indsatser, som der kan søges om tilskud til, kan ses i bilag 1, tabel 1 til denne bekendtgørelse.

Miljømål for vandløb er fastlagt i bilagene til bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Tilskudsordningen har ophæng i to bekendtgørelser, en kriteriebekendtgørelse, der administreres af Miljøstyrelsen, og en tilskudsbekendtgørelse, der administreres af Fiskeristyrelsen. 

Tilskudsordningen for vandløbsrestaurering bygger videre på erfaringer fra vandløbsrestaureringsordningen tilknyttet 1. planperiode. Læs mere om den tidligere ordning.

Infomøde/Webinar

Materiale som blev vist til infomøde/webinar om vandløbsrestaurering den 7. september 2020 kan findes her.

Tilmeld dig informationsbrevet

og få information om tilskud til vand- og klimaprojekter sendt til din mail

Lovstof

Bekendtgørelse nr. 449 af 11/04/2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (gældende)

Bekendtgørelse nr. 448 af 11/04/2019 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (gældende)

Bekendtgørelse nr. 1521 af 15/12/2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (historisk)

Bekendtgørelse nr. 1522 af 15/12/2017 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (historisk)

Kriteriebekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 291 af 27/03/2020 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (gældende)

Bekendtgørelse nr. 386 af 09/04/2019 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (historisk)

Bekendtgørelse nr 115 af 16/2/2018 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr.  vandløbsrestaurering (historisk)

Bekendtgørelse nr. 1023 af 29/06/2016 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering (historisk)

Bilag 1 af 3. marts 2017 til bekendtgørelse 1023 af 29. juni 2016 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (historisk)

Tilskudsbekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 252 af 20/03/2019 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (gældende)

Bekendtgørelse nr. 425 af 11/04 2019 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (gældende)

Bekendtgørelse nr. 245 af 14/03/2019 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (historisk)

Bekendtgørelse nr. 1093 af 30. august 2018 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (historisk)

Bekendtgørelse nr. 332 af 25 april 2018 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (historisk)

Bekendtgørelse nr. 210 af 24/02/2017 om tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering (historisk)

Bekendtgørelse nr. 1086 af 11/07/2016 om tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering (historisk)

Vandplaner og vandrammedirektiv

Vandprojekterne er et led i implementering af de statslige vandplaner. Vandplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Læs om vandplanerne for perioden 2015-2021   
Læs om EU’s vandrammedirektiv

undefined