Marine naturnationalparker

Lillebælt og Øresund

Nyheder om natur

Havmiljøet i Danmark er sårbart, og det aftalepartierne bag Finansloven 2022 ønsker at styrke naturen og biodiversiteten på havet samt at gøre viden om havmiljøet mere tilgængeligt. 

 

Med etablering af to marine naturnationalparker vil der være et øget fokus på videns- og naturfremmende indsatser i Lillebælt og Øresund. Til dette er der afsat 10 mio. kr årligt i årene 2022-2025. Etablering af to marine naturnationalparker blev besluttet i forbindelse med aftale om finansloven 2022 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne. 

Hvad er en marin naturnationalpark?

I de marine naturnationalparker vil der være prioriteret midler til videns- og naturindsatser. Der vil derfor i disse to havområder være et øget fokus på biodiversitet, naturgenopretning samt indhentning af viden.

Marin naturnationalpark Lillebælt

Lillebælt er et særpræget havområde med stor variation i vanddybder og med den tætteste bestand af marsvin i de danske farvande.

Marin naturnationalpark Øresund

Øresund er en biologisk spændende transitionszone mellem det brakke Østersø vand og det mere saltholdige vand fra Skagerrak. Øresund har haft et trawlforbud siden 1932, hvilket har bidraget til at skabe bedre bundforhold.