Stilleområder

Et stilleområde er et område, hvor der er forholdsvis stille. Man skelner mellem to typer stilleområder. Stilleområder i det åbne land, som er præget af naturlig stilhed, og hvor naturens egne lyde dominerer indtrykket, og stilleområder i byer, f.eks. parker, hvor der er forholdsvis stille, og som er let tilgængelige.

Hvad er et stilleområde?

Et stilleområde er et område, hvor der er forholdsvis stille. Stilleområder i byer kan være anlæg, parker og kirkegårde, historiske områder, offentlig tilgængelige haver osv.

Gevinster ved stilleområder

Stilleområder i byer tilbyder borgerne en pause fra byens larm, og et åndehul hvor man kan være uforstyrret.

Især når man bor i en støjbelastet bolig, betyder det meget at have let adgang til rolige og grønne omgivelser, hvor man kan hvile ørerne. Et stilleområde kan bidrage væsentligt til kvaliteten af et byområde.

Undersøgelser har vist, at adgang til grønne områder for beboere, der er plaget af vejstøj, gør, at beboerne oplever støjen som mindre generende. Udover adgangen til egentlige stilleområder, kan adgang til fx en stille baggård også være en aflastning fra den daglige støj.

Stilleområder i byer

I stilleområder i byer er der fokus på områder med lavt støjniveau, og som er let tilgængelige for borgerne, det vil sige parker, kirkegårde, offentlige haver, udendørs teatre m.m.

Stilleområder i byer kan godt bruges intensivt af de besøgende, og lejlighedsvis brug til fx boldspil og legende børn bør ikke være en hindring for et stilleområde. Egentlige sportspladser og legepladser er derimod ikke stilleområder, selv om de har betydelige rekreative værdier.

Stilleområder i det åbne land

Stilleområder i det åbne land er domineret af naturlige lyde som fuglesang, blæst i grene og blade, bølgeskvulp med videre, og udefra kommende lyde (mekaniske lyde) opfattes som ubetydelige. Lejlighedsvis lyde fra landbrug og skovdrift og tilsvarende er ikke i vejen for, at et område kan udpeges som stilleområde.

Jævnlig eller vedvarende støj, fx fra en vej, en virksomhed eller en vindmølle, er ikke foreneligt med naturlig stilhed.

Sammenhæng med andre rekreative områder

Et stilleområde kan kombineres med andre beskyttelseshensyn i planlægningen. Det er oplagt at undersøge, om stilleområder kan etableres sammen med værdifulde landskaber og potentielle naturområder, sammenhængende naturnetværk, kulturhistoriske områder, cykel- og vandrestier og andre rekreative områder.

Kommuner kan udpege stilleområder

Kommuner kan udpege stilleområder, hvis de ønsker at bevare et område som stille eller at forbedre stilheden.

Når kommunen har valgt at udpege og afgrænse stilleområder, optages de i kommuneplanens redegørelsesdel, og på den måde kan det sikres at fremtidige anlæg ikke forstyrrer stilheden.

Kommunen kan også vælge at udarbejde en handlingsplan for stilleområdet, gerne som en del af en større støjhandlingsplan for et byområde. En handlingsplan kan gøre rede for støjforholdene i området, og hvad kommunen evt. vil gøre for at sikre eller forbedre stilheden. Det kan være en afskærmning af området eller en indsats overfor nærliggende veje.

For de kommuner, der er forpligtet til at lave støjkortlægning som følge af et EU-støjdirektiv, er det også obligatorisk at lave en handlingsplan for udpegede stilleområder.

Læs mere om stilleområder i pjece til kommuner om støjhandlingsplaner og stilleområder .

Støj Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.

Styr på støjen

Miljøstyrelsen har udarbejdet en pjece til alle landets kommuner om støjhandlingsplaner.

Download pjecen: Styr på støjen