Handlingsplaner og EU

Den danske indsats i forhold til brugen af pesticider er bl.a. forankret i EU-lovgivning, specielt EU’s rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider og forordningen om statistik på pesticidområdet.

Rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider sætter fokus på at skabe en bæredygtig anvendelse af pesticider.

Statistikforordningen skal sikre, at man nationalt og på EU niveau får et overblik over både salg og anvendelse af pesticider. 

Direktivet for bæredygtig anvendelse af pesticider blev vedtaget af EU i 2009, og 
” fastsætter en ramme, der skal sikre en bæredygtig anvendelse af pesticider ved at mindske risici og virkninger for menneskers sundhed og miljøet ved at fremme anvendelsen af integreret bekæmpelse af skadegørere og alternative metoder eller teknikker så som ikke kemiske alternativer til pesticider ”.  

Krav til medlemslande 

Direktivet indeholder bl.a. krav om uddannelse af forhandlere og brugere af pesticider, implementering af principperne for integreret plantebeskyttelse, oplysning og bevidstgørelse af den brede offentlighed, inspektion og syn af sprøjteudstyr, forbud mod flysprøjtning, særlige initiativer til beskyttelse af vandmiljø og drikkevand, fokus på pesticidforbrug og risici i specifikke områder mv.

Alle medlemslande skal udarbejde nationale handlingsplaner, hvor løsningen på kravene indgår. De nationale handlingsplaner skal sendes til EU-kommissionen. Regeringens pesticidstrategi udgør Danmarks handlingsplan på området.  

Danske initiativer

En række af EU’s krav er allerede indført i Danmark. Eksempelvis: 
Landmænd har adgang til undervisning, så de kan få et sprøjtecertifikat/bevis,  og der er indført en autorisationsordning kaldet MAB. Der er endvidere regler for påfyldning og vask af sprøjter (vaskepladsbekendtgørelsen), der skal mindske forureningen fra punktkilder og der er etableret et system for syn og inspektion af sprøjteudstyr. Du kan læse om disse regler andre steder på hjemmesiden. 

Udover de aktiviteter, der direkte følger af krav fra EU, har Danmark omlagt afgiften på pesticider, så brugerne tilskyndes til at købe de midler, som belaster miljø og sundhed mindst.

Statistikforordningen fastsætter fælles regler for systematisk udarbejdelse af EU-statistikker over markedsføring og anvendelse af sprøjtemidler. Statistikkerne vedrører dels de mængder pesticider, der årligt markedsføres, dels de mængder pesticider, der årligt anvendes.

EU bruger de harmoniserede og sammenlignelige statistikker over afsætning og anvendelse af pesticier til at kunne  for udforme, overvåge og udvikle EU lovgivningen, så man sikre en sammenhængende strategi for bæredygtig anvendelse af sprøjtemidler på tværs af EU-medlemslandene. 

Krav til medlemslande

Alle medlemslande er en gang om året forpligtede til at indberette salgsstatistik til EU Kommissionen. Første indberetning var i 2011. Der skal én gang hvert 5. år indsendes forbrugsstatistik til EU-Kommissionen for de pesticid-aktivstoffer, der anvendes i et udvalgt antal afgrøder, der er repræsentative for de enkelte medlemslande.

Danske initiativer

I Danmark har vi i en lang årrække årligt udarbejdet statistik over salg af pesticid-aktivstoffer og produkter. Opgørelserne udkommer en gang om året. Statistikken indeholder endvidere en opgørelse over selve pesticidforbruget ude hos jordbrugerne. Den opgørelse er baseret på de sprøjtedata, som jordbrugerne indberetter årligt til Miljøstyrelsen i IT systemet SJI - sprøjtejournalindberetning.