Grænseværdier for luft

Grænseværdierne for kemikalier i luft bliver brugt til at begrænse og forebygge luftforurening fra virksomheder, energiproduktion og affaldsforbrænding. De bliver også brugt til at begrænse udslip af de dampe, der opstår, når man oplagrer og distribuerer benzin.

Der bruges to forskellige  grænseværdier ved luftforurening:

  1. Luftkvalitetskriteriet
  2. B-værdien (bidragsværdien)

Luftkvalitetskriteriet

Luftkvalitetskriteriet er den højeste koncentration af kemikaliet i luft, som mennesker kan blive udsat for uden at få skadelige effekter på sundheden. Luftkvalitetskriteriet skal forebygge skader på mennesker og miljø, der vedvarende er udsat for et kemisk stof i luften. Luftkvalitetskriteriet bliver også brugt til at fastsætte B-værdien.

Luftkvalitetskriteriet bliver fastsat ud fra en vurdering af den viden, man har om de sundhedsskadelige effekter, der kan opstå ved udsættelse for stoffet. Ud fra de indsamlede data bliver der udarbejdet et kriteriedokument (baggrundsdokument) med kritisk gennemgang og vurdering af den indsamlede viden.

Baggrundsdokumenterne for stoffer, der siden 2006 er fastsat luftkvalitetskriterier og B-værdier for, finder du  her  .

B-værdien 

B-værdien (bidragsværdien) er en grænseværdi for den enkelte virksomheds bidrag til luftforureningen i omgivelserne.

B-værdier skal beskytte befolkningen mod skadelige effekter fra luftforurening. Derfor bliver der taget højde for, at særligt følsomme grupper (børn, ældre, syge) bliver beskyttet, og at borgerne ikke vedvarende bliver udsat for forureningen.

B-værdier skal betragtes som sikkerhedsgrænser og ikke faregrænser - bliver en B-værdi overskredet, skal det derfor ses som et gult lys, som advarer om, at her er noget, der måske kan blive et problem.

Find de gældende B-værdier og læs mere om B-værdierne

Flere oplysninger om sammenhængen mellem B-værdier og Luftvejledningen finder du hos Miljøstyrelsens fagenhed for luft - her på hjemmesiden.