Hvilke pligter har jeg som fabrikant?

Her på siden kan du få et overblik over, hvilke regler du skal leve op til, og hvilke pligter du har, hvis du fremstiller legetøj.

Hvornår er jeg fabrikant?

  • Du er fabrikant, hvis du fremstiller legetøj i Danmark, i et andet land i EU eller i et land udenfor EU.
  • Du er fabrikant, hvis du markedsfører legetøj under dit eget navn eller varemærke.

Er mit produkt legetøj?

Start med at finde ud af, om det produkt, du fremstiller, overhovedet er legetøj. Legetøj er produkter, der er konstrueret eller beregnet til at blive brugt under leg af børn under 14 år. 

Legetøj er produkter, der er konstrueret eller beregnet til at blive brugt under leg af børn under 14 år. Få hjælp til at se om dit produkt er legetøj.

Du skal dog være opmærksom på, at produktet ikke udelukkende behøver at være beregnet til legeformål for at kunne blive betragtet som legetøj. Det kan også have andre funktioner. Hvis der eksempelvis sidder en bamse på en nøglering, bliver både bamsen og nøgleringen betragtet som legetøj. Tilsvarende bliver en rygsæk med udseende som et udstoppet tøjdyr betragtet som legetøj.

Omvendt er der også produkter, der er legetøj, men ifølge legetøjsbekendtgørelsen ikke i denne sammenhæng betragtes som legetøj. Det betyder, at du ikke må sælge dem som legetøj. Det gælder fx pyntegenstande til fester og højtider, puslespil med over 500 brikker og rulleskøjter beregnet til børn over 20 kg. Listen over produkter, der ikke betragtes som legetøjsprodukter, findes i legetøjsbekendtgørelsens bilag I. (retsinfo.dk)

Regler for legetøj

Figuren viser, hvilke regler du som fabrikant af legetøj skal være opmærksom på. Du kan læse mere om reglerne længere nede på siden.

Regler, der gælder for ALT legetøj 

Legetøjsbekendtgørelsen gælder for alt legetøj til børn under 14 år – bortset fra det på listen i § 1, stk. 2. Det er dit ansvar at sørge for, at legetøjsprodukterne lever op
til sikkerhedskravene i bilag II i legetøjsbekendtgørelsen – og at kunne dokumentere, at legetøjet opfylder kravene.

Lov om produkter og markedsovervågning gælder for legetøj. Det betyder, at legetøjet ikke må være til fare for brugernes sundhed eller sikkerhed.

REACH:  Skal du altid leve op til, hvis du fremstiller, importerer eller sælger legetøj til børn under 14 år. REACH, som er den europæiske kemikalielovgivning, indeholder bl.a. en liste med forbudte stoffer og en kandidatliste med særligt problematiske stoffer, hvor du skal være opmærksom på din informationspligt.

Eksempler på regler, der gælder for NOGET legetøj 

RoHS og WEEE: Skal du være opmærksom på, hvis du fremstiller eller importerer elektrisk eller elektronisk legetøj. Dvs. legetøj med ledning eller batterier.

Danske særregler for ftalater: Skal du være opmærk­som på, når du fremstiller, importerer og sælger legetøj til børn i alderen 0-3 år, hvis legetøjet indeholder mere end 0,05 vægtprocent ftalater.

Kosmetikforordningen: Skal du leve op til, hvis du fremstiller legetøj, der også er kosmetik. Fx fastelavnssminke.

Regler for fødevarekontaktmaterialer: Skal du leve op til, hvis du fx fremstiller kopper og bestik, der er beregnet til leg.

CLP-forordningen: skal du leve op til, hvis de fremstiller, importerer og sælger legetøj, som er kemiske blandinger fx sæbebobler, slim og fingermaling. 

Regler, der gælder for dokumentation og mærkning 

Teknisk dokumentation: Din tekniske dokumentation skal leve op til en række krav for at sikre, at legetøjet opfylder de væsentlige sikkerhedskrav. Som fabrikant skal du udarbejde den og gemme den i 10 år – som importør og distributør skal du sikre, at myndighederne kan få den.

Overensstemmelseserklæring: Som fabrikant skal du udarbejde erklæring om, at legetøjet opfylder kravene i lege­tøjsbekendtgørelsen. Som importør og distributør skal du have den. Som fabrikant og importør skal du gemme den i 10 år.

CE-mærke: Du skal sætte CE-mærke på legetøjet, inden du må bringe det i omsætning – du har ret til at sætte det på, når du har dokumenteret, at dit legetøj overholder sikkerhedskravene i legetøjsbekendtgørelsen. Som fabrikant skal du mærke legetøjet – som importør og distributør skal du sikre, at det er sket.

Advarsler: Du skal sætte advarsel på legetøjet, hvis der er særlige begrænsninger for at kunne bruge det sikkert. Som fabrikant skal du mærke legetøjet – som importør skal du sikre, at de korrekte advarsler er påført, og som distribu­tør skal du sikre, at advarslerne er på dansk.

Identifikation: Som fabrikant skal du sætte et type-, parti-, serie- eller modelnummer eller lignende på legetøjet.

Navn og adresse: Uanset om du er fabrikant eller impor­tør, skal du forsyne legetøjet med jeres navn eller varemærke og fysiske kon­taktadresse. Som distributør skal du sikre dig, at oplysningerne er påført.

Brugsanvisning mv.: Du skal vedlægge brugsanvisning og sikkerhedsoplysning på dansk, hvis det er nødvendigt for sikker brug af legetøjet. Som distributør skal du sikre dig, at oplysningerne ledsager legetøjet.

REGLER, DER GÆLDER FOR ALT LEGETØJ


Legetøjsbekendtgørelsen gælder altid

Legetøjsbekendtgørelsen gælder for alt legetøj til børn under 14 år – bortset fra det på listen i § 1, stk. 2. Det er dit ansvar at sørge for, at legetøjsprodukterne lever op
til sikkerhedskravene i bilag II i legetøjsbekendtgørelsen – og at kunne dokumentere, at legetøjet opfylder kravene.
Se mere om sikkerhedskravene til legetøj på mst.dk og se bilag II i legetøjsbekendtgørelsen (retsinfo.dk)

De særlige sikkerhedskrav i bilag II er inddelt i seks kategorier:

  1. fysiske og mekaniske egenskaber
  2. antændelighed
  3. kemiske egenskaber
  4. elektriske egenskaber
  5. hygiejne
  6. radioaktivitet

Legetøjsbekendtgørelsen opstiller de væsentlige sikkerhedskrav og specifikke krav for nogle kemikalier.

Du kan vælge at fremstille dit legetøj i henhold til en standard. Standarder er frivillige at bruge, men hvis dit legetøj lever op til en harmoniseret standard, så kan du formode, at du overholder kemikravene i legetøjsdirektivet, men udelukkende for det som standarderne dækker.

Standarder specificerer både krav og analyse- og prøvningsmetoder – det vil sige, hvordan man tester legetøjet til at være sikkert. De mere detaljerede tekniske og kemiske krav til legetøj fremgår af  den europæiske standardserie for sikkerhedskrav til legetøj, EN 71samt af standarden EN 62115, som gælder for elektrisk legetøj .Standarder kan købes hos Dansk Standard,  som også kan hjælpe dig med, hvilke standarder du har brug for i en konkret situation.

Produktloven gælder også for legetøj

Legetøj skal leve op til reglerne i produktloven.  Det betyder, at legetøjet ikke må være til fare for brugernes sundhed eller sikkerhed.  Du kan læse mere om produktloven og få yderligere vejledning på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Læs videre

Produktloven supplerer reglerne i legetøjsbekendtgørelsen, når denne ikke indeholder specifikke regler. Produktloven anvendes fx af myndighederne i forbindelse med deres markedsovervågning.

Du kan ifølge REACH have registrerings-, informations- og anmeldelsespligt

Legetøj er omfattet af REACH, som er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning. REACH omfatter bl.a. krav om registrering af kemikalier, en række forbud mod udvalgte kemikalier i forskellige produkter og krav om videregivelse af information og sikker håndtering af kemikalier. Du har også indberetningspligt i SCIP-databasen for artikler/produkter. Læs mere om REACH.

bilag XVII til REACH kan du se listen over stoffer, der enten er forbudt  eller underlagt begrænsning.

Du skal også være opmærksom på bilag XIV, som indeholder de stoffer, det kræver godkendelse fra EU-Kommissionen at bruge i EU. Dog vil de fleste af stofferne – som følge af deres klassificering som kræftfremkaldende, skadelige for arveanlæg og forplantningsevnen – også være forbudte at anvende i henhold til legetøjsbekendtgørelsen. Se listen over stoffer, der er på godkendelsesordningen.  

Hvis du fremstiller legetøj, kan der være krav om at registrere kemikalierne hos EU’s Kemikalieagentur ECHA. Registreringspligten gælder for kemikalier, der importeres eller produceres som rene stoffer eller som stoffer i blandinger.  Læs mere.

Kandidatlisten  under REACH indeholder kemikalier, som anses for at være særligt problematiske. Det betyder fx, at de kan være kræftfremkaldende, skade forplantningen eller ændre arveanlæg. Læs mere om kandidatlisten.

Når du fremstiller et legetøjsprodukt, der indeholder mere end 0,1 % af et stof fra EU’s kandidatliste, har du bl.a. pligt til at informere dine kunder om det .

Du kan også have pligt til at anmelde kandidatlistestoffer i legetøj til ECHA.

Kandidatlisten bliver løbende opdateret med stoffer. Du kan finde den seneste opdaterede liste på Kemikalieagenturets hjemmeside.

Fra 5. januar 2021, vil der også være en indberetningspligt i SCIP-databasen for artikler/produkter, herunder legetøj, som indeholder mere end 0,1% af et stof fra Kandidatlisten. Læs mere om SCIP-databasen.

På Kemikalieagenturets (ECHA) hjemmeside kan du også følge med i, hvilke planer myndighederne i EU-landene har om at sætte nye stoffer på kandidatlisten eller indføre nye forbud eller nye harmoniserede klassificeringer af kemikalier. Du kan være på forkant med lovgivningen ved at følge med på agenturets hjemmeside.

Tjek altid nationale særregler

Selv om EU har en fælles kemikalielovgivning, er der nogle danske særregler, som du skal være opmærksom på. Det vil sige regler for kemikalier i legetøj, som kun gælder for Danmark. Det betyder, at det ikke er nok for dig at vide, at legetøjet lever op til europæisk lovgivning. Du skal også sikre dig, at det lever op til dansk lovgivning. 

Danmark har bl.a. skrappere regler end resten af EU for følgende kemikalier i legetøj:

Lovgivningen bliver løbende opdateret. Det er derfor vigtigt, at du holder øje med eventuelle ændringer – fx på Retsinformations hjemmeside.

Tilsvarende skal du være opmærksom på, at andre lande også kan have nationale særregler, som du skal være opmærksom på, hvis du vil sælge legetøj til andre EU-lande. I EU-Kommissionens vejledning til teknisk dokumentation kan du i bilag II se en tabel over nationale lovgivninger for kemikalier.

Du kan eventuelt også kontakte Erhvervsstyrelsens Indre Markeds Center, som yder gratis rådgivning til alle danske eksportvirksomheder.

EKSEMPLER PÅ REGLER, DER GÆLDER FOR NOGET LEGETØJ

Der er også nogle regler, der kun gælder for noget legetøj. Du kan her se et par eksempler på nogle af kravene til kemikalier, der gælder for særlige typer legetøj.

Du skal desuden være opmærksom på, at legetøjsreglerne også altid skal overholdes.

Regler for elektrisk og elektronisk legetøj

Elektrisk og elektronisk legetøj er omfattet af den såkaldte  RoHS-bekendtgørelse , som indeholder EU's regler for elektrisk og elektronisk udstyr. Det betyder bl.a., at der er en række skadelige stoffer, som er forbudt i legetøjet.

Elektrisk og elektronisk legetøj er også omfattet af  WEEE,  dvs. elskrotbekendtgørelsen. Det betyder bl.a., at elektrisk og elektronisk legetøj er ulovligt, hvis det ikke er mærket med et piktogram, der viser, at det ikke må smides i den almindelige skraldespand.

Der er også direktiver – og en særlig standard – der vedrører de ikke-kemiske forhold for elektrisk og elektronisk legetøj.  Læs mere.

Regler for kosmetisk legetøj

Hvis du fremstiller legetøj, der også er kosmetik, skal du opfylde de krav til indhold af stoffer og mærkning, der er for kosmetiske produkter. Kosmetisk legetøj er eksempelvis legetøjskosmetik til dukker eller fastelavnssminke.

Se kosmetikforordningen (den oprindelige version, så vær opmærksom på ændringer) og  kosmetikbekendtgørelsen.

Regler for legetøj, der har kontakt med fødevarer

Hvis du fremstiller kopper og bestik, der er beregnet til leg, skal du overholde reglerne for fødevarekontaktmaterialer.

Læs mere om reglerne på  Fødevarestyrelsens hjemmeside  og i  EU-Kommissionens vejledning til legetøjsdirektivet, bilag II.

Regler for legetøj, som er kemiske blandinger

Legetøj, som er kemiske blandinger, skal leve op til reglerne i CLP-forordningen, som indeholder regler for klassificering, mærkning og emballering. Legetøj, som er kemiske blandinger er fx sæbebobler, slim og fingermaling. Læs mere om CLP-reglerne.

HVORNÅR MÅ JEG SÆLGE MIT LEGETØJ?


Legetøj skal være sikkert

Hvis du er fabrikant, har du ansvar for at sikre, at legetøjet bliver konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med sikkerhedskravene  i legetøjsbekendtgørelsen.

Hvad skal jeg sørge for?

Hvad betyder det mere konkret?

Teknisk dokumentation

Du har pligt til at udarbejde teknisk dokumentation. Den skal leve op til en række krav for at dokumentere, at legetøjet opfylder de væsentlige sikkerhedskrav. Du kan se kravene til den tekniske dokumentation i bilag IV i legetøjsbekendtgørelsen.

Dokumentationen skal bl.a. altid indeholde en sikkerhedsvurdering. Sikkerhedsvurderingen er en analyse af de farer, legetøjet kan have, samt en vurdering af den potentielle eksponering for disse farer Læs mere om sikkerhedsvurdering i dette notat fra Sikkerhedsstyrelsen.

Du skal opbevare den tekniske dokumentation i 10 år efter, at det enkelte legetøjsprodukt er bragt i omsætning. 
Overensstemmelseserklæring

Du skal udarbejde en erklæring om, at legetøjet opfylder kravene i legetøjsbekendtgørelsen. Det kan du enten sikre ved at følge harmoniserede europæiske standarder, der dækker alle relevante aspekter ved legetøjet (selvcertificering) eller ved at få en prototype af legetøjet typegodkendt hos et bemyndiget organ (typegodkendelse).

Du har først ret til at udarbejde en overensstemmelseserklæring, når du har den tekniske dokumentation på plads. Og du må ikke bringe legetøjet i omsætning uden at have gennemført overensstemmelsesproceduren.

Du skal gemme erklæringen i 10 år efter, at legetøjet er bragt i omsætning.
CE-mærkning

Du kan sætte et CE-mærke på legetøjet, når det er dokumenteret, at sikkerhedskravene til legetøj er overholdt. Dette kan ske på et påhæftet mærkat eller på emballagen. CE-mærket skal være mindst 5 mm højt, synligt og letlæseligt.

Vær opmærksom på, at det er et lovkrav, at alt legetøj, der bliver solgt i EU- og EØS-lande, er CE-mærket. Det er ikke en frivillig mærkningsordning. 
Advarsler

Du skal sætte advarselsmærke på legetøjet, hvis der er særlige begrænsninger for at kunne bruge det sikkert – sikkert design bør dog altid gå forud for advarselsmærkning.

Advarsler skal være på dansk. For nogle legetøjstyper vil det fremgå af legetøjsbekendtgørelsen, hvilke advarsler som skal påsættes.

Hvis du vælger at følge en standard, så vil der også i denne kunne fremgå en række advarsler, som skal påsættes.

Andre advarsler kan være relevante. Det vil afhænge af det konkrete legetøjsprodukt. 

Fx kan druknefaren ved leg med vandlegetøj ikke fjernes 100 % gennem legetøjets konstruktion. Derfor skal personer, der fører opsyn med brugerne, informeres om, at legetøjet skal bruges på lavt vand og under opsyn af en voksen.

Du skal altid indlede en advarsel med ordet ”advarsel”. 
Identifikation

Du skal sætte et type-, parti-, serie- eller modelnummer eller lignende på legetøjet, så det er muligt at identificere det.

Dette skal sikre sporbarheden.
Navn og adresse

Du skal sætte jeres navn eller varemærke og jeres kontaktadresse på legetøjet. Det skal være en fysisk adresse. Det er ikke nok at oplyse jeres internetadresse.

Hvis der ikke er plads på selve legetøjet, kan du placere det på emballagen eller i et dokument, der følger med legetøjet, fx en instruktion.
Brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger  Du skal vedlægge brugsanvisning og sikkerhedsoplysning, hvis det er nødvendigt for sikker brug af legetøjet. Disse dokumenter skal være på dansk. 

Her kan du læse mere

I bilag III til legetøjsbekendtgørelsen kan du se, hvad en overensstemmelseserklæring skal indeholde, og i bilag IV finder du en samlet oversigt over, hvad den tekniske dokumentation skal indeholde.

EU-Kommissionens vejledning til teknisk dokumentation er en omfattende vejledning med bl.a. henvisninger til relevante standarder, eksempler og billeder på korrekt mærkning og forklaring af en sikkerhedsvurdering.

EU-Kommissionens vejledning til legetøjsdirektivet indeholder en omfattende vejledning med bl.a. henvisninger til relevante standarder, eksempler og billeder på korrekt mærkning og forklaring af en sikkerhedsvurdering.

Sikkerhedsstyrelsens notat om notat om sikkerhedsvurdering, som er en del af den tekniske dokumentation. 

The Blue Guide fra EU-Kommissionen. 

Siden er lavet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen

Blyregler og legetøj

Fra den 17. august 2016 blev praksis ændret i forhold til fortolkning og håndhævelse af blybekendtgørelsens regler i forbindelse med legetøj. Tidligere skulle legetøj opfylde reglerne i blybekendtgrelsen, men den ændrede praksis betyder, at blybekendtgørelsen ikke finder anvendelse på legetøj. Legetøj på det danske marked skal alene overholde reglerne om bly i legetøjsbekendtgørelsen.