Biocidforordningen kort fortalt

For at sikre, at biocider ikke udgør en uacceptabel risiko for mennesker, dyr og miljøet, er biocidområdet reguleret af fælleseuropæisk lovgivning i form af biocidforordningen (528/2012).

Forordningen om biocidholdige produkter vedrører markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter, som anvendes til beskyttelse af mennesker, dyr, materialer eller artikler mod skadegørere, såsom skadedyr eller bakterier, ved indvirkning af de aktive stoffer, der er indeholdt i det biocidholdige produkt.

Find biocidforordningen og tilhørende lovgivning på det europæiske kemikalieagentur ECHAs hjemmeside . Alle dokumenterne er på dansk.

Fra direktiv til forordning 

Biocidforordningen indfører både helt nye bestemmelser (se kolonnen ”Nyt”) og ændrer nogle af de eksisterende (se kolonnen ”Forandret”). En række af principperne fra den tidligere lovgivning videreføres dog også. 

To regelsæt indtil aktivstoffer er vurderet 

Indtil EU har vurderet alle aktivstoffer, vil en del biocidprodukter ikke være omfattet af godkendelsespligten. Det afhænger af, om aktivstoffet i produktet er godkendt, afvist eller under vurdering. I overgangsperioden vil nogle biocidprodukter også fortsat være omfattet af de gamle danske godkendelsesregler.

Læs om overgangsregler

Kun aktivstoffer, der indgår i EU’s revurderingsprogam, må bruges i biocidholdige produkter. En fortegnelse over disse stoffer findes i Bilag II, Del 1, til forordning nr. 1062/2014  om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012.

Som nogle af de væsentligste ændringer i biocidforordningen kan nævnes:

 • Det bliver nu muligt at få en samlet godkendelse af et biocidholdigt produkt, dvs. en godkendelse som gælder i alle EU-lande.  Læs mere .
 • Behandlede artikler er omfattet af reglerne. Artikler må kun være behandlet med aktivstoffer, som er godkendt i EU, og visse behandlede artikler skal mærkes.  Læs mere .
 • Den nye biocidforordning giver mindre problematiske biocidholdige produkter en nemmere og billigere vej til godkendelse. Disse produkter er nu omfattet af en forenklet godkendelsesprocedure, hvor godkendelsen gælder for hele EU. De godkendte mindre problematiske aktivstoffer findes på et særskilt bilag 1 til biocidforordningen.  Læs mere .
 • Den nuværende liste over optagne aktivstoffer, bilag I til biodid direktivet , bliver fremover til en elektronisk tilgængelig EU-liste over godkendte aktivstoffer.
 • Fremover kan en virksomhed lettere introducere et nyt biocidholdigt produkt på markedet, hvis det passer ind i en allerede godkendt familie af biocidholdige produkter. Ordningen erstatter det, der tidligere hed en rammeformulering.  Læs en kortfattet beskrivelse her .
 • EU-harmonisering af de gebyrer, som de enkelte medlemslande og ECHA opkræver. Både medlemsstaterne og ECHA opkræver gebyrer. Der er vedtaget en såkaldt implementeringsforordning, der udgør rammen for ECHAs gebyrer.  Læs mere .
 • Der vil være obligatorisk datadeling for data på hvirveldyr for at undgå unødige dyreforsøg.  Læs mere på ECHAs hjemmeside .
 • ECHA er nu en central spiller på biocidområdet i forhold til koordinering, dataadministration og vurdering på EU-plan. Eksempelvis hører godkendelsesordningen med EU-godkendelser under ECHA. Læs mere .
 • Al kommunikation mellem ansøgere, medlemsstaterne og Kommissionen vil fremover ske via en database, R4BP3, administreret af ECHA.  Læs mere .
 • Producenter og importører, der ikke er omfattet af vurderingsprogrammet af afktivstoffer i henhold til den tidligere lovgivning, skal nu indsende data eller LoA til Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA. Fra september 2015 må et biocidholdigt produkt kun markedsføres i EU  hvis det indeholder biocidaktivstoffer fra ECHAs liste over godkendte aktivstofleverandører.  Læs mere .

2000 produkter skal godkendes

EU-lovgivningen træder gradvis i kraft og får konsekvenser for store dele af industrien.

Fremover skal alle virksomheder, der markedsfører biocidholdige produkter, sørge for at få disse produkter godkendt af Miljøstyrelsen, en tilsvarende myndighed i et andet EU-land eller det europæiske kemikalieagentur, ECHA.

Ca. 300 biocidholdige produkter er i dag godkendt efter den hidtidige danske godkendelsesordning. Disse produkter skal have en ny godkendelse efter de nye regler.

Hertil kommer mange produkter, som ikke er omfattet af den hidtidige godkendelsesordning, skal nu også godkendes af Miljøstyrelsen. Efter de nye regler skal ca. 1.700 nye produkter have en godkendelse, deriblandt konserveringsmidler, bundmaling og desinfektionsmidler.

De mange nye produkttyper betyder, at en række virksomheder skal til at søge om godkendelse i takt med at EU godkender de aktivstoffer, der må bruges.

Det er ikke muligt at sige på forhånd, præcist hvornår EU godkender eller afviser bestemte aktivstoffer i de relevante produkttyper, og derfor bliver virksomhederne påvirket af reglerne i forskellige tempi.

Følg derfor selv med og sørg for at søge om godkendelse til tiden! Det kan få store konsekvenser, hvis tilladelserne ikke er i orden. Produktionsstop eller markedsføringsstop – midlertidigt eller permanent – kan blive resultatet.

Den, der markedsfører biocidproduktet i Danmark, har ansvaret for, at produktet er godkendt af Miljøstyrelsen. Det gælder, uanset om man er producent, importør eller distributør.

Råd og tips: Bliv biocidparat!

Den, der sælger eller importerer et biocidprodukt, har selv ansvaret for at få det godkendt. Den, der benytter et biocidprodukt i sin virksomhed, har ansvar for at sikre, at produktet er lovligt.

Hvordan skal man i praksis leve op til de forpligtelser? Disse tips og tricks er et  godt sted at begynde:

 1. Find ud af, om virksomheden importerer, forhandler eller benytter biocidholdige produkter. Der er 22 produkttyper at undersøge.
 2. Lav en oversigt over de biocidaktivstoffer og biocidholdige produkter, virksomheden fremstiller, importerer, sælger eller bruger.
 3. Følg med i EU’s godkendelse af aktivstoffer på EU’s hjemmeside, på Biocider eller ECHA's hjemmeside. De giver et overbilk over, hvilke aktivstoffer der kan forblive på markedet, hvilke der er på vej ud, og hvilke der fortsat er i færd med at blive vurderet.
 4. Skriven  status for hvert produkt: Er aktivstofferne godkendte eller under vurdering i EU? Er produkterne godkendt?
 5. Spørg virksomhedens leverandører om plan for godkendelse af produkterne efter biocidforordningen.
 6. Skal virksomheden selv søge om godkendelse for nogen af produkterne?
 7. Sørg for, at biocidholdige produkter er anmeldt til Produktregistret.
 8. Søg mere information hos brancheorganisationen, en rådgiver eller Miljøstyrelsen.