Overgangsbestemmelser - Hvad sker der indtil aktivstofferne er vurderet?

Som følge af biocidforordningen skal alle biocidholdige produkter som udgangspunkt godkendes, før de må importeres, sælges eller anvendes. Vi er i en overgangsperiode, indtil EU har vurderet alle aktivstoffer.

Biocidholdige produkter, der er på markedet i Danmark i dag, må fortsat markedsføres i Danmark efter danske regler, indtil EU har godkendt alle aktivstofferne i produktet. Når alle aktivstoffer i et produkt er godkendt, skal det godkendes efter biocidforordningen.

To ting skal være opfyldt, for at et biocidholdigt produkt er omfattet af overgangsordningen:

 • EU skal være ved at vurdere aktivstoffet i den pågældende produkttype, altså være en del af EU-Kommissionens revurderingsprogram. Der er i oktober 2014 udsendt en EU-forordning om dette program.
 • Produktet må kun indeholde aktivstoffer, der er godkendt efter biocidforordningen eller aktivstoffer under revurdering - i den relevante produkttype.

Alle biocidholdige produkter skal anmeldes til Produktregistret inden markedsføring.

I Danmark betyder de nationale regler, at det biocidholdige produkt skal være anmeldt til Produktregistret, der administreres af Arbejdstilsynet.

I Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen 9. juni 2021 §53 fremgår det ” Den, der er ansvarlig for salg i Danmark af et biocidholdigt produkt, der indeholder et aktivstof under revurdering, jf. biocidforordningens artikel 89, men hvor aktivstof og produkt ikke er godkendelsespligtigt efter § 68, skal foretage registrering i Arbejdstilsynets og Miljøstyrelsens register for stoffer og materialer (Produktregisteret)”. ” Hvis produktet som følge af anden lovgivning er anmeldelsespligtigt til Produktregistret og anmeldes herefter, er underretning efter stk. 1 ikke nødvendig.

Anmeldelsen sker igennem Arbejdstilsynets database.

Læs mere om anmeldelsespligt til produktregistret.

Dansk godkendelsesordning

Ca. 100 biocidholdige produkter er også omfattet af en dansk godkendelsesordning for biocidholdige produkter, der går tilbage til 1980. Biocidholdige produkter med aktivstoffer under revurdering skal fortsat godkendes efter disse regler, så længe EU er ved at vurdere aktivstofferne i produkterne. 

Biocidholdige produkter inden for følgende produkttyper og anvendelser skal godkendes:

 1. Træødelæggende svamp
 2. Algevækst
 3. Slimdannende organismer i papirmasse
 4. Kaniner, mus og rotter
 5. Følgende laverestående dyr:
  1. Utøj hos husdyr, herunder stuefugle.
  2. Tekstilskadedyr.
  3. Skadedyr i tømmer og træværk.
  4. Insekter, snegle, mider og lignende.
  5. Regnorme. 

En nærmere beskrivelse af godkendelsesområdet kan ses i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens §§ 14-17.

Hertil kommer, at desinfektionsmidler til brug på overflader, som kommer i kontakt med fødevarer, samt pattedypnings- og yveraftørringsmidler (produkttype 3 og 4), skal godkendes af Fødevarestyrelsen, før fødevareindustrien og landbruget må bruge dem.

Den danske godkendelsesordning fortsætter for de enkelte produkter, indtil der er truffet beslutning i EU om at optage (godkende) det eller de aktivstoffer, som indgår i produktet. Herefter skal produkterne godkendes efter biocidforordningen.

Miljøstyrelsen orienterer hver enkelt godkendelsesindehaver om ansøgningsfrister m.v., når aktivstofferne i virksomhedens produkt, som allerede bliver markedsført under den danske godkendelsesordning, går fra at være under vurdering til at være enten afviste eller godkendte.

Læs mere om  den danske godkendelsesordning.

Kontakt

Miljøstyrelsens biocidhelpdesk