Restaurering af ådale

Restaurering af ådale har til formål, at forbedre den økologiske tilstand og bidrage til at opfylde miljømålet for udvalgte vandområder (vandløbsstrækninger).

Ordningen om tilskud til Restaurering af ådale administreres af Landbrugsstyrelsen, og Miljøstyrelsen vurderer det natur- og miljøfaglige indhold af ansøgninger om tilskud til gennemførelse af projekter om restaurering af ådale på baggrund af fastsatte kriterier.

Kommuner kan søge om tilskud til Restaurering af ådale. Tilskudsordningen er EU-medfinansieret og dækker 100 procent af udgifterne til både tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser og til selve gennemførelsen af restaurering af ådale.

Hvilke projekter gives der tilskud til?

I indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-27, er der udpeget 10 vandområder med indsatsen ”Restaurering af ådale”.

Se liste over udpeget vandområder

En ansøgning om tilskud til et projekt om Restaurering af ådale kan indeholde et eller flere vandområder. Det gælder både for ansøgning om forundersøgelse og gennemførelse af projekter.

Hvad omfatter indsatsen?

Indsatsen skal gennemføres for de 10 vandområder, der er angivet med indsatsen ”Restaurering af ådale” i de gældende vandområdeplaner. 

Indsatsen indebærer en genskabelse af sammenhængen mellem vandløb og de vandløbsnære arealer gennem en restaurering af vandløbet og dets ådal. Indsatsen skal indeholde tiltag der sikrer en naturlig dynamik i vandløbet gennem fysisk genslyngning der sikrer vandløbets mulighed for at udvikle sig naturligt. Landbrugsdriften skal ekstensiveres, så der genskabes naturlig hydrologi i ådalen. Målet er at genskabe naturlige hydrologiske processer, der ikke er påvirket af menneskelig aktivitet. Landbrugsarealer der omfattes af projektet, vil efter projektets gennemførelse blive pålagt permanent tinglysning som naturarealer.

Indsatsen skal forbedre den økologiske tilstand og bidrage til at opfylde miljømålet for vandområderne. Endvidere vil indsatsen bidrage til at reducere udledningen af kvælstof og drivhusgasser, og evt. fosfor.

Ansøg

Ansøgningsrunden er åben i perioden fra 28. juni til den 30. september 2024.

Vejledninger, data, lovstof mv.

Kontakt

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til vandprojekter@mst.dk