Lister over mistænkte hormonforstyrrende stoffer

Der findes en række lister og databaser over mistænkte hormonforstyrrende stoffer og stoffer som er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Herunder kan du læse lidt mere om EDlists.org, EU-Kommissionens liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer, SIN-listen, TEDX-listen og US EDSP-listen

Edlists.org

Miljøstyrelsen har gennem flere år stået i spidsen for et projekt, som gør, at Danmark sammen med Belgien, Frankrig, Holland og Sverige, har lanceret en hjemmeside indeholdende lister over hormonforstyrrende stoffer.

Hjemmesiden giver et samlet overblik over hormonforstyrrende stoffer. Hjemmesiden indeholder således en liste (liste I) med alle de stoffer, som allerede er konkluderet som hormonforstyrrende i EU samt en liste over stoffer som er ved at blive undersøgt herfor (liste II).

Derudover indeholder hjemmesiden en liste III med stoffer som nationale myndigheder har vurderet for at have mulige hormonforstyrrende effekter, men for hvem der endnu ikke er nogen EU-regulering.

Besøg hjemmesiden

SIN-listen

SIN ( Substitute It Now!) listen er en database, der er udviklet af NGO’en ChemSec (det Internationale Kemikalie Sekretariat ).

SIN-listen består af kemikalier, der ifølge ChemSec opfylder EU-kriterierne for særligt problematiske stoffer i henhold til artikel 57 i REACH og derfor kan nomineres til Kandidatlisten. Der er  127 stoffer på SIN-listen på baggrund af mistanke om hormonforstyrrende effekter i mennesker og/eller miljø.

Læse mere om SIN-listen  (engelsk)

TEDX-listen

TEDX er en international non-profit organisation, der har som formål at samle og dele videnskabelig dokumentation for stoffer som virker hormonforstyrrende.

TEDX-listen over potentielt hormonforstyrrende stoffer er en database med kemikalier, der potentielt kan påvirke hormonsystemet. Formålet med TEDX-listen er at vise de kemikalier, hvor mindst én videnskabelig undersøgelse om hormonforstyrrende egenskaber er blevet offentliggjort, så forskere, lovgivere og offentligheden bliver informeret om denne viden. Som udgangspunkt bygger ​​TEDX-listen på to andre lister, samt yderligere ny forskning. Der er omkring 1.000 potentielt hormonforstyrrende stoffer på TEDX-listen.

Kemikalier kan søges frem efter kemiske navn, CAS-nummer eller efter kategorier baseret på anvendelser og kilder til kemikalierne. For hvert kemikalie på TEDX-listen er der en eller flere verificerede referencer, som er fra offentliggjort videnskabelig forskning, der påviser virkninger på hormonsystemet. Antallet af referencer som vises i TEDX-listen er blevet begrænset af praktiske årsager, og der kan derfor findes yderligere data for hvert stof.

Opdatering af TEDX listen, stoppede i 2019, men hjemmesiden kan tilgås indtil september 2022.

TEDX List of Potential Endocrine Disruptors (engelsk)

US EPA Endocrine Disruptor Screening Program (EDSP)

Den amerikanske miljøstyrelse (US EPA) har lavet EDSP-l isten over potentielt hormonforstyrrende stoffer. Dette dokument indeholder baggrundsoplysninger om kemikalier, der skal screenes og testes for hormonforstyrrende effekter samt en oversigt over de generelle principper, der anvendes til at evaluere metoderne til prioritering . US EPA har planer om at prioritere disse kemikalier på baggrund af overvejelser om fysisk-kemiske egenskaber og eksponering samt ved beregningsbaserede toksikologiske metoder. Disse metoder og værktøjer vil blive evalueret ved hjælp af OECD’s validerings principper .

Listen er senest blevet udgivet i november 2012 og opdateres, efterhånden som nye oplysninger bliver tilgængelige. EDSP-listen indeholder ca. 10.000 kemikalier , som er defineret under ” Food Quality Protection Act and the Safe Drinking Water Act” i 1996. Det forventes dog ikke, at alle disse kemikalier kommer til at undergå EDSP Niveau-1 screening.

Læs mere om EDSP