Er mit produkt lovligt?

Få overblik over kravene til dit biocidprodukt.

For at sikre et fortsat højt niveau af beskyttelse for mennesker og miljø og for at skabe ensartede regler i EU trådte biocidforordningen i kraft i hele EU pr. 1. september 2013. Forordningen etablerer flere fordele for EU's virksomheder, men lovgivningen strammes også på en række områder.

Du skal sikre, at dine produkter er lovlige at markedsføre. Der kan være produkter i omløb, som tidligere har været godkendt, men som nu er blevet ulovlige i takt med udrulningen af biocidforordningen. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og kan gribe ind for at standse ulovlige forhold. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked og/eller destrueres. Grovere eller gentagne overtrædelser af reglerne vil blive politianmeldt og kan straffes med bøde eller fængsel i indtil to år.

På denne side får du et overblik over krav, som dit biocidprodukt skal leve op til.

I tvivl om dit produkt er et biocidprodukt?

Hvilke krav skal dit produkt leve op til for at være lovligt?

Overordnet er der tre områder, der er afgørende for, om dit produkt er lovligt:

 1. Er biocidprodukt og aktivstoffer godkendte eller under godkendelse?
 2. Er leverandøren af aktivstoffet registreret på artikel 95-listen?
 3. Overholder produktet kravene til mærkning og markedsføring?

1. Er biocidprodukt og aktivstoffer godkendte eller under godkendelse?

Biocidforordningen har indført en vurdering af alle aktivstoffer, der bruges i biocidprodukter og behandlede artikler. For at være lovlige skal biocidproduktet indeholde aktivstoffer, der er godkendte eller under godkendelse til den specifikke produkttype. Dette gælder både aktivstoffer, biocidprodukter og behandlede artikler – dog skal behandlede artikler ikke have produktgodkendelser.

A) Er aktivstofferne godkendte under biocidforordningen?

Når aktivstofferne er godkendte, kan man søge om en produktgodkendelse hos Miljøstyrelsen. For nogle produkter kan det være relevant at ansøge om en midlertidig produktgodkendelse, før aktivstoffet er godkendt. Hvis dit produkt indeholder flere aktivstoffer, skal du først søge om produktgodkendelse, når alle aktivstofferne er godkendt

Hvis produktet allerede var på markedet, før aktivstoffet blev godkendt under biocidforordningen, skal der ansøges om en produktgodkendelse hos Miljøstyrelsen inden for en fastsat frist (normalt to år efter godkendelsen af aktivstoffet). Følgende gælder:

 • Hvis der er ansøgt om produktgodkendelse inden den fastsatte frist, er produktet lovligt at markedsføre, indtil ansøgningen er behandlet. Hvis ansøgningen om godkendelse afvises, skal salg og import af produktet standses senest 6 måneder efter afslaget.
 • Hvis der IKKE er ansøgt om produktgodkendelse inden den fastsatte frist, vil produktet være ulovligt at markedsføre seks måneder efter fristen. Produktet vil være ulovligt at anvende og besidde 12 måneder efter fristen.
 • Miljøstyrelsen kan ikke bevilge dispensation fra tidsfristerne, da de er bestemt i biocidforordningen.

B) Er godkendelsen af aktivstoffet resulteret i en afvisning?

Hvis vurderingen af aktivstoffet er resulteret i "ikke godkendt", kan du ikke få en produktgodkendelse til et biocidprodukt med det aktivstof inden for den pågældende produkttype. Hvis produktet var på markedet, før aktivstoffets godkendelse blev afvist, må du fortsat markedsføre produktet indtil den fastsatte frist for, hvornår produkter med aktivstoffet ikke længere må sælges, anvendes eller besiddes. Fristen er maksimalt 12 måneder.

C) Er et eller flere af aktivstofferne under godkendelse?

Hvis aktivstofferne er under vurdering, vil det tidligere danske regelsæt gælde, indtil aktivstoffet er godkendt. Der er to muligheder:

 • Produkter, der tidligere krævede godkendelse i Danmark, vil fortsat kræve godkendelse. Det kan indebære, at der skal søges om produktgodkendelse hos Miljøstyrelsen under den danske overgangsordning eller hos Fødevarestyrelsen.
 • Produkter, der IKKE tidligere krævede godkendelse i Danmark, vil IKKE kræve godkendelse, så længe aktivstofferne fortsat er under godkendelse. Hvis dette er tilfældet, skal produktet være optaget i produktregistret, og leverandøren af aktivstoffet skal være registreret på artikel 95-listen (se mere herunder). Hold øje med, hvornår vurderingen af dit aktivstof foreligger!

D) Er biocidproduktet godkendt under biocidforordningen

Hvis produktet har en produktgodkendelse, er det lovligt at markedsføre, besidde og anvende. Der kan dog være særlige betingelser knyttet til produktet, som skal overholdes for at produktet er lovligt.

E) Er biocidproduktet under godkendelse?

Det er ulovligt at markedsføre og anvende biocidprodukter, som er under godkendelse, medmindre der gælder en overgangsordning for produktet. Se mere om overgangsordningerne under punkt A, B og C herover. Miljøstyrelsen kan ikke bevilge dispensation fra dette, da det er bestemt i biocidforordningen.

2. Er leverandøren af aktivstoffet registreret på artikel 95-listen?

Dette gælder både aktivstoffer, biocidprodukter og behandlede artikler. Det er et krav, at der benyttes en aktivstofleverandør fra EU, som er registreret på artikel 95-listen. Uanset hvor du er i værdikæden, er det ulovligt at gøre produkter tilgængelige på det danske marked, som indeholder aktivstoffer fra leverandører, der ikke står på listen.

Der er forskellige måder at overholde kravet på. Hvis du køber aktivstoffer eller biocidprodukter af andre, kan du overholde kravet ved at få en erklæring fra din leverandør om, at producenten af aktivstoffet er på artikel 95-listen.

Hvis produktet er godkendt under den forenklede godkendelsesprocedure, behøver leverandøren af aktivstoffet ikke være registreret på artikel 95-listen. Denne undtagelse gælder dog ikke aktivstoffer i kategori 6.

Er leverandøren af aktivstoffet registreret på artikel 95-listen?

Find mere information om artikel 95 her:

3. Overholder produktet kravene til mærkning og markedsføring?

Dette gælder både aktivstoffer, biocidprodukter og behandlede artikler. Biocidforordningen stiller krav til, hvordan aktivstoffer, biocidprodukter og behandlede artikler må mærkes og markedsføres. Eksempelvis er det lovpligtigt at mærke behandlede artikler, der markedsføres med egenskaber som fx "lugtfri", "anti-bakteriel", "anti-skimmel", "mugafvisende" eller lignende. Mærkningen skal være synlig og letforståelig for forbrugerne.

Biocidprodukter må under ingen omstændigheder markedsføres med egenskaber som fx "lavrisikoprodukt", "ikke giftig", "uskadelig", "naturlig", "miljøvenlig", "dyrevenlig" eller lignende.

Hvis produktet er godkendt under den forenklede godkendelsesprocedure, behøver leverandøren af aktivstoffet ikke være registreret på artikel 95-listen. Denne undtagelse gælder dog ikke aktivstoffer i kategori 6.

Overholder produktet kravene til mærkning og markedsføring?

Find mere information om mærkning og markedsføring her:

Sanktioner ved brud på reglerne

Det kan have alvorlige konsekvenser at bryde reglerne. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og kan gribe ind for at standse ulovlige forhold. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked og/eller destrueres. Grovere eller gentagne overtrædelser af reglerne vil blive politianmeldt og kan straffes med bøde eller fængsel i indtil to år.

Vigtig information

Følgende produkter er ikke lovlige at markedsføre i Danmark eller EU:

 1. Produkter der skal være godkendt, men som ikke er godkendt på grund af manglende ansøgning om godkendelse eller en afvist ansøgning om godkendelse.
 2. Produkter indeholdende aktivstoffer fra en leverandør, som ikke er på artikel 95-listen.
 3. Produkter indeholdende aktivstoffer, som ikke er godkendt til den relevante anvendelse jf. produkttypen.
 4. Produkter indeholdende aktivstoffer, som ikke er godkendt på grund af en afvist ansøgning om godkendelse.