Klassificering og mærkning af biocider

Biocidholdige produkter skal være mærket efter CLP-reglerne for klassificering, mærkning og emballering

Også virksomheder, der fremstiller, importerer eller sælger biocider (biocidholdige produkter), skal fremover klassificere og mærke produkterne efter CLP-forordningen (Forordning (EF) nr. 1272/2008). De gamle orange faresymboler udgår helt og erstattes af CLP forordningens rød-hvide farepiktogrammer.

Virksomheden er ansvarlig for korrekt mærkning og emballering

Biocidholdige produkter skal klassificeres og mærkes og tillige forsynes med de ekstra oplysninger, der fremgår af biocidforordningens artikel 69. Læs nedenfor om hvem, der skal foretage klassificering og (om)mærkning, samt hvilke krav til emballering, der er fastlagt i lovgivningen.   

Krav til emballering af biocidholdige produkter fremgår af Biocidforordningen og CLP forordningen. Ifølge Biocidforordningens artikel 69, stik 1 del 2, skal produkter, som kan forveksles med fødevarer, herunder drikkevarer eller foder, emballeres således, at sandsynligheden for forveksling mindskes mest muligt. Hvis de er tilgængelige for offentligheden, skal de indeholde bestanddele, der nedsætter risikoen for indtagelse, og de må navnlig ikke virke attraktive for børn.

Det fremgår af CLP forordningens art 4, stk. 4, at hvis et stof eller blanding klassificeres som farligt, skal leverandører sikre, at det/den mærkes og emballeres i overensstemmelse med afsnit III og IV, før stoffet eller blandingen markedsføres. Ifølge art. 35 stk. 2, må emballage, som indeholder et farligt stof eller en farlig blanding, der leveres til offentligheden, hverken have en form eller design, der med sandsynlighed vil tiltrække eller vække børns aktive nysgerrighed eller vildlede forbrugerne, eller have lignede fremtoning eller et design, der anvendes til levnedsmidler eller dyrfoder eller lægemidler eller kosmetiske midler, som vildleder forbrugerne.

Læs mere om CLP forordningens krav til emballering.

Både nye og eksisterende produkter skal klassificeres og mærkes.

Alle klassificerede biocidholdige produkter, som sælges efter d. 1. juni 2015, skal være forsynet med CLP-mærkning på etiketter og i sikkerhedsdatablade. 

De produkter, der allerede var pakket og klare på markedet med den gamle mærkning før 1. juni 2015, må dog stadig distribueres og sælges frem til d. 1. juni 2017. Efter denne dato må ingen produkter med gammel faremærkning være på markedet. 

Produkter godkendt efter biocidforordningen

Produkter, der er godkendt efter biocidforordningen, skal klassificeres, mærkes og emballeres efter reglerne i biocidforordningens artikel 69.

Biocidholdige produkter, som er godkendt under biocidforordningen efter de gamle klassificeringsregler, skal have ændret klassificering og mærkning, så den følger CLP-forordningens bestemmelser. Denne ændring påhviler godkendelsens indehaver, og ændringen skal meddeles til Miljøstyrelsen via R4BP senest tolv måneder efter at den er gennemført. Miljøstyrelsen har derefter 30 dage til at reagere, hvis styrelsen er uenig i ændringen.

Produkter godkendt under hidtidig dansk national ordning

Hvis det biocidholdige produkt er godkendt under den hidtidige danske nationale godkendelsesordning (den såkaldte overgangsordning), og aktivstoffet endnu ikke er godkendt efter biocidforordningen, skal produktet klassificeres, mærkes og emballeres efter artikel 69 i biocidforordningen.

Etiketten skal fortsat godkendes af Miljøstyrelsen. Dermed kan en omklassificering under overgangsordningen ikke meddeles efterfølgende, men skal indsendes til Miljøstyrelsen til godkendelse.

Andre biocidholdige produkter

Biocidholdige produkter, hvor aktivstoffet endnu ikke er godkendt under biocidforordningen og som ikke er omfattet af den danske nationale godkendelsesordning, skal  opfylde kravene i biocidforordningens artikel 69, jf. §10 i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. De nye oplysninger skal meddeles til Produktregistret. Dette ansvar påhviler den, der gør produktet tilgængeligt på det danske marked.

Reglerne kan findes her

Miljøstyrelsens biocidhelpdesk