Database for bekæmpelsesmidler

I Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase finder du oplysninger om bekæmpelsesmidler – både sprøjtemidler og hverdagsgifte (pesticider og biocidholdige produkter). Databasen omfatter de midler (produkter), der i dag er godkendt til markedsføring i Danmark. Databasen omfatter også midler, der tidligere har været godkendt i Danmark. Du må i Danmark kun importere, sælge og anvende de midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Midler, der i dag er godkendt, har status ”produkt godkendt”. Midler, der ikke længere er godkendt, har status ”produkt afmeldt”, ”produkt afslået” eller ”produkt udløbet”. Vær opmærksom på, at midler med alle fire typer af status kommer frem på listen, hvis du søger uden specifikt at vælge en enkelt af dem i søgelisten.

Særlige kommentarer til oplysninger i databasen

  • Etiket og brugsanvisning
  • Afviklingsfrister og forbudte bekæmpelsesmidler
  • Mikrobiologiske midler
  • Klassificering
  • Produktgrupper og produkttyper
  • Godkendelsestype
  • Bruger

Etiket og brugsanvisning

For de forskellige godkendte midler kan du se den gældende etiket, såfremt en etiket er godkendt af Miljøstyrelsen (for biocider gælder særlige regler for godkendelse af etiketter – se merenederst på siden her). Du åbner etiketten for de godkendte midler ved at trykke på ikonet ud for ”Etiket & brugsanvisning”. Dette punkt fremgår umiddelbart efter punktet ”produktstatus”, hvis der forefindes en etiket i databasen.

For midler, der ikke har en etiket i databasen, vil ”etiket & brugsanvisning” samt ikonet slet ikke fremgå. Brugsanvisninger for produkters mindre anvendelse finder du, når du har ”foldet” hovedproduktet ud. Du folder produktoplysninger ud ved at trykke på det store ”+” ud for produktnavnet. Hvis der er knyttet en mindre anvendelse til et produkt vises tabellen ”mindre anvendelse”. Ud for hver mindre anvendelse, der har en brugsanvisning, vil der være vist ikonet ”download”. Tryk på dette ikon og brugsanvisning åbner. Brugsanvisninger til mindre anvendelser findes kun for godkendte midler, der er givet efter pesticidforordningen trådte i kraft den 14. juni 2011.

Afviklingsfrister og forbudte bekæmpelsesmidler

Du skal være opmærksom på, at nogle af de midler, der ikke længere er godkendt, stadig må sælges i detailleddet eller besiddes og anvendes af brugeren. Dette gælder i en periode efter, at godkendelsen er ophørt inden for de såkaldte afviklingsfrister. Der er to typer af afviklingsfrister: ”frist for salg i detailled” og ”frist for anvendelse og besiddelse”.

Der er et samlet overblik over afviklingsfrister i stofbekendtgørelsens bilag 3. Se linket til denne bekendtgørelse længere nede på denne side. Hvis der er forskel på afviklingsfrister i databaserne og i stofbekendtgørelsen, gælder stofbekendtgørelsens frister.

Midler, hvor godkendelsen er ophørt før 2016, har ikke nødvendigvis måtte markedsføres i Danmark, da de var godkendte. Markedsføring har for nogle midler været betinget af, at en etiket har været godkendt af Miljøstyrelsen. Fremsøger du derfor et middel, hvor godkendelsen er ophørt inden 2016, kan du ikke være sikker på, at midlet har måttet markedsføres i Danmark. For midler, hvor godkendelsen er ophørt i 2016 eller senere, vil listen over ikke længere godkendte midler til gengæld udelukkende indeholde midler, der har måttet markedsføres i Danmark.

Mikrobiologiske midler

Du kan fremsøge en liste over mikrobiologiske midler ved at søge på aktivstoftypen ”Mikrobiologisk”.

Klassificering

For midler, der er CLP klassificeret, kan du se H-sætningerne. Miljøstyrelsen arbejder på at få tilføjet fareklasser, kategorikoder og signalord for disse midler, og registreringen er således ikke fyldestgørende.

Produktgrupper og produkttyper

For biocider kan et middel være godkendt efter forskellige regelsæt. Det bevirker, at der findes to forskellige grupperinger af midlerne. Hvis du f.eks. ønsker en fuldstændig liste over ”rottemidler” skal du fremsøge midler, der tilhører den biocidproduktgruppe, der omfatter rottemidler samt produkttypen, der omfatter rottemidler.

Om forbudte bekæmpelsesmidler

Sprøjtemidler, der udgår af markedet, bliver opført på bilag 3 i den såkaldte "stofbekendtgørelse", hvor man også kan se fristerne for, hvornår man skal holde op med sælge, bruge og opbevare midlet. 

Bilag 3 i stofbekendtgørelsen  giver overblik over afviklingsfrister for alle sprøjtemidler, der ikke længere er godkendt.

Fristerne gælder kun for de specifikke registreringsnumre, der er nævnt i bilagene, og ikke for andre midler med identiske navne og aktivstoffer.

Produkter, der er godkendt efter biocidforordningen, får ikke godkendt etiketten

Er produktet godkendt efter biocidforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter), skal etiketten ikke godkendes særskilt af Miljøstyrelsen.

En virksomhed, der vil sælge eller distribuere et biocidholdigt produkt, har efter biocidforordningen pligt til selv at klassificere dette efter CLP (den europæiske forordning for klassificering og mærkning af kemiske produkter) inden markedsføring af produktet, jf. CLP artikel 4, stk. 1. Godkendelsens indehaver har også pligt til at give de oplysninger, der fremgår af artikel 69 i biocidforordningen.

Der ud over vil Miljøstyrelsen normalt stille særlige krav til oplysninger på etiketten.