Naturnationalparker på land

I juni 2020 indgik regeringen en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at igangsætte forberedelsen af naturnationalparker i Danmark.

Henover de næste år skal Miljøstyrelsen behandle en række ansøgninger om etablering af naturnationalparker. Nedenfor kan ses de afgørelser som Miljøstyrelsen på nuværende har meddelt til etablering af naturnationalparker. 

Tilladelser til etablering

I naturnationalparkerne forvaltes områderne med natur og biodiversitet som hovedhensyn med henblik på, at naturen så vidt muligt skal kunne udvikle sig på egne præmisser. Områderne friholdes derfor for skov- og landbrugsproduktion, bortset fra særlige forvaltningstiltag af hensyn til naturen og biodiversiteten, ligesom landbrugsproduktion i henhold til en eksisterende aftale vil kunne fortsætte i opsigelsesperioden eller i tilfælde af uopsigelighed indtil aftalens udløb.

Med henblik på at igangsætte de naturlige processer og dynamikker etableres der helårsgræsning med brug af forskellige planteædende pattedyr. Den naturlige hydrologi genoprettes og mængden af dødt ved øges gennem veteranisering og fældning af træer for at nedbryde den ensartede skovopbygning - og dermed fremskyndes den biodiversitetsmæssige udvikling. Desuden tilbageføres en del af arealerne til et mere naturligt udgangspunkt, f.eks. ved at fjerne oversøiske træarter og nedbringe arealet med europæiske træarter, der ikke er hjemmehørende i Danmark. Desuden bekæmpes invasive arter.

Naturnationalpark Gribskov