Forespørgselsordning om beskyttede naturtyper (§ 3-status)

X Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministrationen

1. juli 2006 

1. udgave

Forespørgselsordningen om beskyttede naturtyper (§ 3-status)N-4

Procedurebeskrivelse

 


1 Formål

At sikre,

 • at sager behandles på et ensartet grundlag i overensstemmelse med gældende kvalitetsmålsætning og -politikker, og
 • at naturbeskyttelseslovens forespørgselsordning administreres i overensstemmelse med lovgrundlag og på grundlag af gældende praksis

2 Gyldighedsområde 
Naturbeskyttelseslovens forespørgselsordning vedrørende § 3, jf. bekendtgørelse om beskyttede naturtyper. 
Ifølge bekendtgørelse om beskyttede naturtyper skal kommunen inden 4 uger efter anmodning fra offentlige myndigheder, berørte ejere, brugere m.v. give oplysning om, hvorvidt en bestemt foranstaltning, areal, sø eller vandløb er omfattet af beskyttelsesordningen. 
Meddelelse om § 3-status vil ofte blive givet i forbindelse med anden sagsbehandling, hvor det forudsættes, at § 3-status er endeligt fastslået. Det kan fx være i forbindelse med sager vedrørende VVM, indgåelse af aftaler om miljøvenligt jordbrug (MVJ), ved dispensationer fra fredninger, ved anmeldelse af udyrkede arealer eller i ansøgninger om indgreb i beskyttede områder.


3 Ansvar 
Sagen tildeles en ansvarlig sagsbehandler (AS). Kompetencekrav til AS (evt. suppleret med vejleder/team) er fastlagt i procedure for kompetencestyring og eventuelle yderligere lokale retningslinjer. 
(Ansvarsfordelingen mellem faggrupper og mellem relevante organisatoriske niveauer kan kun fastlægges endeligt, når standardproceduren implementeres lokalt.)


4 Fremgangsmåde

 4.1 
Sagen journaliseres

4.2 
Sagen gennemgås, og der søges oplysninger om fx:

 • lokalisering/stedfæstelse, og
 • tidligere sager (især MVJ- og andre plejeaftaler, dispensationer i hhv. fredninger og beskyttede områder)

4.3 Søgning på GIS-temaer eller tilsvarende:

 • § 3 registrering
 • zonestatus efter planloven (nuværende og pr. 1. juli 1992)
 • gennemgang af luftfotos med henblik på afklaring af driftshistorie og arealstørrelse.

 4.4 
Er sagen ikke tilstrækkelig oplyst efter en umiddelbar vurdering, anmodes om yderligere oplysninger hos ansøger, ejer mv.

 4.5 
Det vurderes, om der er behov for besigtigelse/møde. Ved besigtigelse/møde kan følgende oplysninger evt. registreres:

 • naturtyper og deres afgrænsning,
 • nuværende og tidligere udnyttelse/drift/pleje,
 • tilstand,
 • omgivelser, jordbund og fugtighedsforhold, og
 • artslister for relevante arter af flora og fauna (se vejledning om registrering af beskyttede naturtyper).

4.6 
Partshøring i nødvendigt omfang

 4.7 
Sagen vurderes på baggrund af lovgivning og vejledninger:

Administrationsgrundlag:

 • naturbeskyttelsesloven,
 • bekendtgørelse om beskyttede naturtyper,
 • vejledning om naturbeskyttelsesloven,
 • vejledning om registrering af beskyttede naturtyper,
 • vejledning om udsætning af fisk, krebs og bløddyr,
 • domme og nævnsafgørelser (se tidligere nævnsafgørelser),
 • udtalelser fra daværende Skov- og Naturstyrelsen (se "Nyt om § 3 og § 4", SNS),
 • bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder med tilknyttet vejledning,
 • evt. retningslinier i planlægningen mv., og
 • evt. intern administrationspraksis

Områder, som botanisk og strukturelt opfylder betingelserne for beskyttede naturtyper, kan være omfattet af undtagelsesbestemmelserne i bekendtgørelse om beskyttede naturtyper, hvis de pr. 1. juli 1992 ligger i byzone eller sommerhusområde eller er dannet som følge af en plejeaftale eller lignende med det offentlige.

 4.8 
Der sendes evt. en foreløbig vurdering til ansøger med henblik på bemærkninger.

 4.9 
Meddelelse om §3-status sendes til ansøger. 
Kommunens meddelelse om § 3-status er en tilkendegivelse og ikke en afgørelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet har imidlertid anlagt en praksis, hvorefter nævnet realitetsbehandler klager over § 3-meddelelser, der alene indeholder en vurdering af, om et areal er omfattet af § 3. Der er 4 ugers klagefrist, men kun lodsejer kan ifølge nævnets praksis klage over meddelelsen, og der skal ikke ske underretning af andre.

 4.10 
Modtages klage fra lodsejer, fremsendes afgørelsen med klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.


 5 Bilag 

Nedenstående er ikke en del af de af Miljøministeriet udarbejdede procedurer til brug for indførelse af et kvalitetsstyringssystem i kommunerne. Paradigmaer, tjeklister m.m. som kommuner og amter har bidraget med til hjemmesiden, står alene for disses regning. Det bemærkes af bilagsoversigten ikke omfatter alle relevante regler.


Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper

Vejledning om naturbeskyttelsesloven

Vejledning om registrering af beskyttede naturtyper

Vejledning om udsætning af fisk, krebs og bløddyr

Domme og nævnsafgørelser (se tidligere nævnsafgørelser)

Udtalelser fra daværende Skov- og Naturstyrelsen (Nyt om § 3 og § 4", SNS)

Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale Naturbeskyttelsesområder, med tilknyttet vejledning

Reglerne kan findes på  www.retsinfo.dk


 6 Relaterede procedurer

Procedure for dokumentstyring. 
Procedure for styring af registreringer, herunder sagsakter. 
Procedure for kompetencestyring. 
Procedure for afvigelser, afhjælpende og korrigerende handlinger. 
Procedure for ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af systemets funktion. 
Procedure for den systemansvarliges opgavevaretagelse.