Grænseoverskridende påvirkninger: Espoo-konventionen og SEA-protokollen

Espoo-konventionen og SEA-protokollen handler om miljøvurdering af grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Hvis konkrete projekter eller planer/programmer kan forventes at medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, træder konventionen og protokollen i kraft.

Formålet med Espoo-konventionen (vedr. projekter) og SEA-protokollen (vedr. planer/programmer) er at mindske påtænkte aktiviteters grænseoverskridende skadevirkninger på miljøet. Konventionen og protokollen indeholder derfor bestemmelser om miljøvurdering af de grænseoverskridende miljøpåvirkninger, høring af offentligheden, berørte myndigheder og interesseorganisationer og gennemførelse af samråd mellem de implicerede lande for at forhindre, mindske og overvåge mærkbare skadevirkninger på miljøet på tværs af landegrænserne. Ved en Espoo-høring får offentligheden samt berørte myndigheder og interesseorganisationer i alle de områder, der må antages at blive berørt af en påtænkt plan, program eller projekt mulighed for at deltage i processen om vurdering af planen, programmet og/eller projektets miljøpåvirkninger, det vil sige også områder beliggende i andre lande.

Point of Contact (PoC)

I Danmark er Miljøstyrelsen ansvarlig myndighed for Espoo-konventionen. Der er én national kontaktperson (Point of Contact, PoC) pr. land, som er ansvarlig for samarbejdet med de øvrige Espoo-lande. For spørgsmål og yderligere vejledning kan du kontakte Miljøstyrelsens Espoo-team på espoo@mst.dk.

Information til nabostater

Information til berørte nabostater bør ske så tidligt som muligt, og eventuelle høringer i de berørte lande skal ske samtidig med høringer i Danmark. Derfor skal den ansvarlige miljøvurderingsmyndighed henvende sig til Miljøstyrelsen så tidligt i processen som muligt, hvis der kan antages at være grænseoverskridende effekter forbundet med en plan, et program eller et konkret projekt. Miljøstyrelsen vil herefter hjælpe med at formidle den videre kontakt til de berørte lande.

Espoo-sager, hvor Danmark høres som berørt land: Annoncering af Espoo-sager

Lovgivning

I EU er Espoo-konventionen (Konvention af 25. februar 1991 om vur­dering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne) og SEA-protokollen indarbejdet i VVM- og Miljøvurderingsdirektivet, og dernæst i miljøvurderingslovens kapitel 15. Konventionen og protokollen forpligter parterne til at underrette og høre berørte lande og gennemføre miljøvurderinger på tværs af landegrænserne.

Ofte stillede spørgsmål

Skabeloner

Her kan du finde udkast til forskellige brevskabeloner (er under udarbejdelse).

Informationsbrev 
Tidlig information om et plan/projekt.

Notifikationsbrev 
Information om plan/projekt samt idefasehøring.

Konsultationsbrev
Information om 2. offentlige høring.

Information om endelig vedtagelse af en plan/projekt

Nyttige links

VVM- og Miljøvurderingsdirektivet

Espoo-konventionen

Projekter med grænseoverskridende påvirkninger.

SEA-protokol til Espoo-konventionen

Planer/programmer med grænseoverskridende påvirkninger.

Vejledning om Espoo-konventionen