Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)

Status Sidste revision
BAT-konklusioner offentliggjort  2017

BAT-konklusionerne for intensivt opdræt af fjerkræ og svin blev offentliggjort d. 21. februar 2017, og de berørte virksomheder skal nu have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår om senest fire år. Det betyder at revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer skal være gennemført så de nye vilkår overholdes inden d. 21. februar 2021.

""

Foto: Colourbox

BAT konklusioner

En gennemførelsesretsakt, der fastsætter BAT-konklusioner for industrien kan ses her .

Ingen BAT-tjekliste

I stedet for en BAT tjekliste, som findes for andre sektorer, bliver husdyrgodkendelse.dk tilpasset BAT-konklusionerne.

BREF-dokument

Det reviderede BREF-dokument blev offentliggjort den 21.juli 2017.

Anvendelsesområde

BAT-konklusionerne vedrører de aktiviteter, som er anført i punkt 6.6 i bilag I til Godkendelsesbekendtgørelsen (som er identisk med bilag I til direktiv 2010/75/EU), dvs.

6.6. Intensivt opdræt af fjerkræ eller svin:

a) hvor der er flere end 40 000 pladser til fjerkræ

b) hvor der er flere end 2 000 pladser til fedesvin (over 30 kg), eller

c) hvor der er flere end 750 pladser til søer. Disse BAT-konklusioner omfatter navnlig følgende processer og aktiviteter på husdyrbruget:

— ernæringsmæssig styring af fjerkræ og svin

— håndtering af foder (formaling, blanding og opbevaring)

— opdræt (opstaldning) af fjerkræ og svin

— opsamling og opbevaring af husdyrgødning

— forarbejdning af husdyrgødning

— udbringning af husdyrgødning

— opbevaring af døde dyr.

Se en nærmere beskrivelse af de omfattede aktiviteter i BAT-konklusionerne.