Disse 15 steder var også nomineret

Hanstholm Vildtreservat

Den største samlede klithede i Danmark. Et fristed for den vilde fauna. Hanstholmreservatet ligger mellem Klitmøller og Hanstholm og er en del af Danmarks første Nationalpark – Nationalpark Thy.

"En efterårsdag øverst på den gamle kystskrænt med panoramaudsigt over klitheden, hvor flokke af krondyr er samlet mellem kærene, og hjortene brøler på skift ud over landskabet – da føler man sig henført til Afrikas berømte Serengéti-slette, 7000 km borte. Intet andet sted i Danmark kan man opleve kronvildt på den måde. Hundreder af gæs raster ved de fjerne hedesøer på deres trækruter, og i marts og april trompeterer tranerne neden for fugletårnet på skrænten. Mere storladent bliver det ikke."

Flemming Rune, medlem af juryen

 

Råbjerg Mose

Det havskabte rimme-dobbe landskab nær Ålbæk Bugt er et enestående hedemoseområde - også på europæisk plan. Områdets mange volde er tidligere tiders revler.

"Råbjerg Mose er bare vild! Den er ikke kendt af særlig mange mennesker, men er en af de naturperler, som virkelig viser, hvor vild og fantastisk den danske natur kan være. Hedemosen med de gamle revler betegnes ofte som eksempel på ægte dansk vildnis – og når man er der, passer beskrivelsen perfekt. Trompeterende traner, spillende dobbeltbekkasiner og et mylder af blomster og insekter giver en stemning, som for mange vil synes fuldstændig ”udansk”. Men det er det ikke. Det er bare vildt, vådt og vidunderligt dansk!"

Sebastian Klein, medlem af juryen

 

Vejlerne

Det store naturområde på grænsen mellem Thy og Han Herred var oprindeligt to fjordarme forsøgt inddæmmet til landbrugsjord i 1800-tallet. I dag består vejlerne af søer, strandenge og udstrakte rørskove.

"Vejlerne er Nordeuropas største fuglereservat. Her finder man de største sammenhængende rørskovområder i Skandinavien – og tillige en vildskab og en natur, som er uden sidestykke herhjemme. De vidtstrakte vådområder huser enorme mængder af fugle. Skestorken, som ligner noget fra en Monty Python-film, er fast inventar på engområderne i sommerhalvåret, og den generte rørdrum afslører sin hyppighed ved at udstøde sin mystiske pauken fra de mange vældige rørskove. Og når vandrefalken jager rundt med vadefugle og ænder eller havørnen skræmmer livet af de gigantiske gåseflokke, får man naturens drama serveret."

Sebastian Klein, medlem af juryen

 

Anholt

På Anholt midt i Kattegat findes et bakket morænelandskab, hvoraf størstedelen er af ørkenlignende karakter med klitter og strandvolde. Langs Anholts kyster yngler både spættet sæl og gråsæl.

"På bakkerne mod vest kan du i ro og mag nyde synet af hele øen og af Kattegat blandt vilde blomster og sjældne planter. Og på Totten, Anholts nordøstligste spids, finder du sælreservatet, hvor du kan observere gråsæl og spættet sæl fra land. Størstedelen af øen består af Ørkenen, som er noget helt særligt. Det skyldes, at strandsletten med lavheden ikke har været opdyrket, siden den opstod efter istiden for 10.000 år siden. Anholt er desuden kendt for sine kolonier af ynglende fugle."

Dorte Dalgaard, medlem af juryen

 

Borresø – Silkeborgsøerne

Søhøjlandet i Midtjylland udgør det højest liggende område i Danmark med den største tæthed af søer – heriblandt Borresø. Bakkelandskabet omkring søerne er karakteriseret af store skove, heder og enge.

"Jamen, hvor skal man begynde? Silkeborgsøerne og Gudenåen, som forbinder dem, føles nogle gange som regnskov med al den grønne frodighed, andre gange føler man sig hensat til en svensk skovsø. Insekterne svirrer, småfuglene synger, og man kan i kano være heldig at se den farvestrålende isfugl, som kun findes ved rent vand, for den bruger synet til at udse sig de fisk, den dykker efter. I den mest lavvandede del af søerne ligger fire små øer, tilsammen kaldet Paradisøerne, og det er vitterlig den skæreste idyl."

Susanne Sayers, medlem af juryen

 

Filsø

For tusinde år siden lå her en af Danmarks største søer. For 50 år siden var den næsten forsvundet. De seneste ti år er en stor del naturgenoprettet.

"Filsø er et enestående eksempel på succesfuld naturgenopretning og viser os, hvor hurtigt naturen kan vende tilbage hvis den får lov. Filsø har atter fået et meget rigt fugleliv, og den har haft en forbløffende succes hvad angår genopdukken af vandplanter; i dag er den Danmarks rigeste sø, hvad vandplanter angår med over 50 arter. Blandt disse er der mange sjældne og ganske særligt den smukke søpryd, som dukkede op efter ikke at have været set herhjemme siden 1975. Engene omkring Filsø var landets sidste levested for vor største og smukkeste dagsommerfugl svalehale."

Maria Reumert Gjerding, medlem af juryen

 

Fyns Hoved

Et småbakket kystnært overdrevslandskab med moræneknolde, en fliget kystlinje og havet omkring. Fyns nordligste punkt som med sin placering skiller Kattegat og Storebælt.

"Fyns nordspids ud i Kattegat er bare et utrolig smukt sted. Her regner det mindre, og solen skinner mere end i resten af Danmark. Det særlige lys har haft en magisk virkning på mange malere, ikke mindst naturmaleren Johannes Larsen. Her stortrives padder og krybdyr, fuglesangen lyder smukkere end de fleste andre steder, sommerfuglene sværmer, og sjældne 'Storebælts-planter' blomstrer. Det tog et par generationer at få det hele fredet, men man nåede det."

Flemming Rune, medlem af juryen

 

Vejle Ådal

Den sidste istid har skabt tunneldalen omkring Vejle. Plante- og dyrelivet er rigt og den truede birkemus trives blandt andet i området.

"Vejle Ådal er et morænelandskab og tunneldalen er Østjyllands største og mest markante ådal. Fra Vejlefjord og op igennem dalen kan man finde en blandet mosaik af de fleste danske naturtyper – lige fra de fugtige enge og rørskov i bunden til de stejle skovsider øverst oppe i terrænet. Vejle Ådal ligger skarpt udskåret i landskabet og terrænvariationerne betyder blandt andet, at dalsiderne flere steder huser rislende kildevæld."

Frank Erichsen, medlem af juryen

 

Brorfelde

Et fascinerende istidslandskab ikke langt fra Isefjorden. Spændende bakker med stejle skrænter og dybe slugter. Her holder Brorfelde Observatorium til.

"Nattehimlen er en del af vores natur, men den er truet af lysforurening. Brorfelde ligger i et af de mørkeste områder i Danmark, hvor lysforurening er stærkt reduceret ved påbud. Her er det muligt at se stjernehimlen, næsten som Ole Rømer gjorde det i renæssancen. I dagslys kan man nyde det smukke morænelandskab og en helt enestående udsigt."

Johan Olsen, medlem af juryen

 

Knudshoved og Avnø

Morænebakker og fladere områder imellem kendetegner den 15 kilometer lange Knudshoved Odde. Her er bådet havet og stilheden nærværende. Her findes mange ualmindelige arter og sjovt nok færre almindelige.

"Knudshoved Odde og den fredede spids Knudshoved er en randmoræne fra sidste istid. Det er en unik naturperle hvor hav, gammel skov, skrænter og overdrev samles i skøn forening. Der er en rig mængde spændende dyr og planter, heriblandt spættet sæl og den mere ukendte og sjældne klokkefrø. Klokkefrøens melankolske kvækken understreger den unikke oplevelse det er at snøre vandrestøvlerne og besøge hele området, som ligger op til Avnø Fjord, hvor der på den nordlige side ligger en anden naturperle – Avnø."

Vicky Knudsen, medlem af juryen

 

Maribosøerne

Fire søer på Lolland omgivet af store skov- og moseområder og marker. Her er fantastisk dyre- og planteliv bl.a. en masse orkideer.

"Maribosøerne er et stort skovomkranset søområde af stor vigtighed for især andefugle. Den rødhovedede and har her sin eneste faste danske yngleplads og eneste faste rasteplads, og om vinteren er det ikke unormalt at se store havørne i tocifret antal ved søerne, hvor de gør livet surt for ænder, gæs, skarver – og fisk! Skovene omkring søerne er præget af løvtræer og rummer mange spændende insektarter og flere sjældne sommerfugle. En tur rundt om Maribosøerne er næsten altid garanti for gode naturoplevelser og et landskab, der nærmest minder om noget fra en Morten Korch-film."

Sebastian Klein, medlem af juryen

 

Hammerknuden

I daglig tale "Hammeren". Ligger på toppen af Bornholm - En 182 hektar stor rundklippe af granit. Lige ved siden af ligger den vældige Hammershus slotsruin.

"Wow. Bare wow. Hammerknuden er det tætteste, vi kommer på vildmark i Danmark, og her kan man føle sig lille, hvad enten vinterstormene hyler, eller man samler tyttebær, enebær og brombær en gylden sensommerdag. På det højeste punkt er knuden 82 meter, og man har vid udsigt over Østersøen og det meget varierede landskab med klipper, søer, hede, krat og sprækkedale. Her vokser flere orkidéarter, og vandrefalken, Danmarks hurtigste dyr, yngler også på Hammerknuden. Begynd helt ude på spidsen, og tag så redningsstien rundt, så er der røde kinder, høj puls og appetit til næste måltid."

Susanne Sayers, medlem af juryen

 

Bøllemosen – Jægersborg Hegn

Området er et meget fint eksempel på forskellige successionsstadier fra sø til skovbevokset mose. Her vokser karakteristiske moseplanter som tørvemos, tranebær, klokkelyng. Og der lever mange sjældne biller.

"Bøllemosen ligger i Jægersborg Hegn som er et stort sammenhængende skovområde, der grænser op til Jægersborg Dyrehave og Mølleåen. Mosen er en sø omkranset af hængesæk, hvilket er en stor fugtig, gyngende mospude. Den tidligere højmose er ekstremt næringsfattig og har en rig flora og fauna. En gangsti rundt om mosen fører igennem området, der er opkaldt efter planten mosebølle. Ordet bølle oprinder fra naturen her, da en flok vagabonder hang ud i mosen omkring 1880, og blev kaldt bøller på grund af planten."

Vicky Knudsen, medlem af juryen

 

Daugbjerg og Mønsted kalkgruber

Under jorden en endeløs labyrint af minegange med en spændende fauna – over jorden en række ådale med kildevæld, overdrev og tørre heder.

"Af og til har menneskets aktiviteter utilsigtet givet ophav til helt enestående natur. Daugbjerg og Mønsted kalkgruber (sidstnævnte er verdens største) var aktive fra 11-1200 tallet og helt op til industrialiseringen. I alt ca. 95 km minegange, tavse, smukke, stemningsfulde, og med omkring i alt 30.000 flagermus, der gør stedet til et flagermus-overvintringshabitat af international betydning. Over jorden findes hulveje og små ådale med en smuk, forskelligartet natur."


Johan Olsen, medlem af juryen

 

Tusindårsegene – Jægerspris Nordskov

Kronjuvelerne er områdets gamle ege, men Jægerspris Nordskov er også meget andet bl.a. en malerisk kystskov og vidtstrakte strandenge.

"Respekt for alderdommen! Kongeegen er Danmarks og måske Europas ældste træ. Den var en olding, længe før Danmark var en nation, og dens fødselsattest er mindst 1.500 år. Det myldrer med liv i den furede bark, i de små og store huller, de rådnende grene, i bladene – svampe, insekter, mosser, fugle, små pattedyr. Kongeegen er et oplagt udgangspunkt for at udforske Jægerspris Nordskov og det fantastiske, lavvandede fjordlandskab i Roskilde Fjord med det rige fugleliv på holmene og strandengene."

Susanne Sayers, medlem af juryen